col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


77 Results       Page 1

 [1] 
Wiley: MedComm
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Apr―01 Serotonin signaling: a new player and therapeutic target beyond Long-haul coronavirus disease Lan Bai, Fangfang Zhou, Long Zhang
2 [GO] 2024―Mar―22 Development of a SARS-CoV-2 neutralization assay based on a pseudotyped virus using a HIV system Ziteng Liang, Jincheng Tong, Xi Wu, Shuo Liu, Jiajing Wu, Yuanling Yu, et al. (+6)
3 [GO] 2024―Mar―16 Alterations in microbiota of patients with COVID-19: implications for therapeutic interventions Yong Qiu, Chunheng Mo, Lu Chen, Wanlin Ye, Guo Chen, Tao Zhu
4 [GO] 2024―Mar―09 Current clinical findings of acute neurological syndromes after SARS-CoV-2 infection Minjin Wang, Jierui Wang, Yan Ren, Lu Lu, Weixi Xiong, Lifeng Li, et al. (+9)
5 [GO] 2024―Feb―28 Efficacy of small molecules against the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 XBB1.16 and XBB1.9.2.1 Lunzhi Yuan, Xuan Liu, Song Li, Wu Zhong, Ningshao Xia
6 [GO] 2024―Feb―28 Chronic hepatitis B virus infection deteriorates disease outcome of coronavirus disease 2019 in hamster Lunzhi Yuan, Xuan Liu, Yi Guan, Tong Cheng, Ningshao Xia
7 [GO] 2023―Dec―30 Immunotherapy against lung cancer does not need to compromise the outcomes of COVID-19 Jiadi Gan, Jiaxuan Wu, Huohuo Zhang, Dan Liu, Weimin Li
8 [GO] 2023―Dec―19 SARS-CoV-2 booster immunization: stimulating de novo B-cell response and antibody generation Qiaonan Hong, Ziyi Bai, Dong Tian
9 [GO] 2023―Nov―21 Single-cell transcriptomic atlas of distinct early immune responses induced by SARS-CoV-2 Proto or its variants in rhesus monkey Yun Yang, Tingfu Du, Wenhai Yu, Yanan Zhou, Chengyun Yang, Dexuan Kuang, et al. (+12)
10 [GO] 2023―Nov―16 Blood-derived product therapies for SARS-CoV-2 infection and long COVID Junzheng Wu, Huichuan Yang, Ding Yu, Xiaoming Yang
11 [GO] 2023―Oct―26 A potent and broad-spectrum neutralizing nanobody for SARS-CoV-2 viruses, including all major Omicron strains Hebang Yao, Hongyang Wang, Zhaoyong Zhang, Yuchi Lu, Zhiying Zhang, Yu Zhang, et al. (+6)
12 [GO] 2023―Oct―12 The Apolipoprotein E neutralizing antibody inhibits SARS-CoV-2 infection by blocking cellular entry of lipoviral particles Qi Cui, Arjit Vijey Jeyachandran, Gustavo Garcia, Chao Qin, Yu Zhou, Mingzi Zhang, et al. (+12)
13 [GO] 2023―Sep―25 No genetic causal association between COVID-19 infection, hypogonadism, and male infertility Yang Xiong, Xiaokun Hu, Yangchang Zhang, Feng Qin, Jiuhong Yuan
14 [GO] 2023―Sep―24 The unique interplay of mitochondrial oxidative phosphorylation (OXPHOS) and immunity and its potential implication for the sex- and age-related morbidity of severe COVID-19 patients Yinchuan Li, Lei Li, Guanghao Wu, Gangcai Xie, Lirong Yi, Jie Zhu, et al. (+6)
15 [GO] 2023―Sep―10 Prime editor-mediated functional reshaping of ACE2 prevents the entry of multiple human coronaviruses, including SARS-CoV-2 variants Wenwen Zhao, Jifang Li, Xiao Wang, Wei Xu, Bao-Qing Gao, Jiangchao Xiang, et al. (+10)
16 [GO] 2023―Sep―03 Profiling of SARS-CoV-2 neutralizing antibody-associated antigenic peptides signature using proteome microarray Mingkun Wu, Jiangfeng Liu, Xinming Wang, Xiaomei Zhang, Te Liang, Lan Chen, et al. (+9)
17 [GO] 2023―Aug―26 Proteomic and phosphoproteomic profiling of SARS-CoV-2-associated liver injury: a report based on rhesus macaques Xiaoyue Tang, Yanan Zhou, Jianqiang Wu, Peng Liu, Yehong Yang, Qiaochu Wang, et al. (+3)
18 [GO] 2023―Jul―04 Correlations between the viral loads and symptoms in the SARS-CoV-2-infected patients Xiaomin Wang, Shaolin Ma, Bing Zhao, Ganxiu Deng, Huiyuan She, Kailiang Xu, et al. (+5)
19 [GO] 2023―Jun―24 Vitamin D3 attenuates SARS-CoV-2 nucleocapsid protein-caused hyperinflammation by inactivating the NLRP3 inflammasome through the VDR-BRCC3 signaling pathway in vitro and in vivo Mingliang Chen, Ying He, Xiaofeng Hu, Xunhu Dong, Zexuan Yan, Qingning Zhao, et al. (+5)
20 [GO] 2023―Jun―10 Risk and outcomes of breakthrough COVID-19 infections in vaccinated immunocompromised patients: A meta-analysis Guangtong Deng, Qian Zhou, Yu Meng, Huiyan Sun, Songtao Du, Yihuang Liu, Furong Zeng
21 [GO] 2023―Jun―01 A two-step infection model: From SARS-CoV-2 entry and trafficking to egress and spread Liting You, Binwu Ying
22 [GO] 2023―May―14 Repurposing clinically available drugs and therapies for pathogenic targets to combat SARS-CoV-2 Yiying Xue, Husheng Mei, Yisa Chen, James D. Griffin, Qingsong Liu, Ellen Weisberg, Jing Yang
23 [GO] 2023―Apr―27 A recombinant spike-XBB.1.5 protein vaccine induces broad-spectrum immune responses against XBB.1.5-included Omicron variants of SARS-CoV-2 Cai He, Aqu Alu, Hong Lei, Jingyun Yang, Weiqi Hong, Xiangrong Song, et al. (+6)
24 [GO] 2023―Apr―09 COVID-19 in early 2023: Structure, replication mechanism, variants of SARS-CoV-2, diagnostic tests, and vaccine & drug development studies Ilker Polatoğlu, Tulay Oncu-Oner, Irem Dalman, Senanur Ozdogan
25 [GO] 2023―Apr―07 Neurological damages in COVID-19 patients: Mechanisms and preventive interventions Sibani Sarkar, Subhajit Karmakar, Malini Basu, Pratyasha Ghosh, Mrinal K Ghosh
26 [GO] 2023―Mar―20 COPD, diabetes, lymphopenia, and increased LDH cause higher mortality in hospitalized COVID-19 patients Guilherme C. Frison, Sainan V. da Cunha, Lucas Q. Antoniazzi, Paulo H. K. de Oliveira, Joao P. S. Oliveira, Vinicius F. Cury, et al. (+4)
27 [GO] 2023―Mar―15 The rapid rise of SARS-CoV-2 Omicron subvariants with immune evasion properties: XBB.1.5 and BQ.1.1 subvariants Danyi Ao, Xuemei He, Weiqi Hong, Xiawei Wei
28 [GO] 2023―Mar―10 Heterologous vaccination with subunit protein vaccine induces a superior neutralizing capacity against BA.4/5-included SARS-CoV-2 variants than homologous vaccination of mRNA vaccine Dandan Peng, Tingmei Zhao, Weiqi Hong, Minyang Fu, Cai He, Li Chen, et al. (+17)
29 [GO] 2023―Jan―31 CRISPR-Cas13d effectively targets SARS-CoV-2 variants, including Delta and Omicron, and inhibits viral infection Zongzhi Liu, Xiang Gao, Chuanwen Kan, Lingyu Li, Yuan Zhang, Yibo Gao, et al. (+6)
30 [GO] 2023―Jan―19 Antiviral effects and tissue exposure of tetrandrine against SARS-CoV-2 infection and COVID-19 Jia Liu, Furun Wang, Xi Wang, Shiyong Fan, Yufeng Li, Mingyue Xu, et al. (+13)
31 [GO] 2022―Dec―09 Long COVID: The latest manifestations, mechanisms, and potential therapeutic interventions Shi-ting He, Kexin Wu, Zixuan Cheng, Mengjie He, Ruolan Hu, Ning Fan, et al. (+4)
32 [GO] 2022―Dec―02 Mixed formulation of mRNA and protein-based COVID-19 vaccines triggered superior neutralizing antibody responses Jialu Zhang, Qian He, Xujia Yan, Jianyang Liu, Yu Bai, Chaoqiang An, et al. (+6)
33 [GO] 2022―Dec―02 Distribution of intra-host variations and mutations in the genomes of SARS-CoV-2 and their implications on detection and therapeutics Dongyan Xiong, Xiaoxu Zhang, Junping Yu, Hongping Wei
34 [GO] 2022―Oct―05 The safety and short-term outcomes of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with donor vaccination for COVID-19 Yihan Ding, Yifan Shen, Yi Fan, Jia Chen, Yang Xu, Depei Wu
35 [GO] 2022―Sep―30 Potential mechanisms by which impaired ketogenesis links metabolism to T-cell dysfunction in patients with severe COVID-19 Bin Wang, Lei Zhang, Fangfang Zhou, Long Zhang
36 [GO] 2022―Aug―16 Sub-lineages of the SARS-CoV-2 Omicron variants: Characteristics and prevention Ailan Xu, Bixia Hong, Fuxing Lou, Shuqi Wang, Wenye Li, Amna Shafqat, et al. (+5)
37 [GO] 2022―Aug―12 Down-regulation of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies in vaccinated smokers Jiahui Zhang, Fei Teng, Xiaomei Zhang, Hongye Wang, Te Liang, Shubin Guo, Xiaobo Yu
38 [GO] 2022―Aug―10 COVID-19 metabolism: Mechanisms and therapeutic targets Tianshi Wang, Ying Cao, Haiyan Zhang, Zihao Wang, Cheuk Him Man, Yunfan Yang, et al. (+5)
39 [GO] 2022―Aug―01 Inflammatory pathways in COVID-19: Mechanism and therapeutic interventions Yujie Jiang, Tingmei Zhao, Xueyan Zhou, Yu Xiang, Pedro Gutierrez-Castrellon, Xuelei Ma
40 [GO] 2022―Jul―25 Outbreak control management: Lessons from SARS-CoV-2 infections in 2020-2022 in Hong Kong, an international municipality with high-frequency travelers Yaxiu Feng, Ching Han Young, Siu Hin Lau, Ming-Liang He
41 [GO] 2022―Jul―15 The SARS-CoV-2 main protease (M pro ): Structure, function, and emerging therapies for COVID-19 Qing Hu, Yuan Xiong, Guang-Hao Zhu, Ya-Ni Zhang, Yi-Wen Zhang, Ping Huang, Guang-Bo Ge
42 [GO] 2022―Jul―11 Circular RNA vaccine, a novel mRNA vaccine design strategy for SARS-CoV-2 and variants Peng Su, Lei Zhang, Fangfang Zhou, Long Zhang
43 [GO] 2022―May―12 Homologous or heterogenous vaccination boosters enhance neutralizing activities against SARS-CoV-2 Omicron BA.1 variant Zhongcheng Zhou, Peng Du, Ning Li, Xinxin Xiong, Shengjun Tang, Qinjin Dai, et al. (+12)
44 [GO] 2022―May―02 A next-generation vaccine for broader and long-lasting COVID-19 protection Jinxiang Xi, Xiuhua April Si
45 [GO] 2022―Apr―09 Antigenicity comparison of SARS-CoV-2 Omicron sublineages with other variants contained multiple mutations in RBD Qianqian Li, Mengyi Zhang, Ziteng Liang, Li Zhang, Xi Wu, Chaoying Yang, et al. (+9)
46 [GO] 2022―Apr―09 Characteristic analysis of Omicron-included SARS-CoV-2 variants of concern Hao Yang, Penghui Liu, Yong Zhang, Tingfu Du, Yanan Zhou, Shuaiyao Lu, Xiaozhong Peng
47 [GO] 2022―Mar―16 SARS-CoV-2 Omicron variant: Immune escape and vaccine development Danyi Ao, Tianxia Lan, Xuemei He, Jian Liu, Li Chen, Daniel T. Baptista-Hon, et al. (+2)
48 [GO] 2022―Mar―09 Epidemic waves caused by SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) and pessimistic forecasts of the COVID-19 pandemic duration Igor Nesteruk
49 [GO] 2022―Feb―17 COVID-19: A systematic review and update on prevention, diagnosis, and treatment Hooman Aghamirza Moghim Aliabadi, Reza Eivazzadeh-Keihan, Arezoo Beig Parikhani, Sara Fattahi Mehraban, Ali Maleki, Sepideh Fereshteh, et al. (+15)
50 [GO] 2022―Feb―11 SARS-CoV-2 Omicron variant: A next phase of the COVID-19 pandemic and a call to arms for system sciences and precision medicine Ebrahim Mostafavi, Ankit Kumar Dubey, Laura Teodori, Seeram Ramakrishna, Ajeet Kaushik
51 [GO] 2022―Jan―17 SARS-CoV-2 triggered oxidative stress and abnormal energy metabolism in gut microbiota Tuoyu Zhou, Jingyuan Wu, Yufei Zeng, Junfeng Li, Jun Yan, Wenbo Meng, et al. (+12)
52 [GO] 2021―Dec―31 Criteria for judging the immune markers of COVID-19 disease vaccines Nan Lin, Haoxuan Fu, Dan Pu, Yuxin Quan, Yueyi Li, Xiaomeng Yin, et al. (+4)
53 [GO] 2021―Dec―17 SARS-CoV-2 Omicron variant: Characteristics and prevention Xuemei He, Weiqi Hong, Xiangyu Pan, Guangwen Lu, Xiawei Wei
54 [GO] 2021―Dec―14 Nasally inhaled therapeutics and vaccination for COVID-19: Developments and challenges Jinxiang Xi, Lameng Ray Lei, William Zouzas, Xiuhua April Si
55 [GO] 2021―Nov―16 Animal models for SARS-CoV-2 infection and pathology Zhenfei Bi, Weiqi Hong, Jingyun Yang, Shuaiyao Lu, Xiaozhong Peng
56 [GO] 2021―Oct―21 The challenges of COVID-19 Delta variant: Prevention and vaccine development Xuemei He, Cai He, Weiqi Hong, Kang Zhang, Xiawei Wei
57 [GO] 2021―Oct―21 Pulmonary vascular system: A vulnerable target for COVID-19 Jiayuan Ai, Weiqi Hong, Min Wu, Xiawei Wei
58 [GO] 2021―Oct―10 SARS-CoV-2 spike protein harnesses SNX27-mediated endocytic recycling pathway Lin Zhao, Kunhong Zhong, Jia Zhao, Xin Yong, Aiping Tong, Da Jia
59 [GO] 2021―Sep―16 Application of omics technology to combat the COVID-19 pandemic Jingjing Yang, Yunzheng Yan, Wu Zhong
60 [GO] 2021―Jun―24 Potent neutralizing RBD-specific antibody cocktail against SARS-CoV-2 and its mutant Lina Jia, Yan-Ping Liu, Li-Fei Tian, Chao Xiong, Xin Xu, Honge Qu, et al. (+7)
61 [GO] 2021―May―17 A bivalent recombinant vaccine targeting the S1 protein induces neutralizing antibodies against both SARS-CoV-2 variants and wild-type of the virus Cai He, Jingyun Yang, Xuemei He, Weiqi Hong, Hong Lei, Zimin Chen, et al. (+8)
62 [GO] 2021―Apr―08 Sex differences in clinical characteristics and risk factors for disease severity of hospitalized patients with COVID-19 Jing-Jing Wang, Yun-Juan Su, Qi Wang, Ying Cao, Ai-Bin Wang, Rui Ding, Wen Xie
63 [GO] 2021―Mar―18 Risk factors associated with deep vein thrombosis in COVID-19 patients Bin Wang, Li Zhang, Shanye Yin, Wenjun Deng, Mingxing Xie
64 [GO] 2021―Mar―04 A potent neutralizing nanobody against SARS-CoV-2 with inhaled delivery potential Junwei Gai, Linlin Ma, Guanghui Li, Min Zhu, Peng Qiao, Xiaofei Li, et al. (+9)
65 [GO] 2021―Feb―06 COVID-19 infection in patients with connective tissue disease: A multicity study in Hubei province, China Cong Ye, Jixin Zhong, Shaozhe Cai, Li Dong, Chuanjing Li, Xiaoqiang Hou, et al. (+20)
66 [GO] 2021―Jan―28 Use of SGLT-2 inhibitor in COVID-19: A cautionary tale Zohaib Yousaf, Waqar Munir, Riyadh Ali Mohammed Hammamy
67 [GO] 2021―Jan―21 Construction of a risk map to understand the vulnerability of various types of cancer patients to COVID-19 infection Jian He, Xufang Yang, Hui Wang
68 [GO] 2020―Nov―19 Middle-aged and elderly patients with COVID-19 pneumonia arising from asymptomatic carriers: A report of six cases Menglin Dai, Mulong Bao, Xian Chen, Qinxiu Zhang, Yimo Jian
69 [GO] 2020―Oct―12 Higher COVID-19 risk for patients with cancer Jincheng Yang, Zhe Chen, Bei Jia
70 [GO] 2020―Oct―01 Coronavirus in human diseases: Mechanisms and advances in clinical treatment Panpan Lin, Manni Wang, Yuquan Wei, Taewan Kim, Xiawei Wei
71 [GO] 2020―Sep―03 Measures taken to alleviate the impact of COVID-19 outbreak on surgical patients Xiang-Song Wu, Xu-An Wang, Xu-Heng Sun, Tai Ren, Li Zhao, Lin Shen, et al. (+7)
72 [GO] 2020―Aug―13 Radiomics-based model for accurately distinguishing between severe acute respiratory syndrome associated coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and influenza A infected pneumonia Qi-Qiang Zeng, Kenneth I. Zheng, Jun Chen, Zheng-Hao Jiang, Tian Tian, Xiao-Bo Wang, et al. (+5)
73 [GO] 2020―Aug―06 Regulatory T cells: A potential weapon to combat COVID-19? Yu Liu, Guangying Qi, Joseph A. Bellanti, René Moser, Bernhard Ryffel, Song Guo Zheng
74 [GO] 2020―Jul―02 Neurologic manifestations of nonhospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China Hong Ding, Shanye Yin, Yahong Cheng, Yilun Cai, Weishan Huang, Wenjun Deng
75 [GO] 2020―Jun―19 Vitamin intervention for cytokine storm in the patients with coronavirus disease 2019 Jian-Sheng Kang
76 [GO] 2020―Apr―09 The Challenges of the COVID-19 Pandemic: Approaches for the Elderly and those with Alzheimer's Disease Qing Zhang, Weihong Song
77 [GO] 2020―Apr―08 Plasma therapy cured a COVID-19 patient with long duration of viral shedding for 49 days: the clinical features, laboratory tests, plasma therapy and implications for public health management Li Tan, Xia Kang, Bo Zhang, Shangen Zheng, Bo Liu, Tiantian Yu, et al. (+3)
 [1] 

77 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.015 sec