col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


48 Results       Page 1

 [1] 
Elsevier: Phytomedicine
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2022―Jul―06 A review on computational approaches that support the researches on traditional Chinese medicines (TCM) against COVID-19 Chattarin Ruchawapol, Wen-Wei Fu, Hong-Xi Xu
2 [GO] 2022―May―28 GMI, a protein from Ganoderma microsporum, induces ACE2 degradation to alleviate infection of SARS-CoV-2 Spike-pseudotyped virus Hsin Yeh, Di Ngoc Kha Vo, Zhi-Hu Lin, Ha Phan Thanh Ho, Wei-Jyun Hua, Wei-Lun Qiu, et al. (+2)
3 [GO] 2022―May―15 Effect of Qingfei Paidu decoction combined with Western medicine treatments for COVID-19: A systematic review and meta-analysis Lei Zhang, Yan Ma, Nannan Shi, Lin Tong, Si-hong Liu, Xinyu Ji, et al. (+10)
4 [GO] 2022―May―13 Glycyrrhetinic acid: A potential drug for the treatment of COVID-19 cytokine storm Huawei Li, Jia You, Xi Yang, Yuanfeng Wei, Lingnan Zheng, Yaqin Zhao, et al. (+3)
5 [GO] 2022―May―09 Polygoni Multiflori Radix extracts inhibit SARS-CoV-2 pseudovirus entry in HEK293T cells and zebrafish larvae Xiaoyang Wang, Shengying Lin, Roy Wai-Lun Tang, Hung Chun Lee, Ho-Hin Chan, Sheyne S.A. Choi, et al. (+4)
6 [GO] 2022―Apr―28 Herbal medicine for COVID-19: An overview of systematic reviews and meta-analysis Lin Ang, Eunhye Song, Junhua Zhang, Hye Won Lee, Myeong Soo Lee
7 [GO] 2022―Jan―30 SARS-CoV-2 neutralizing activity of polyphenols in a special green tea extract preparation Eva Kicker, Gerolf Tittel, Tanja Schaller, Eva-Maria Pferschy-Wenzig, Kurt Zatloukal, Rudolf Bauer
8 [GO] 2022―Jan―05 Role of medicinal plants in inhibiting SARS-CoV-2 and in the management of post-COVID-19 complications Pulok K Mukherjee, Thomas Efferth, Bhaskar Das, Amit Kar, Suparna Ghosh, Seha Singha, et al. (+4)
9 [GO] 2022―Jan―02 Integrated hepatic single-cell RNA sequencing and untargeted metabolomics reveals the immune and metabolic modulation of Qing-Fei-Pai-Du decoction in mice with coronavirus-induced pneumonia Saisai Tian, Ningning Zheng, Xianpeng Zu, Gaosong Wu, Jing Zhong, Jinbo Zhang, et al. (+8)
10 [GO] 2021―Dec―11 Effect of Jinzhen granule on two coronaviruses: the novel SARS-CoV-2 and the HCoV-229E and the evidences for their mechanisms of action Qinhai Ma, Zhoulang Wang, Ruihan Chen, Biao Lei, Bin Liu, Haiming Jiang, et al. (+8)
11 [GO] 2021―Dec―03 The Effect of Huashibaidu Formula on the blood oxygen saturation status of severe COVID-19: a retrospective cohort study Yibai Xiong, Yaxin Tian, Yan Ma, Bin Liu, Lianguo Ruan, Cheng Lu, Luqi Huang
12 [GO] 2021―Nov―09 Discovery of Camellia sinensis catechins as SARS-CoV-2 3CL protease inhibitors through molecular docking, intra and extra cellular assays Shi-Yu Liu, Wei Wang, Jia-Ping Ke, Peng Zhang, Gang-Xiu Chu, Guan-Hu Bao
13 [GO] 2021―Oct―19 Efficacy and Safety of Lianhuaqingwen Capsules, a repurposed Chinese Herb, in Patients with Coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial [Phytomedicine 85 (2021) 153242] Ke Hu, Wei-jie Guan, Ying Bi, Wei Zhang, Lanjuan Li, Boli Zhang, et al. (+13)
14 [GO] 2021―Oct―19 Broad antiviral and anti-inflammatory activity of Qingwenjiere Mixture against SARS-CoV-2 and other human coronavirus infections Peifang Xie, Yue Fang, Zhili Shen, Yulan Shao, Qinhai Ma, Zifeng Yang, et al. (+6)
15 [GO] 2021―Oct―12 Efficacy and Safety of Lianhuaqingwen Capsules, a repurposed Chinese Herb, in Patients with Coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial Ke Hu, Wei-jie Guan, Ying Bi, Wei Zhang, Lanjuan Li, Boli Zhang, et al. (+13)
16 [GO] 2021―Oct―01 Yindan Jiedu granules exhibit anti-inflammatory effect in patients with novel Coronavirus disease (COVID-19) by suppressing the NF-κB signaling pathway Ying Feng, Bingbing Zhu, Yao Liu, Yao Liu, Guiqin Zhou, Li Yang, et al. (+7)
17 [GO] 2021―Aug―08 Effect of dihydromyricetin on SARS-CoV-2 viral replication and pulmonary inflammation and fibrosis Ting Xiao, Yuli Wei, Mengqi Cui, Xiaohe Li, Hao Ruan, Liang Zhang, et al. (+10)
18 [GO] 2021―Jul―17 Combination of Hua Shi Bai Du Granule (Q-14) and Standard Care in the Treatment of Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Single-center, Open-label, Randomized Controlled Trial Jia Liu, Wei Yang, Yue Liu, Cheng Lv, Lianguo Ruan, Chen Zhao, et al. (+37)
19 [GO] 2021―May―28 Traditional Chinese Medicine Shenhuang Granule in Patients with Severe/Critical COVID-19: A Randomized Controlled Multicenter Trial Jun Feng, Shuang Zhou, Qin Xie, Tingrong Huang, Xiaoming Xu, Daixing Zhou, et al. (+14)
20 [GO] 2021―May―05 Corilagin prevents SARS-CoV-2 infection by targeting RBD-ACE2 binding Li Jun Yang, Rui Hong Chen, Sami Hamdoun, Paolo Coghi, Jerome P.L. Ng, David Wei Zhang, et al. (+4)
21 [GO] 2021―May―04 Sulforaphane inhibits the expression of interleukin-6 and interleukin-8 induced in bronchial epithelial IB3-1 cells by exposure to the SARS-CoV-2 Spike protein Jessica Gasparello, Elisabetta D'Aversa, Chiara Papi, Laura Gambari, Brunella Grigolo, Monica Borgatti, et al. (+2)
22 [GO] 2021―Feb―28 Association between Use of Qingfei Paidu Tang and Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19: A national retrospective registry study Lihua Zhang, Xin Zheng, Xueke Bai, Qing Wang, Bowang Chen, Haibo Wang, et al. (+10)
23 [GO] 2021―Feb―05 Randomized Placebo-Controlled Pilot Clinical Trial on the Efficacy of Ayurvedic Treatment Regime on COVID-19 Positive Patients Ganpat Devpura, Balvir S. Tomar, Deepak Nathiya, Abhishek Sharma, Deepak Bhandari, Swati Haldar, et al. (+2)
24 [GO] 2020―Dec―17 Lycorine, a non-nucleoside RNA dependent RNA polymerase inhibitor, as potential treatment for emerging coronavirus infections Young-Hee Jin, Jung Sun Min, Sangeun Jeon, Jihye Lee, Seungtaek Kim, Tamina Park, et al. (+6)
25 [GO] 2020―Dec―04 Clinical characteristics and treatment outcome of COVID-19 patients with stroke in China: A multicenter retrospective study Xin-yu Ji, Yan Ma, Nan-nan Shi, Ning Liang, Ren-bo Chen, Si-hong Liu, et al. (+17)
26 [GO] 2020―Nov―05 Effects and Safety of Herbal Medicines among Community-dwelling Residents during COVID-19 Pandemic: A Large Prospective, Randomized Controlled Trial (RCT) Bohua Yan, Zhiwei Jiang, Jing Yuan, Minghui Li, Jieping Zeng, Jianyuan Tang, et al. (+17)
27 [GO] 2020―Nov―05 Effect and safety of Chinese herbal medicine granules in patients with severe coronavirus disease 2019 in Wuhan, China: a retrospective, single-center study with propensity score matching Yuanyuan Wang, Yuntao Liu, Qingquan Lv, Danwen Zheng, Li Zhou, Wenwei Ouyang, et al. (+15)
28 [GO] 2020―Oct―28 Phytopharmaceuticals mediated Furin and TMPRSS2 receptor blocking: can it be a potential therapeutic option for Covid-19? Partha Palit, Debprasad Chattopadhyay, Sabu Thomas, Amit Kundu, Hyung Sik Kim, Nima Rezaei
29 [GO] 2020―Oct―28 Network pharmacology, molecular docking integrated surface plasmon resonance technology reveals the mechanism of Toujie Quwen Granules against Coronavirus disease 2019 pneumonia Miaobo Ye, Guiwen Luo, Dexiao Ye, Mengting She, Ning Sun, Yu-Jing Lu, Jie Zheng
30 [GO] 2020―Oct―23 Shufeng Jiedu, a promising herbal therapy for moderate COVID-19:Antiviral and anti-inflammatory properties, pathways of bioactive compounds, and a clinical real-world pragmatic study Lu XIA, Yujing SHI, Jie SU, Thomas Friedemann, Zhenggang TAO, Yunfei Lu, et al. (+7)
31 [GO] 2020―Oct―08 Efficacy and safety of Chinese herbal medicine versus Lopinavir-Ritonavir in adult patients with coronavirus disease 2019: a non-randomized controlled trial Shi Nannan, Guo Lanping, Wang Wei, Xian Yongyue, Chen Yingying, Guo Jing, et al. (+37)
32 [GO] 2020―Oct―03 Herbal Immune-boosters: Substantial Warriors of Pandemic Covid-19 Battle Kanika Khanna, Sukhmeen Kaur Kohli, Ravdeep Kaur, Abhay Bhardwaj, Vinay Bhardwaj, Puja Ohri, et al. (+4)
33 [GO] 2020―Oct―02 Glycyrrhizic Acid Exerts Inhibitory Activity against the Spike Protein of SARS-CoV-2 Shaopeng Yu, Yuying Zhu, Jiaruo Xu, Guangtao Yao, Pei Zhang, Mengge Wang, et al. (+5)
34 [GO] 2020―Sep―28 Traditional Chinese herbal medicine at the forefront battle against COVID-19: Clinical experience and scientific basis David Y.W. Lee, Qing Y. Li, Jing Liu, Thomas Efferth
35 [GO] 2020―Sep―09 Systems pharmacological study illustrates the immune regulation, anti-infection, anti-inflammation, and multi-organ protection mechanism of Qing-Fei-Pai-Du decoction in the treatment of COVID-19 Jing Zhao, Saisai Tian, Dong Lu, Jian Yang, Huawu Zeng, Feng Zhang, et al. (+8)
36 [GO] 2020―Sep―06 Network Pharmacology analysis of the Therapeutic Mechanisms of the traditional Chinese herbal formula Lian Hua Qing Wen in Corona virus Disease 2019 (COVID-19), gives fundamental support to the clinical use of LHQW Shichao Zheng, Jan P. Baak, Shuang Li, Wenke Xiao, Hong Ren, Huan Yan, et al. (+2)
37 [GO] 2020―Sep―03 Identification of phytochemicals as potential therapeutic agents that binds to Nsp15 protein target of coronavirus (SARS-CoV-2) that are capable of inhibiting virus replication Suresh Kumar, Priya Kashyap, Suman Chowdhury, Shivani Kumar, Anil Panwar, Ashok Kumar
38 [GO] 2020―Sep―02 Chloroquine and hydroxychloroquine as ACE2 blockers to inhibit viropexis of 2019-nCoV Spike pseudotyped virus Nan Wang, Shengli Han, Rui Liu, Liesu Meng, Huaizhen He, Yongjing Zhang, et al. (+28)
39 [GO] 2020―Aug―29 Screening for natural and derived bio-active compounds in preclinical and clinical studies: one of the frontlines of fighting the coronaviruses pandemic Shaden A.M. Khalifa, Nermeen Yosri, Mohamed F. El-Mallah, Reem Ghonaimb Zhiming Guo, Syed Ghulam Musharraf, Ming Du, et al. (+7)
40 [GO] 2020―Aug―22 Caffeic acid derivatives (CAFDs) as inhibitors of SARS-CoV-2: CAFDs-based functional foods as a potential alternative approach to combat COVID-19 Şevki Adem, Volkan Eyupoglu, Iqra Sarfraz, Azhar Rasul, Ameer Fawad Zahoor, Muhammad Ali, et al. (+3)
41 [GO] 2020―Aug―20 Prevention and treatment of COVID-19 using Traditional Chinese Medicine: a review Zhenyu Zhao, Yanda Li, Liangyun Zhou, Xiuteng Zhou, Bowen Xie, Wenjin Zhang, Jiahui Sun
42 [GO] 2020―Aug―05 Therapeutic options of TCM for organ injuries associated with COVID-19 and the underlying mechanism Jia-Li Zhang, Wen-Xiong Li, Yue Li, Man-Sau Wong, Yong-Jun Wang, Yan Zhang
43 [GO] 2020―Aug―01 Phillyrin (KD-1) exerts anti-viral and anti-inflammatory activities against novel coronavirus (SARS-CoV-2) and human coronavirus 229E (HCoV-229E) by suppressing the nuclear factor kappa B (NF-κB) signaling pathway Qinhai Ma, Runfeng Li, Weiqi Pan, Wenbo Huang, Bin Liu, Yuqi Xie, et al. (+11)
44 [GO] 2020―Jul―17 nAntiviral Activity of Green Tea and Black Tea Polyphenols in Prophylaxis and Treatment of COVID-19: A Review Susmit Mhatre, Tishya Srivastava, Shivraj Naik, Vandana Patravale
45 [GO] 2020―Jul―12 The add-on effect of Chinese herbal medicine on COVID-19: a systematic review and meta-analysis Xufei Luo, Xiaojia Ni, Jiahui Lin, Yidan Zhang, Lei Wu, Donghui Huang, et al. (+6)
46 [GO] 2020―Jul―10 Potential influence of Nagella sativa (Black Cumin) in reinforcing immune system: a hope to decelerate the COVID-19 pandemic Muhammad Fakhar-e-Alam Kulyar, Rongrong Li, Khalid Mehmood, Muhammad Waqas, Kun Li, Jiakui Li
47 [GO] 2020―Jul―07 Contribution of traditional Chinese medicine to the treatment of COVID-19 Wan-Ying Wang, Ying Xie, Hua Zhou, Liang Liu
48 [GO] 2020―May―16 Efficacy and Safety of Lianhuaqingwen Capsules, a repurposed Chinese Herb, in Patients with Coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial Ke Hu, Wei-jie Guan, Ying Bi, Wei Zhang, Lanjuan Li, Boli Zhang, et al. (+13)
 [1] 

48 Results       Page 1[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec