col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

AME Publishing Company: Translational Pediatrics
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Jun―16 Pandemic considerations in pediatric critical care: what can we learn from COVID-19? Tiantian Xiao, Ye Cheng, Gouping Lu, Wenhao Zhou
2 [GO] 2021―Apr―28 Changes in pediatric healthcare utilization in Hunan Province, China, during the COVID-19 pandemic: a multi-center cross-sectional study Haipeng Yan, Xun Li, Xiulan Lu, Saizhen Zeng, Yuanhong Yuan, Xian Hu, et al. (+2)
3 [GO] 2021―Apr―28 Recommendations regarding the admission, infection prevention and control of pediatric patients during coronavirus disease 2019 outbreak in Shanghai China Ying Huang, Feihong Luo, Qian Shen, Chuanqing Wang, Chongfan Zhang, Hong Xu
4 [GO] 2021―Mar―24 Clinical analysis of seven pediatric patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Jingzhou, Hubei, China: a retrospective study Lanqiong Zhou, Xu Song, Hongzhu Lu, Yajun Mao, Chengbo Liu, Yan Yuan, Qihong Fan
5 [GO] 2021―Mar―24 An internet-based multidisciplinary online medical consultation system to help cope with pediatric medical needs during the COVID-19 outbreak: a cross-sectional study Yihui Zhai, Xiaoling Ge, Xiaoxiong Liu, Li Xie, Qian Shen, Chengjie Ye, et al. (+4)
6 [GO] 2021―Feb―08 Sigh syndrome during the COVID-19 pandemic: Is it a signal of the mental health status of Chinese children and adolescents? Yijie Huang, Huiyun Zhang, Yinghong Fan, Maosheng Ji, Li Wang, Tao Ai
7 [GO] 2021―Feb―08 Is there possibility of vertical transmission of COVID-19: a systematic review Jiajun Yuan, Han Qian, Shiyan Cao, Bin Dong, Xiaoyu Yan, Shuanghong Luo, et al. (+4)
8 [GO] 2021―Jan―26 Association between vaccinations and clinical manifestations in children with COVID-19 Shijian Liu, Chunhui Yuan, Jianfei Lin, Wenqi Gao, Dan Tian, Xiaonan Cai, et al. (+15)
9 [GO] 2021―Jan―26 Imaging characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in pediatric cases: a systematic review and meta-analysis Si-Tian Zang, Xu Han, Qi Cui, Qing Chang, Qi-Jun Wu, Yu-Hong Zhao
10 [GO] 2021―Jan―26 Point-of-care training program on COVID-19 infection prevention and control for pediatric healthcare workers: a multicenter, cross-sectional questionnaire survey in Shanghai, China Yingzi Ye, Peng Shi, Yonghao Gui, Albert M. Li, Guoying Huang, Hong Xu, et al. (+8)
11 [GO] 2021―Jan―26 Multisystem inflammatory syndrome in children during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: a systematic review of published case studies Yuyi Tang, Weiguo Li, Muna Baskota, Qi Zhou, Zhou Fu, Zhengxiu Luo, et al. (+3)
12 [GO] 2021―Jan―26 Guidelines for the Management of Children and Adolescent with COVID-19: protocol for an update Qi Zhou, Weiguo Li, Siya Zhao, Qinyuan Li, Qianling Shi, Zijun Wang, et al. (+8)
13 [GO] 2021―Jan―26 Family exposure and the impact of containment measures to children with coronavirus disease 2019 outside Hubei, China: a cross-sectional study Shu Yang, Xixi Feng, Peipei Du, Daihai He, Janne Estill, Lin Yang, et al. (+11)
14 [GO] 2020―Dec―29 A narrative review of the challenges and countermeasures in hepatoblastoma management during COVID-19 epidemic Hang Xu, Yan Zhou, Rui Sun, Xuelai Liu, Mei Diao, Xianghai Ren, Long Li
15 [GO] 2020―Dec―29 Strategic management of pediatric intensive care unit in a tertiary children’s hospital in southwest China during the COVID-19 pandemic Ping Zeng, Xiaoli Luo, Wen Zeng, Dan Qiu, Ling Zhang, Qin Zhou, et al. (+2)
16 [GO] 2020―Dec―29 Epidemiological and clinical characteristics analysis of 11 children with 2019 novel coronavirus infection in Chongqing: a single-center retrospective study Qiang Chen, Xiuying Tian, Yarui Luo, Jun Liu, Li Jiang, Xiaoqian Feng, Zongwen Chen
17 [GO] 2020―Aug―20 Thinking about the neonates born to mothers with COVID-19 Zhen-Yu Li, Dan Dang, Yang-Ming Qu, Hui Wu
18 [GO] 2020―Jun―24 Positive impact of COVID-19 on career choice in pediatric medical students: a longitudinal study Liyuan Hu, Hao Wu, Wenhao Zhou, Jianqing Shen, Wenwei Qiu, Ruo Zhang, et al. (+2)
19 [GO] 2020―Jun―24 Anxiety in Chinese pediatric medical staff during the outbreak of Coronavirus Disease 2019: a cross-sectional study Fang-Fang Cheng, Shi-Hong Zhan, An-Wei Xie, Shi-Zhong Cai, Li Hui, Xiao-Xing Kong, et al. (+2)
20 [GO] 2020―Apr―22 Analysis and suggestions for the preview and triage screening of children with suspected COVID-19 outside the epidemic area of Hubei Province Ni Zhang, Yuebi Deng, Weiguo Li, Junhong Liu, Haiying Li, Enmei Liu, Xianlan Zheng
21 [GO] 2020―Feb―21 Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia Huaping Zhu, Lin Wang, Chengzhi Fang, Sicong Peng, Lianhong Zhang, Guiping Chang, et al. (+2)


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec