col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


41 Results       Page 1

 [1] 
Turk Turizm Arastirmalari Dergisi: Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2022―Sep―20 Yerli Turistlerin COVID-19 Döneminde Algıladıkları Riskin Seyahat Endişeleri ve Seyahat Etme Niyetlerine Etkisi (The Effects of Perceived Risk of Domestic Visitors on Their Travel Anxiety and Travel Intentions During The COVID-19 Pandemic in Turkey) Betül Kodaş
2 [GO] 2022―Sep―20 Covid-19 Salgınının Gastronomi İşletmelerine Etkisi: Gaziantep Örneği (The Impact of the Covid-19 Pandemic on Gastronomic Tourism: The Case of Gaziantep) Nihat Demirtaş, Elif Demir, Kübra Pektaş
3 [GO] 2022―Sep―20 COVID-19 Sürecinde Yükseköğretimde Turizm Eğitimi: Ankara da Bir Araştırma (Tourism Education in Higher Education During the Covid 19 process: A Research in Ankara) Esra Kirazlı Korkmaz, Gonca Güzel Şahin, Selen Yılmaz
4 [GO] 2022―Aug―18 Umrah Worship During The Pandemic Covid-19: Responses From Residents In Northern Malaysia Herman Shah Anuar, Wan nadzri bin Osman, Kamal imran bin mohd Sharif
5 [GO] 2022―Jul―04 COVID-19 Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Performansını Nasıl Etkiledi SV-EDAS Modeli Uygulaması How Has COVID-19 Impacted the Performance of State-owned Deposit Banks SV-EDAS Model Application Burhan Erdoğan
6 [GO] 2022―Jun―13 Individuals Financial Health During The Covid-19 Pandemic Zeynep Çopur, Nuri Doğan
7 [GO] 2022―Jun―06 Konaklama İşletmelerinin Covid-19 Pandemi Süreci Uygulamalarının Müşteri Deneyimine Olumsuz Etkileri Can Serkan TUNCAY, Ahu YAZICI AYYILDIZ
8 [GO] 2022―May―05 Futbol Hakemlerinin Covid-19 Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi (Examination of the Covid-19 Fear Levels of Football Referees) Mehmet Yıldırım, Tolga Hanayoğlu, Mehmet Güçlü
9 [GO] 2022―Mar―25 Covid-19 un, BIST Ulaştırma Endeksinde Faaliyet Gösteren Havayolu İşletmelerinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi Ganite Kurt, Ali Kablan
10 [GO] 2022―Mar―05 Covid-19 Döneminde Doğum Yapan Kadınlarda Maternal Bağlanma, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Perinatal Anksiyete İlişkisi (The Relationship Between Maternal Attachment, Obsessive Compulsive Disorder and Perinatal Anxiety in Women Who Give Birth During the Covid-19 Period) Aslıhan Kurt, Hande Çelikay Söyler
11 [GO] 2022―Mar―05 Covid-19 Sürecinde Seyahat Bloggerlarının Alternatif Turizm Değerlendirmesindeki Rolü: İstanbul İli Örneği ( The Role of Travel Bloggers in The Evaluation of Alternative Tourism in The Covid-19 Process: Sample of Province of İstanbul ) Volkan Altıntaş, Merve Aksoy, Cemre Tokatlı
12 [GO] 2022―Feb―03 Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Rekreasyona Aktif Katılımın Yalnızlık Algısına Etkisi (The Effect of Active Participation in Recreation on Perception of Loneliness During the Covid-19 Global Epidemic) Hasan Suat Aksu, S. Gül Güneş, Alper Kaya
13 [GO] 2021―Dec―31 COVID-19 Pandemi Sürecinde Turizm İşletmelerinde Atık Yönetimi: Bir Çözüm Önerisi Olarak Döngüsel Ekonomi (Waste Management in Tourism Businesses During the COVID-19 Pandemic Process: Circular Economy as a Solution Proposal) Pınar Akdemir
14 [GO] 2021―Dec―31 Covid-19 Sürecinin Bireylerin Yaşamı Üzerindeki Mali Yansımaları (Financial Reflections of the Covid-19 Process on Individuals Life) İlknur Arslan Çilhoroz, Pınar Uçakkuş, Gülizar Gülcan Şeremet, Yasin Çilhoroz
15 [GO] 2021―Dec―06 Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması (Reflection of Consumer Experience in Hospitality Businesses on Online Comments: COVID-19 Pandemic Process and Negative Result of Experience) Eda Avcı, Övünç Bardakoğlu
16 [GO] 2021―Oct―04 Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme ( Tourism in the Covid- 19 Process: A Conceptual Evaluation of Hypochondric Tourist Behaviors ) Ceren Avcı
17 [GO] 2021―Oct―04 Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği ( Marketing Practices in Hotel Businesses during the Pandemic Period: The Case of Konya ) Kevser Çınar, Saadet Zafer Kavacık
18 [GO] 2021―Sep―07 Temas Hipotezi Bağlamında Covid-19 Pandemisi Sonrası Çinli Turistlere Yönelik Çalışan Tutumlarının İncelenmesi Sedef Ece Batıbeki, Gencay Saatcı
19 [GO] 2021―Sep―07 Covid-19 SalgınınınTurist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği Çiğdem Özkan, Barış Yeşildağ
20 [GO] 2021―Sep―07 Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi Gamze Özel, Aydın İnak, Cansu Özel
21 [GO] 2021―Sep―04 Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar Yasemin Tekin
22 [GO] 2021―Aug―02 Coğrafya Öğretmenlerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Örneği Ziya İnce, Vedat Şahin, Mücahit Yentür
23 [GO] 2021―Jun―10 Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi Serap Özdemir Güzel
24 [GO] 2021―Jun―04 Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Serkan Gün, Alper Tutcu
25 [GO] 2021―Apr―01 Covid-19 Salgınında Kriz Yönetiminin Önemi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikası Örneği Binali Kılıç
26 [GO] 2021―Mar―12 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi Songül Özer, Çinuçen Okat
27 [GO] 2021―Mar―12 Çeşme de Bulunan Küçük Ölçekli Konaklama Tesisleri; Covid-19 Süreci ve EŞikayetlerin İncelenmesi Mahmut Efendi
28 [GO] 2021―Mar―12 Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İç Turizmin Talepleri ve Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin İç Turizme Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi Buket Buluk Eşitti
29 [GO] 2021―Feb―03 Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi Çerçevesinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Instagram Örneği Seval Ürkmez, Ahmet Eskicumalı
30 [GO] 2021―Jan―03 Covid-19 Dönemi Öncesi ve Sonrası Turizm Destinasyonlarına Yönelik Beklentilerin İncelenmesi - Analysis of Expectations for Tourism Destinations Before and After Covid-19 Period Gamze Eryılmaz, Meltem Kaya
31 [GO] 2020―Nov―28 Emerging Stock Markets Reaction to COVID-19: Can Cryptocurrencies be a Safe Haven Ahmed JERIBI, Dhouha CHAMSA, Yasmine SNENE MANZLI
32 [GO] 2020―Nov―03 Covid-19 Salgınının Yat Turizm İşletmecileri Tarafından Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği İsmail Bilgiçli, Recep Yıldırgan
33 [GO] 2020―Oct―10 Turizmin COVID-19 Direnci: Bakanlık Perspektifinden Turizmde Normalleşme Faaliyetleri - I. Çeyrek Çağrı Erdoğan, Zeynep Yamaç Erdoğan
34 [GO] 2020―Oct―10 COVID-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği Emin Arslan, Hakan Kendir
35 [GO] 2020―Oct―10 Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve Uygulanan Stratejilerin Değerlendirilmesi: Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma Erdinç Karadeniz, Fatma Senem Beyaz, Sema Nur Ünlübulduk, Eda Kayhan
36 [GO] 2020―Oct―04 Değişen Dünya, Teknolojik Dönüşüm, Küreselleşme ve COVID-19: Turizmin Distopyası mı Caner Çalışkan
37 [GO] 2020―Sep―30 Covid-19 Pandemisi Döneminde Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Alınan Önlemler Hale Nur Güler
38 [GO] 2020―Sep―30 COVID-19 Sağlık Krizinde Raylı Toplu TaşımadakiMaliyet Sorununa Bölgesel Tarife Önerisi: Eskişehir Uygulaması Vedat Ekergil, Erkan Kodalak
39 [GO] 2020―Sep―30 Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgın Döneminin Kar Payı Dağıtımı Üzerine Etkileri Efe Dündar, Tuğba Uçma Uysal
40 [GO] 2020―Jul―08 Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Destekleri Olca Sezen Doğancılı
41 [GO] 2020―Jul―08 COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi Beste Demir, Serkan Türkmen
 [1] 

41 Results       Page 1[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec