col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


52 Results       Page 1

 [1] 
Turk Turizm Arastirmalari Dergisi: Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2023―Dec―17 Turizm ve Gastronomi ile İlişkili Farklı Anabilim Dallarında Yayınlanan COVID-19 Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses on COVID-19 Published in Different Departments Related to Tourism and Gastronomy) Gönül Çay
2 [GO] 2023―Aug―02 Kitlesel Etki Düzeyine Sahip Travmalar Açısından Korona Virüs Salgınının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Coronavirus Epidemic in Terms of Mass Effect Level Trauma) Dilara Batı, Füsun Gökkaya
3 [GO] 2023―Jun―19 Konaklama İşletmelerinin Covid-19 Salgını Sürecinden Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi: Kuzey Ege Bölgesi Örneği (Determining the Levels of Hospitality Enterprises Being Affected by the Covid-19 Epidemic Process According to Various Variables: The Example of the North Aegean Region) Çiğdem Özkan, Yasin Karadeniz
4 [GO] 2022―Dec―26 Kişilerarası İletişim Boyutuyla Covid 19 Pandemisinin Sosyo-Pskolojik Yansımaları (Socio Psychological Reflections of The Covid 19 Pandemic with The Dimension of Interpersonal Communication) Hüseyin Dikme, İpek Sucu
5 [GO] 2022―Dec―22 Impact of Covid-19 Prevalence in Seoul on Subway Usage Sang-uk Jung
6 [GO] 2022―Dec―22 Covid-19 Sürecinde Yazlıkçıların Bulundukları Turistik Destinasyona İlişkin Algıları: Susanoğlu Örneği (Perceptions of Summer Housekeepers Regarding their Touristic Destination During the Covid-19 Process: The Case of Susanoğlu) Seda Özdemir Akgül, Filiz Özlem Çetinkaya
7 [GO] 2022―Dec―22 Covid-19 un Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Akademik ve Psiko-Sosyal Durumu Üzerindeki Etkisi (Impacts of Covıd-19 On the Academic and Psycho-Soci al Status of Tourism Faculty Students) Fatma Nur Söz, Esra Karabulut, Gözdegül Başer
8 [GO] 2022―Dec―06 Dynamics and Implication of COVID-19 Pandemic on Inflation Volatility in Selected African Countries: A Dynamic Panel Data Analysis Sahar Aghazadeh, Jamiu Adetola Odugbesan
9 [GO] 2022―Nov―07 Covid 19 (Koronavirüs) Pandemisinin Kentler İçin Gündeme Getirdiği “Yürünebilir Kentler” ve Yürünebilirliği Destekleyen Diğer Yaklaşımlar “Walkable Cities” Brought to the Agenda by the Covid 19 (Coronavirus) Pandemic forCities and Other Approaches thatSupport Walkability Duygu Ak Çetin, Okan Akpınar
10 [GO] 2022―Oct―08 Covid-19 İyileşme Sürecinin Uluslararası Turizme Etkileri ve Orta Doğu Pazarına Yönelik Bir Alan Çalışması ( The Impacts of the Covid-19 Recovery on the International Tourism and a Field ) Cüneyt Mengü
11 [GO] 2022―Sep―30 Covid-19 un Mersin İlinde Faaliyet Gösteren Bir Devlet Hastanesinin Finansal Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi ( Investigation of the Effect of Covid-19 on The Financial Performance of A State Hospital Operating in Mersin ) Melisa Tutar, Şükran Güngör Tanç
12 [GO] 2022―Sep―20 Yerli Turistlerin COVID-19 Döneminde Algıladıkları Riskin Seyahat Endişeleri ve Seyahat Etme Niyetlerine Etkisi (The Effects of Perceived Risk of Domestic Visitors on Their Travel Anxiety and Travel Intentions During The COVID-19 Pandemic in Turkey) Betül Kodaş
13 [GO] 2022―Sep―20 Covid-19 Salgınının Gastronomi İşletmelerine Etkisi: Gaziantep Örneği (The Impact of the Covid-19 Pandemic on Gastronomic Tourism: The Case of Gaziantep) Nihat Demirtaş, Elif Demir, Kübra Pektaş
14 [GO] 2022―Sep―20 COVID-19 Sürecinde Yükseköğretimde Turizm Eğitimi: Ankara da Bir Araştırma (Tourism Education in Higher Education During the Covid 19 process: A Research in Ankara) Esra Kirazlı Korkmaz, Gonca Güzel Şahin, Selen Yılmaz
15 [GO] 2022―Aug―18 Umrah Worship During The Pandemic Covid-19: Responses From Residents In Northern Malaysia Herman Shah Anuar, Wan nadzri bin Osman, Kamal imran bin mohd Sharif
16 [GO] 2022―Jul―04 COVID-19 Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Performansını Nasıl Etkiledi SV-EDAS Modeli Uygulaması How Has COVID-19 Impacted the Performance of State-owned Deposit Banks SV-EDAS Model Application Burhan Erdoğan
17 [GO] 2022―Jun―13 Individuals Financial Health During The Covid-19 Pandemic Zeynep Çopur, Nuri Doğan
18 [GO] 2022―Jun―06 Konaklama İşletmelerinin Covid-19 Pandemi Süreci Uygulamalarının Müşteri Deneyimine Olumsuz Etkileri Can Serkan TUNCAY, Ahu YAZICI AYYILDIZ
19 [GO] 2022―May―05 Futbol Hakemlerinin Covid-19 Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi (Examination of the Covid-19 Fear Levels of Football Referees) Mehmet Yıldırım, Tolga Hanayoğlu, Mehmet Güçlü
20 [GO] 2022―Mar―25 Covid-19 un, BIST Ulaştırma Endeksinde Faaliyet Gösteren Havayolu İşletmelerinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi Ganite Kurt, Ali Kablan
21 [GO] 2022―Mar―05 Covid-19 Döneminde Doğum Yapan Kadınlarda Maternal Bağlanma, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Perinatal Anksiyete İlişkisi (The Relationship Between Maternal Attachment, Obsessive Compulsive Disorder and Perinatal Anxiety in Women Who Give Birth During the Covid-19 Period) Aslıhan Kurt, Hande Çelikay Söyler
22 [GO] 2022―Mar―05 Covid-19 Sürecinde Seyahat Bloggerlarının Alternatif Turizm Değerlendirmesindeki Rolü: İstanbul İli Örneği ( The Role of Travel Bloggers in The Evaluation of Alternative Tourism in The Covid-19 Process: Sample of Province of İstanbul ) Volkan Altıntaş, Merve Aksoy, Cemre Tokatlı
23 [GO] 2022―Feb―03 Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Rekreasyona Aktif Katılımın Yalnızlık Algısına Etkisi (The Effect of Active Participation in Recreation on Perception of Loneliness During the Covid-19 Global Epidemic) Hasan Suat Aksu, S. Gül Güneş, Alper Kaya
24 [GO] 2021―Dec―31 COVID-19 Pandemi Sürecinde Turizm İşletmelerinde Atık Yönetimi: Bir Çözüm Önerisi Olarak Döngüsel Ekonomi (Waste Management in Tourism Businesses During the COVID-19 Pandemic Process: Circular Economy as a Solution Proposal) Pınar Akdemir
25 [GO] 2021―Dec―31 Covid-19 Sürecinin Bireylerin Yaşamı Üzerindeki Mali Yansımaları (Financial Reflections of the Covid-19 Process on Individuals Life) İlknur Arslan Çilhoroz, Pınar Uçakkuş, Gülizar Gülcan Şeremet, Yasin Çilhoroz
26 [GO] 2021―Dec―06 Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması (Reflection of Consumer Experience in Hospitality Businesses on Online Comments: COVID-19 Pandemic Process and Negative Result of Experience) Eda Avcı, Övünç Bardakoğlu
27 [GO] 2021―Oct―04 Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme ( Tourism in the Covid- 19 Process: A Conceptual Evaluation of Hypochondric Tourist Behaviors ) Ceren Avcı
28 [GO] 2021―Oct―04 Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği ( Marketing Practices in Hotel Businesses during the Pandemic Period: The Case of Konya ) Kevser Çınar, Saadet Zafer Kavacık
29 [GO] 2021―Sep―07 Temas Hipotezi Bağlamında Covid-19 Pandemisi Sonrası Çinli Turistlere Yönelik Çalışan Tutumlarının İncelenmesi Sedef Ece Batıbeki, Gencay Saatcı
30 [GO] 2021―Sep―07 Covid-19 SalgınınınTurist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği Çiğdem Özkan, Barış Yeşildağ
31 [GO] 2021―Sep―07 Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi Gamze Özel, Aydın İnak, Cansu Özel
32 [GO] 2021―Sep―04 Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar Yasemin Tekin
33 [GO] 2021―Aug―02 Coğrafya Öğretmenlerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Örneği Ziya İnce, Vedat Şahin, Mücahit Yentür
34 [GO] 2021―Jun―10 Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi Serap Özdemir Güzel
35 [GO] 2021―Jun―04 Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Serkan Gün, Alper Tutcu
36 [GO] 2021―Apr―01 Covid-19 Salgınında Kriz Yönetiminin Önemi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikası Örneği Binali Kılıç
37 [GO] 2021―Mar―12 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi Songül Özer, Çinuçen Okat
38 [GO] 2021―Mar―12 Çeşme de Bulunan Küçük Ölçekli Konaklama Tesisleri; Covid-19 Süreci ve EŞikayetlerin İncelenmesi Mahmut Efendi
39 [GO] 2021―Mar―12 Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İç Turizmin Talepleri ve Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin İç Turizme Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi Buket Buluk Eşitti
40 [GO] 2021―Feb―03 Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi Çerçevesinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Instagram Örneği Seval Ürkmez, Ahmet Eskicumalı
41 [GO] 2021―Jan―03 Covid-19 Dönemi Öncesi ve Sonrası Turizm Destinasyonlarına Yönelik Beklentilerin İncelenmesi - Analysis of Expectations for Tourism Destinations Before and After Covid-19 Period Gamze Eryılmaz, Meltem Kaya
42 [GO] 2020―Nov―28 Emerging Stock Markets Reaction to COVID-19: Can Cryptocurrencies be a Safe Haven Ahmed JERIBI, Dhouha CHAMSA, Yasmine SNENE MANZLI
43 [GO] 2020―Nov―03 Covid-19 Salgınının Yat Turizm İşletmecileri Tarafından Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği İsmail Bilgiçli, Recep Yıldırgan
44 [GO] 2020―Oct―10 Turizmin COVID-19 Direnci: Bakanlık Perspektifinden Turizmde Normalleşme Faaliyetleri - I. Çeyrek Çağrı Erdoğan, Zeynep Yamaç Erdoğan
45 [GO] 2020―Oct―10 COVID-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği Emin Arslan, Hakan Kendir
46 [GO] 2020―Oct―10 Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve Uygulanan Stratejilerin Değerlendirilmesi: Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma Erdinç Karadeniz, Fatma Senem Beyaz, Sema Nur Ünlübulduk, Eda Kayhan
47 [GO] 2020―Oct―04 Değişen Dünya, Teknolojik Dönüşüm, Küreselleşme ve COVID-19: Turizmin Distopyası mı Caner Çalışkan
48 [GO] 2020―Sep―30 Covid-19 Pandemisi Döneminde Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Alınan Önlemler Hale Nur Güler
49 [GO] 2020―Sep―30 COVID-19 Sağlık Krizinde Raylı Toplu TaşımadakiMaliyet Sorununa Bölgesel Tarife Önerisi: Eskişehir Uygulaması Vedat Ekergil, Erkan Kodalak
50 [GO] 2020―Sep―30 Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgın Döneminin Kar Payı Dağıtımı Üzerine Etkileri Efe Dündar, Tuğba Uçma Uysal
51 [GO] 2020―Jul―08 Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Destekleri Olca Sezen Doğancılı
52 [GO] 2020―Jul―08 COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi Beste Demir, Serkan Türkmen
 [1] 

52 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.017 sec