col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


145 Results       Page 1

 [1] 
Springer-Verlag: Virologica Sinica
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Jul―03 Structural and functional insights into the 2'-O-methyltransferase of SARS-CoV-2 Jikai Deng, Feiyu Gong, Yingjian Li, Xue Tan, Xuemei Liu, Shimin Yang, et al. (+6)
2 [GO] 2024―Jun―28 Individual virome analysis reveals the general co-infection of mammal-associated viruses with SARS-related coronaviruses in bats Hao-Rui Si, Ke Wu, Jia Su, Tian-Yi Dong, Yan Zhu, Bei Li, et al. (+4)
3 [GO] 2024―Jun―07 Correlation between Circulating T Follicular Helper Cell Levels after Infection and a Decreased Risk of COVID-19 Re-infection Jinzhu Feng, Zeyu Pu, Rong Li, Yuzhuang Li, Xuewen Qin, Hui Zhang, Yiwen Zhang
4 [GO] 2024―May―30 Diverse genotypes of norovirus genogroup I and II contaminated in environmental water in Thailand during the COVID-19 outbreak from 2020 to 2022 Kattareeya Kumthip, Pattara Khamrin, Aksara Thongprachum, Rungnapa Malasao, Arpaporn Yodmeeklin, Hiroshi Ushijima, Niwat Maneekarn
5 [GO] 2024―May―18 DNA vaccine prime and replicating vaccinia vaccine boost induce robust humoral and cellular immune responses against MERS-CoV in mice Xiuli Shen, Shuhui Wang, Yanling Hao, Yuyu Fu, Li Ren, Dan Li, et al. (+7)
6 [GO] 2024―Apr―26 Characterization of humoral immune responses against SARS-CoV-2 accessory proteins in infected patients and mouse model Yuming Li, Yanhong Tang, Xiaoqian Wang, Airu Zhu, Dongdong Liu, Yiyun He, et al. (+20)
7 [GO] 2024―Mar―26 An optimized high-throughput SARS-CoV-2 dual reporter trans-complementation system for antiviral screening in vitro and in vivo Yingjian Li, Xue Tan, Jikai Deng, Xuemei Liu, Qianyun Liu, Zhen Zhang, et al. (+5)
8 [GO] 2024―Mar―22 Crucial role played by CK8+ cells in mediating alveolar injury remodeling for patients with COVID-19 Yufeng Li, Hengrui Hu, Jia Liu, Longda Ma, Xi Wang, Liang Liu, et al. (+7)
9 [GO] 2024―Mar―06 Mast cell degranulation-triggered by SARS-CoV-2 induces tracheal-bronchial epithelial inflammation and injury Jian-Bo Cao, Shu-Tong Zhu, Xiao-Shan Huang, Xing-Yuan Wang, Meng-Li Wu, Feng-Liang Liu, et al. (+3)
10 [GO] 2024―Feb―23 Association analysis of genetic variants in critical patients with COVID-19 and validation in a Chinese population Yi Yin, Yi Zhang, Lelin Sun, Shuqiang Wang, Yong Zeng, Bo Gong, et al. (+3)
11 [GO] 2024―Feb―03 Quantitative and qualitative subgenomic RNA profiles of SARS-CoV-2 in respiratory samples: a comparison between Omicron BA.2 and non-VOC-D614G Zigui Chen, Rita Way Yin Ng, Grace Lui, Lowell Ling, Agnes SY. Leung, Chit Chow, et al. (+7)
12 [GO] 2024―Jan―20 The publicly-accessible RNA barcode segments based on the genetic tests of complete genome sequences for SARS-CoV-2 identification from HCoVs and SARSr-CoV-2 lineages Changqiao You, Shuai Jiang, Yunyun Ding, Shunxing Ye, Xiaoxiao Zou, Hongming Zhang, et al. (+5)
13 [GO] 2023―Nov―23 SARS-CoV-2 breakthrough infections following inactivated vaccine vaccination induce few neutralizing antibodies against the currently emerging Omicron XBB variants Fan Shen, Chun Liang, Cui-Xian Yang, Ying Lu, An-Qi Li, Ying Duan, et al. (+5)
14 [GO] 2023―Nov―16 Naturally occurring PAE206K point mutation in 2009 H1N1 pandemic influenza viruses impairs viral replication at high temperatures Mengmeng Cao, Qiannan Jia, Jinghua Li, Lili Zhao, Li zhu, Yufan Zhang, et al. (+2)
15 [GO] 2023―Nov―13 Pangolin HKU4-related coronaviruses found in greater bamboo bat from southern China Min Guo, Kai Zhao, Xingwen Peng, Xiangyang He, Jin Deng, Bo Wang, et al. (+2)
16 [GO] 2023―Oct―13 Myocardial injury and related mortality in hospitalized patients with COVID-19 during the Omicron pandemic: new perspectives and insights Wu He, Ke Xu, Li Ni, Junfang Wu, Yuxuan Zhang, Kun Miao, et al. (+2)
17 [GO] 2023―Oct―11 Reverse genetics systems for SARS-CoV-2: development and applications Hou-Li Cai, Yao-Wei Huang
18 [GO] 2023―Sep―30 Direct Infection of SARS-CoV-2 in Human iPSC-Derived 3D Cardiac Organoids Recapitulates COVID-19 Myocarditis Weijie Wang, Jinxuan Yang, Pinfang Kang, Jinsong Bai, Xiaoli Feng, Liuqi Huang, et al. (+8)
19 [GO] 2023―Jul―22 Inactivated SARS-CoV-2 booster vaccine enhanced immune responses in patients with chronic liver diseases Yongmei Liu, Jianhua Lu, Haoting Zhan, Wenfang Yuan, Xiaomeng Li, Haiyan Kang, et al. (+8)
20 [GO] 2023―Jul―16 miR-204 suppresses porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) replication via inhibiting LC3B-mediated autophagy Yao Yao, Sihan Li, Yingqi Zhu, Yangyang Xu, Siyuan Hao, Shuyuan Guo, Wen-hai Feng
21 [GO] 2023―Jul―08 Nanobodies with cross-neutralizing activity provide prominent therapeutic efficacy in mild and severe COVID-19 rodent models Qiuxue Han, Shen Wang, Zhenshan Wang, Cheng Zhang, Xinyue Wang, Na Feng, et al. (+5)
22 [GO] 2023―Jul―04 SARS-CoV-2-specific T cell responses wane profoundly in convalescent individuals 10 months after primary infection Ziwei Li, Tiandan Xiang, Boyun Liang, Jing Liu, Hui Deng, Xuecheng Yang, et al. (+11)
23 [GO] 2023―Jul―03 Identification of a receptor tyrosine kinase inhibitor CP-724714 inhibits SADS-CoV related swine diarrhea coronaviruses infection in vitro Ling Zhou, Cheng Li, Ruiyu Zhang, Qianniu Li, Yuan Sun, Yaoyu Feng, et al. (+2)
24 [GO] 2023―Jul―03 Multicenter evaluation of a simple and sensitive nucleic acid self-testing for SARS-COV-2 Xin-Xin Shen, Feng-Yu Li, Meng Qin, Guo-Hao Zhang, Meng-Yi Zhang, Hong Liu, et al. (+3)
25 [GO] 2023―Jun―19 Altered hACE2 binding affinity and S1/S2 cleavage efficiency of SARS-CoV-2 spike protein mutants affect viral cell entry Ke Wang, Yu Pan, Dianbing Wang, Ye Yuan, Min Li, Yuanyuan Chen, et al. (+2)
26 [GO] 2023―May―26 Delta (B.1.617.2) inactivated vaccine candidate elicited neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants in rhesus macaques Yanjun Zhang, Haiyan Mao, Ju Li, Jianhua Li, Chen Huang, Jiaxuan Li, et al. (+7)
27 [GO] 2023―May―09 Integrated interactome and transcriptome analysis reveals key host factors critical for SARS-CoV-2 infection Jie Sheng, Lili Li, Xueying Lv, Meiling Gao, Ziyi Chen, Zhuo Zhou, et al. (+3)
28 [GO] 2023―May―06 SARS-CoV-2 Nsp8 induces mitophagy by damaging mitochondria Shan Zong, Yan Wu, Weiling Li, Qiang You, Qian Peng, Chenghai Wang, et al. (+5)
29 [GO] 2023―May―02 A Novel Bat Coronavirus with a Polybasic Furin-like Cleavage Site Wentao Zhu, Yuyuan Huang, Jian Gong, Lingzhi Dong, Xiaojie Yu, Haiyun Chen, et al. (+4)
30 [GO] 2023―Apr―30 Oridonin inhibits SARS-CoV-2 replication by targeting viral proteinase and polymerase Zherui Zhang, Hongqing Zhang, Yanan Zhang, Qiuyan Zhang, Qiaojie Liu, Yanyan Hu, et al. (+9)
31 [GO] 2023―Mar―21 Identification of bovine coronavirus in a Daurian ground squirrel expands the host range of Betacoronavirus 1 Lin Xu, Wei Liu, Mengyu Bie, Tao Hu, Dong Yan, Zhishu Xiao, et al. (+2)
32 [GO] 2023―Mar―01 Role of inactivated SARS-CoV-2 vaccine induced T cell responses in ameliorating COVID-19 severity Hongming Huang, Jia Liu
33 [GO] 2023―Jan―20 Genome-wide characterization of alternative splicing in blood cells of COVID-19 and respiratory infections of relevance Rui Huang, Wenbo Chen, Xueya Zhao, Yuefei Ma, Qiong Zhou, Junsen Chen, et al. (+5)
34 [GO] 2023―Jan―19 Identification of broad neutralizing antibodies against Omicron subvariants from COVID-19 convalescents and vaccine recipients Jun Chen, Jing Yang, Fangfang Chang, Yabin Hu, Qian Wu, Shishan Teng, et al. (+16)
35 [GO] 2022―Dec―31 Hybridoma-derived neutralizing monoclonal antibodies against Beta and Delta variants of SARS-CoV-2 in vivo Qianran Wang, Lu Peng, Yanqiu Nie, Yanni Shu, Huajun Zhang, Zidan Song, et al. (+13)
36 [GO] 2022―Dec―29 An inactivated recombinant rabies virus chimerically expressed RBD induces humoral and cellular immunity against SARS-CoV-2 and RABV Haili Zhang, Hongli Jin, Feihu Yan, Yumeng Song, Jiaxin Dai, Cuicui Jiao, et al. (+11)
37 [GO] 2022―Nov―23 The humoral and cellular immune evasion of SARS-CoV-2 Omicron and sub-lineages Tiandan Xiang, Junzhong Wang, Xin Zheng
38 [GO] 2022―Nov―08 Structures of SARS-CoV-2 spike protein alert noteworthy sites for the potential approaching variants Xiaorui Xing, Lei Wang, Zhen Cui, Wangjun Fu, Tao Zheng, Lili Qin, et al. (+4)
39 [GO] 2022―Nov―07 Protection from infection or disease? Re-evaluating the broad immunogenicity of inactivated SARS-CoV-2 vaccines Anthony T. Tan, Joey Ming Er Lim, Antonio Bertoletti
40 [GO] 2022―Oct―31 Clinical and immunological features of convalescent pediatric patients infected with the SARS-CoV-2 Omicron variant in Tianjin, China Jing-Yu Wang, Tian-Ning Li, Chun-Lei Zhou, Jie Zhao, Meng Wang, Yuan Wang, et al. (+4)
41 [GO] 2022―Oct―28 SARS-CoV-2 infection induces testicular injury in Rhesus macaque Mengying Liang, Wanbo Tai, Yunyun Wang, Yulong Dai, Yanfeng Yao, Juan Min, et al. (+5)
42 [GO] 2022―Oct―27 Quantitative determination of the electron beam radiation dose for SARS-CoV-2 inactivation to decontaminate frozen food packaging Zihao Wang, Zhentao Liang, Rongguo Wei, Hongwei Wang, Fang Cheng, Yang Liu, Songdong Meng
43 [GO] 2022―Oct―27 Neutralization of five SARS-CoV-2 variants of concern by convalescent and BBIBP-CorV vaccinee serum Yuqi Zhu, Xinyi Yang, Jingna Xun, Jun Liu, Qing Wen, Yixiao Lin, et al. (+22)
44 [GO] 2022―Oct―19 A Pair of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Monoclonal Antibodies Shows High Specificity and Sensitivity for Diagnosis An-Kai Zhu, Sa-Sa Li, Shu-Pei Yu, Zhao-Yong Zhang, Huan Li, Jing-Feng Li, et al. (+6)
45 [GO] 2022―Sep―29 Increased pathogenicity and aerosol transmission for one SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant over the wild-type strain in hamsters Xinghai Zhang, Shaohong Chen, Zengguo Cao, Yanfeng Yao, Junping Yu, Junhui Zhou, et al. (+7)
46 [GO] 2022―Sep―24 Characteristics of replication and pathogenicity of SARS-CoV-2 Alpha and Delta isolates Xiao-Li Feng, Dandan Yu, Mi Zhang, Xiaohong Li, Qing-Cui Zou, Wentai Ma, et al. (+12)
47 [GO] 2022―Sep―06 Translation landscape of SARS-CoV-2 noncanonical subgenomic RNAs Kai Wu, Dehe Wang, Junhao Wang, Yu Zhou
48 [GO] 2022―Aug―29 Clinical practice of rapid antigen tests for SARS-CoV-2 Omicron variant: a single-center study in China Mengyuan Chen, Jiaqin Xu, Lingjun Ying, Miaoguo Cai, Tao-Hsin Tung, Kai Zhou, et al. (+6)
49 [GO] 2022―Aug―07 Clinical characteristics of 310 SARS-CoV-2 Omicron variant patients and comparison with Delta and Beta variant patients in China Wei Yang, Songliu Yang, Lei Wang, Yuxin Zhou, Yu Xin, Hongxu Li, et al. (+6)
50 [GO] 2022―Aug―02 Similar aerosol emission rates and viral loads in upper respiratory tracts for COVID-19 patients with Delta and Omicron variant infection Jiaming Li, Yidun Zhang, Lina Jiang, Hongliang Cheng, Jingjing Li, Li Li, et al. (+7)
51 [GO] 2022―Jul―05 New discovery of high-affinity SARS-CoV-2 spike S2 protein binding peptide selected by PhIP-Seq Mengyuan Chen, Shuizhen He, Hualong Xiong, Dongxu Zhang, Shaojuan Wang, Wangheng Hou, et al. (+14)
52 [GO] 2022―Jul―01 Comparison of viral propagation and drug response among SARS-CoV-2 VOCs using replicons capable of recapitulating virion assembly and release Lingqian Tian, Qiuhong Liu, Rongjuan Pei, Yingshan Chen, Chonghui Xu, Jielin Tang, et al. (+11)
53 [GO] 2022―Jun―01 Recombinant chimpanzee adenovirus vector vaccine expressing the spike protein provides effective and lasting protection against SARS-CoV-2 infection in mice Mingqing Lu, Kunpeng Liu, Yun Peng, Zhe Ding, Yingwen Li, Alexander Tendu, et al. (+12)
54 [GO] 2022―May―03 Prediction of coronavirus 3C-like protease cleavage sites using machine-learning algorithms Huiting Chen, Zhaozhong Zhu, Ye Qiu, Xingyi Ge, Heping Zheng, Yousong Peng
55 [GO] 2022―May―03 Development of a biosensor assessing SARS-CoV-2 main protease proteolytic activity in living cells for antiviral drugs screening Yuan Zhang, Chunjie Li, Xianliang Ke, Dan Luo, Yan Liu, Quanjiao Chen, et al. (+3)
56 [GO] 2022―May―02 Genetic characterization and pathogenicity of a reassortant Eurasian avian-like H1N1 swine influenza virus containing an internal gene cassette from 2009 pandemic H1N1 virus Shuaiyong Wang, Manzhu Wang, Lingxue Yu, Juan Wang, Jiecong Yan, Xinli Rong, et al. (+7)
57 [GO] 2022―May―01 Saliva-based point-of-care testing techniques for COVID-19 detection Shiwen Wang, Ying Liu, Yang Qiu, Qian Dou, Yang Han, Muhan Huang, et al. (+4)
58 [GO] 2022―Mar―07 Cytoplasmic domain and enzymatic activity of ACE2 are not required for PI4KB dependent endocytosis entry of SARS-CoV-2 into host cells Hang Yang, Huijun Yuan, Xiaohui Zhao, Meng Xun, Shangrui Guo, Nan Wang, et al. (+2)
59 [GO] 2022―Feb―18 Nasal delivery of broadly neutralizing antibodies protects mice from lethal challenge with SARS-CoV-2 delta and omicron variants Jia Lu, Qiangling Yin, Rongjuan Pei, Qiu Zhang, Yuanyuan Qu, Yongbing Pan, et al. (+15)
60 [GO] 2022―Feb―11 Footprints of SARS-CoV-2 genome diversity in Pakistan, 2020-2021 Zaira Rehman, Massab Umair, Aamer Ikram, Ammad Fahim, Muhammad Salman
61 [GO] 2022―Feb―10 Infection and pathogenesis of the Delta variant of SARS-CoV-2 in Rhesus macaque Ge Gao, Xue Hu, Yiwu Zhou, Juhong Rao, Xiaoyu Zhang, Yun Peng, et al. (+9)
62 [GO] 2022―Jan―30 The mutational dynamics of the SARS-CoV-2 virus in serial passages in vitro Sissy Therese Sonnleitner, Stefanie Sonnleitner, Eva Hinterbichler, Hannah Halbfurter, Dominik B.C. Kopecky, Stephan Koblmüller, et al. (+3)
63 [GO] 2022―Jan―25 Characteristics of SARS-CoV-2 transmission in a medium-sized city with traditional communities during the early COVID-19 epidemic in China Yang Li, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Nan Xie, Bei Li, Xiang-Ping Zhang, et al. (+9)
64 [GO] 2022―Jan―25 Recombinant human interferon-α1b inhibits SARS-CoV-2 better than interferon-α2b in vitro Danrong Shi, Keda Chen, Xiangyun Lu, Linfang Cheng, Tianhao Weng, Fumin Liu, et al. (+3)
65 [GO] 2022―Jan―20 Fish ACE2 is not susceptible to SARS-CoV-2 Shi-Zhe Xie, Mei-Qin Liu, Ren-Di Jiang, Hao-Feng Lin, Wei Zhang, Bei Li, et al. (+5)
66 [GO] 2022―Jan―17 Characterization of two SARS-CoV-2 subgenomic RNA dynamics in severe COVID-19 patients Xiaohui Zou, Shengrui Mu, Yeming Wang, Li Guo, Lili Ren, Xiaoyan Deng, et al. (+7)
67 [GO] 2022―Jan―13 Immunogenicity of a Recombinant VSV-Vectored SARS-CoV Vaccine Induced Robust Immunity in Rhesus Monkeys after Single-Dose Immunization Dan Shan, Xiaoyan Tang, Renqiang Liu, Dan Pan, Xijun Wang, Jinying Ge, et al. (+2)
68 [GO] 2022―Jan―13 An Integrated Rapid Nucleic Acid Detection Assay Based on Recombinant Polymerase Amplification for SARS-CoV-2 Ying Tang, Yiqin Wang, Yuchang Li, Huai Zhao, Sen Zhang, Ying Zhang, et al. (+6)
69 [GO] 2021―Nov―17 Correction to: Rapid Acquisition of High-Quality SARS-CoV-2 Genome via Amplicon-Oxford Nanopore Sequencing Yi Yan, Ke Wu, Jun Chen, Haizhou Liu, Yi Huang, Yong Zhang, et al. (+10)
70 [GO] 2021―Nov―16 Correction to: Replication of LZTFL1 Gene Region as a Susceptibility Locus for COVID-19 in Latvian Population Raimonds Rescenko, Raitis Peculis, Monta Briviba, Laura Ansone, Anna Terentjeva, Helena Daiga Litvina, et al. (+7)
71 [GO] 2021―Oct―20 Replication of LZTFL1 Gene Region as a Susceptibility Locus for COVID-19 in Latvian Population Raimonds Rescenko, Raitis Peculis, Monta Briviba, Laura Ansone, Anna Terentjeva, Helena Daiga Litvina, et al. (+7)
72 [GO] 2021―Sep―30 SARS-CoV-2 Seroprevalence in People Referred to Private Medical Laboratories in Different Districts of Tehran, Iran from May 2020 to April 2021 Zahra Heydarifard, Sevrin Zadheidar, Jila Yavarian, Shirin Kalantari, Ahmad Nejati, Talat Mokhtari-Azad, Nazanin Zahra Shafiei-Jandaghi
73 [GO] 2021―Sep―28 A Self-Biomineralized Novel Adenovirus Vectored COVID-19 Vaccine for Boosting Immunization of Mice Shengxue Luo, Panli Zhang, Peng Zou, Cong Wang, Bochao Liu, Cuiling Wu, et al. (+4)
74 [GO] 2021―Sep―27 The Infection and Pathogenicity of SARS-CoV-2 Variant B.1.351 in hACE2 Mice Qi Chen, Xing-Yao Huang, Ying Tian, Changfa Fan, Mengxu Sun, Chao Zhou, et al. (+4)
75 [GO] 2021―Aug―17 Generation and Characterization of a Nanobody Against SARS-CoV Jiang-Fan Li, Lei He, Yong-Qiang Deng, Shu-Hui Qi, Yue-Hong Chen, Xiao-Lu Zhang, et al. (+4)
76 [GO] 2021―Aug―16 Structure and Function of N-Terminal Zinc Finger Domain of SARS-CoV-2 NSP2 Jun Ma, Yiyun Chen, Wei Wu, Zhongzhou Chen
77 [GO] 2021―Aug―11 SARS-CoV-2 Genomic Sequencing Revealed N501Y and L452R Mutants of S/A Lineage in Tianjin Municipality, China Xiaoyan Li, Xin Gao, Ming Zou, Zhichao Zhuang, Zhaolin Tan, Baolu Zheng, et al. (+2)
78 [GO] 2021―Jul―08 Genomic Characterization of a New Coronavirus from Migratory Birds in Jiangxi Province of China Wentao Zhu, Wentao Song, Guoyin Fan, Jing Yang, Shan Lu, Dong Jin, et al. (+4)
79 [GO] 2021―Jul―07 Consecutive Monitoring of Interleukin-6 Is Needed for COVID-19 Patients Xiaohua Chen, Juan Zhou, Chen Chen, Baidong Hou, Ashaq Ali, Feng Li, et al. (+9)
80 [GO] 2021―Jul―06 Two Inhibitors Against the 3C-Like Proteases of Swine Coronavirus and Feline Coronavirus Mengxin Zhou, Yutong Han, Mengxia Li, Gang Ye, Guiqing Peng
81 [GO] 2021―Jul―05 Antibody Cocktail Exhibits Broad Neutralization Activity Against SARS-CoV-2 and SARS-CoV-2 Variants Yuanyuan Qu, Xueyan Zhang, Meiyu Wang, Lina Sun, Yongzhong Jiang, Cheng Li, et al. (+14)
82 [GO] 2021―Jul―01 Profiles of SARS-CoV-2 RNA and Antibodies in Inpatients with COVID-19 not Related with Clinical Manifestation: A Single Centre Study Li Zhao, Ruqin Gao, Roujian Lu, Huijuan Wang, Yao Deng, Peihua Niu, et al. (+8)
83 [GO] 2021―Jun―17 The C/EBPβ-Dependent Induction of TFDP2 Facilitates Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Proliferation Min Zhu, Xiaoyang Li, Ruiqi Sun, Peidian Shi, Aiping Cao, Lilin Zhang, et al. (+2)
84 [GO] 2021―Jun―02 CRISPR/Cas12a Technology Combined with RT-ERA for Rapid and Portable SARS-CoV-2 Detection Sihua Liu, Mengqian Huang, Yanan Xu, Jun Kang, Sheng Ye, Si Liu, et al. (+5)
85 [GO] 2021―Jun―01 Safety and Considerations of the COVID-19 Vaccine Massive Deployment Junwei Li, Mingyue Song, Deyin Guo, Yongxiang Yi
86 [GO] 2021―May―21 Anti-SARS-CoV-2 IgY Isolated from Egg Yolks of Hens Immunized with Inactivated SARS-CoV-2 for Immunoprophylaxis of COVID-19 Haiyan Shen, Yanxing Cai, Huan Zhang, Jie Wu, Lin Ye, Penghui Yang, et al. (+3)
87 [GO] 2021―May―17 A Convenient and Biosafe Replicon with Accessory Genes of SARS-CoV-2 and Its Potential Application in Antiviral Drug Discovery Yun-Yun Jin, Hanwen Lin, Liu Cao, Wei-Chen Wu, Yanxi Ji, Liubing Du, et al. (+9)
88 [GO] 2021―May―12 Enriched Opportunistic Pathogens Revealed by Metagenomic Sequencing Hint Potential Linkages between Pharyngeal Microbiota and COVID-19 Dongyan Xiong, Caroline Muema, Xiaoxu Zhang, Xinming Pan, Jin Xiong, Hang Yang, et al. (+2)
89 [GO] 2021―May―03 Detection of SARS-CoV-2 RNA in Medical Wastewater in Wuhan During the COVID-19 Outbreak Jun-Bo Zhou, Wen-Hua Kong, Sheng Wang, Yi-Bing Long, Lian-Hua Dong, Zhen-Yu He, Man-Qing Liu
90 [GO] 2021―Apr―26 Genetic Mutation of SARS-CoV-2 during Consecutive Passages in Permissive Cells Ying Chen, Mei-Qin Liu, Yun Luo, Ren-Di Jiang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, et al. (+7)
91 [GO] 2021―Apr―13 Rapid Acquisition of High-Quality SARS-CoV-2 Genome via Amplicon-Oxford Nanopore Sequencing Yi Yan, Ke Wu, Jun Chen, Haizhou Liu, Yi Huang, Yong Zhang, et al. (+10)
92 [GO] 2021―Apr―09 Protective Efficacy of Inactivated Vaccine against SARS-CoV-2 Infection in Mice and Non-Human Primates Yan-Feng Yao, Ze-Jun Wang, Ren-Di Jiang, Xue Hu, Hua-Jun Zhang, Yi-Wu Zhou, et al. (+24)
93 [GO] 2021―Apr―09 Construction of Non-infectious SARS-CoV-2 Replicons and Their Application in Drug Evaluation Bei Wang, Chongyang Zhang, Xiaobo Lei, Lili Ren, Zhendong Zhao, Jianwei Wang, He Huang
94 [GO] 2021―Apr―08 Stability of SARS-CoV-2 on the Surfaces of Three Meats in the Setting That Simulates the Cold Chain Transportation Xiao-Li Feng, Bei Li, Hao-Feng Lin, Hong-Yi Zheng, Ren-Rong Tian, Rong-Hua Luo, et al. (+6)
95 [GO] 2021―Mar―31 Ozone Water Is an Effective Disinfectant for SARS-CoV-2 Xiao Hu, Zhen Chen, Zhengyuan Su, Fei Deng, Xinwen Chen, Qi Yang, et al. (+6)
96 [GO] 2021―Mar―15 Porcine Coronaviruses: Overview of the State of the Art Hanna Turlewicz-Podbielska, Małgorzata Pomorska-Mól
97 [GO] 2021―Mar―04 Sustainability of SARS-CoV-2 Induced Humoral Immune Responses in COVID-19 Patients from Hospitalization to Convalescence Over Six Months Yang Zheng, Qing Zhang, Ashaq Ali, Ke Li, Nan Shao, Xiaoli Zhou, et al. (+21)
98 [GO] 2021―Feb―22 Development of A MERS-CoV Replicon Cell Line for Antiviral Screening Jing Chen, Bing-Jie Hu, Kai Zhao, Yun Luo, Hao-Feng Lin, Zheng-Li Shi
99 [GO] 2021―Feb―10 Alterations in Phenotypes and Responses of T Cells Within 6 Months of Recovery from COVID-19: A Cohort Study Bali Zhao, Maohua Zhong, Qingyu Yang, Ke Hong, Jianbo Xia, Xia Li, et al. (+5)
100 [GO] 2021―Jan―04 Human Monoclonal Antibodies: On the Menu of Targeted Therapeutics Against COVID-19 Junsen Chen, Rui Huang, Yiwen Nie, Xinyue Wen, Ying Wu
101 [GO] 2020―Dec―22 Summary of the Detection Kits for SARS-CoV-2 Approved by the National Medical Products Administration of China and Their Application for Diagnosis of COVID-19 Ruhan A, Huijuan Wang, Wenling Wang, Wenjie Tan
102 [GO] 2020―Dec―22 Viral and Antibody Kinetics of COVID-19 Patients with Different Disease Severities in Acute and Convalescent Phases: A 6-Month Follow-Up Study Xiaoyong Zhang, Suwen Lu, Hui Li, Yi Wang, Zhen Lu, Zhihong Liu, et al. (+8)
103 [GO] 2020―Dec―22 Epidemiological, Clinical and Serological Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan: A Single-centered, Retrospective Study Dan Luo, Zhi Xia, Heng Li, Danna Tu, Ting Wang, Wei Zhang, et al. (+23)
104 [GO] 2020―Nov―24 Correction to: Dynamic Changes of Antibodies to SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients at Early Stage of Outbreak Huaqing Shu, Shuzhen Wang, Shunan Ruan, Yaxin Wang, Jiancheng Zhang, Yin Yuan, et al. (+8)
105 [GO] 2020―Nov―10 A Prognostic Model to Predict Recovery of COVID-19 Patients Based on Longitudinal Laboratory Findings Suyan Tian, Xuetong Zhu, Xuejuan Sun, Jinmei Wang, Qi Zhou, Chi Wang, et al. (+3)
106 [GO] 2020―Nov―06 Long-Term Existence of SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients: Host Immunity, Viral Virulence, and Transmissibility Xingyu Wang, Kun Huang, Haini Jiang, Lijuan Hua, Weiwei Yu, Dan Ding, et al. (+5)
107 [GO] 2020―Nov―04 Comparison of Clinical and Epidemiological Characteristics of Asymptomatic and Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children Jiehao Cai, Xiangshi Wang, Jun Zhao, Yanling Ge, Jin Xu, He Tian, et al. (+11)
108 [GO] 2020―Oct―17 A Crowned Killer’s Résumé: Genome, Structure, Receptors, and Origin of SARS-CoV-2 Shichuan Wang, Mirko Trilling, Kathrin Sutter, Ulf Dittmer, Mengji Lu, Xin Zheng, et al. (+2)
109 [GO] 2020―Oct―14 Griffithsin with A Broad-Spectrum Antiviral Activity by Binding Glycans in Viral Glycoprotein Exhibits Strong Synergistic Effect in Combination with A Pan-Coronavirus Fusion Inhibitor Targeting SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit Yanxing Cai, Wei Xu, Chenjian Gu, Xia Cai, Di Qu, Lu Lu, et al. (+2)
110 [GO] 2020―Sep―30 Different Laboratory Abnormalities in COVID-19 Patients with Hypertension or Diabetes Xiaojun Wu, Tong Wang, Yilu Zhou, Xiaofan Liu, Hong Zhou, Yang Lu, et al. (+10)
111 [GO] 2020―Sep―30 COVID-19: Antiviral Agents, Antibody Development and Traditional Chinese Medicine Wenyi Guan, Wendong Lan, Jing Zhang, Shan Zhao, Junxian Ou, Xiaowei Wu, et al. (+3)
112 [GO] 2020―Sep―28 Identifying the Risk of SARS-CoV-2 Infection and Environmental Monitoring in Airborne Infectious Isolation Rooms (AIIRs) Zhi-Gang Song, Yan-Mei Chen, Fan Wu, Lin Xu, Bang-Fang Wang, Lei Shi, et al. (+7)
113 [GO] 2020―Sep―21 Correction to: Discrimination of False Negative Results in RT-PCR Detection of SARS-CoV-2 RNAs in Clinical Specimens by Using an Internal Reference Yafei Zhang, Changtai Wang, Mingfeng Han, Jun Ye, Yong Gao, Zhongping Liu, et al. (+7)
114 [GO] 2020―Sep―10 Comparative Antiviral Efficacy of Viral Protease Inhibitors against the Novel SARS-CoV-2 In Vitro Leike Zhang, Jia Liu, Ruiyuan Cao, Mingyue Xu, Yan Wu, Weijuan Shang, et al. (+19)
115 [GO] 2020―Sep―07 A Study of Two Cases Co-Infected with SARS-CoV-2 and Human Immunodeficiency Virus Rong Zhang, Xiaohua Chen, Yuqing Huang, Qi Zhang, Yan Cheng, Nan Zhang, et al. (+5)
116 [GO] 2020―Sep―01 Coping with COVID-19 in Sub-Saharan Africa: What Might the Future Hold? Franck J. D. Mennechet, Guy R. Takoudjou Dzomo
117 [GO] 2020―Sep―01 SARS-CoV-2 Serological Survey of Cats in China before and after the Pandemic Junhua Deng, Yuxiu Liu, Chunyan Sun, Jingjing Bai, Jie Sun, Liying Hao, et al. (+2)
118 [GO] 2020―Aug―31 Patients with Prolonged Positivity of SARS-CoV-2 RNA Benefit from Convalescent Plasma Therapy: A Retrospective Study Yongran Wu, Ke Hong, Lianguo Ruan, Xiaobo Yang, Jiancheng Zhang, Jiqian Xu, et al. (+5)
119 [GO] 2020―Aug―24 Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with SARS-CoV-2 and Hepatitis B Virus Co-infection Xiaoping Chen, Qunqun Jiang, Zhiyong Ma, Jiaxin Ling, Wenjia Hu, Qian Cao, et al. (+9)
120 [GO] 2020―Aug―21 Longitudinal Characteristics of T Cell Responses in Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection Jingyi Yang, Ejuan Zhang, Maohua Zhong, Qingyu Yang, Ke Hong, Ting Shu, et al. (+8)
121 [GO] 2020―Aug―04 Discrimination of False Negative Results in RT-PCR Detection of SARS-CoV-2 RNAs in Clinical Specimens by Using an Internal Reference Yafei Zhang, Changtai Wang, Mingfeng Han, Jun Ye, Yong Gao, Zhongping Liu, et al. (+7)
122 [GO] 2020―Aug―03 Patterns of Gustatory Recovery in Patients Affected by the COVID-19 Outbreak Carlos M. Chiesa-Estomba, Jerome R. Lechien, Maria R. Barillari, Sven Saussez
123 [GO] 2020―Jul―27 Dynamic Changes of Antibodies to SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients at Early Stage of Outbreak Huaqing Shu, Shuzhen Wang, Shunan Ruan, Yaxin Wang, Jiancheng Zhang, Yin Yuan, et al. (+8)
124 [GO] 2020―Jul―23 Serologic Response to SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients with Different Severity Wen-Hua Kong, Rong Zhao, Jun-Bo Zhou, Fang Wang, De-Guang Kong, Jian-Bin Sun, et al. (+2)
125 [GO] 2020―Jul―22 Mild Cytokine Elevation, Moderate CD4+ T Cell Response and Abundant Antibody Production in Children with COVID-19 Ran Jia, Xiangshi Wang, Pengcheng Liu, Xiaozhen Liang, Yanling Ge, He Tian, et al. (+4)
126 [GO] 2020―Jul―21 A Small-Scale Medication of Leflunomide as a Treatment of COVID-19 in an Open-Label Blank-Controlled Clinical Trial Ke Hu, Mengmei Wang, Yang Zhao, Yunting Zhang, Tao Wang, Zhishui Zheng, et al. (+6)
127 [GO] 2020―Jul―08 Feasibility Study of Mixing Throat Swab Samples for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 Screening Yang Han, Qingyu Yang, Ying Liu, Ting Shu, Li Yue, Ting Xiao, et al. (+4)
128 [GO] 2020―Jun―30 A Comprehensive Review of Animal Models for Coronaviruses: SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV Ashutosh Singh, Rahul Soloman Singh, Phulen Sarma, Gitika Batra, Rupa Joshi, Hardeep Kaur, et al. (+3)
129 [GO] 2020―Jun―29 Long Term Culture of Human Kidney Proximal Tubule Epithelial Cells Maintains Lineage Functions and Serves as an Ex vivo Model for Coronavirus Associated Kidney Injury Siyu Xia, Ming Wu, Si Chen, Tao Zhang, Lina Ye, Jun Liu, Hui Li
130 [GO] 2020―Jun―29 SARS-CoV-2 Does Not Replicate in Aedes Mosquito Cells nor Present in Field-Caught Mosquitoes from Wuhan Han Xia, Evans Atoni, Lu Zhao, Nanjie Ren, Doudou Huang, Rongjuan Pei, et al. (+6)
131 [GO] 2020―Jun―19 Isolation and Growth Characteristics of SARS-CoV-2 in Vero Cell Pingping Yao, Yachun Zhang, Yisheng Sun, Yulin Gu, Fang Xu, Bo Su, et al. (+19)
132 [GO] 2020―Jun―10 mRNA Vaccines: Possible Tools to Combat SARS-CoV-2 Changhua Yi, Yongxiang Yi, Junwei Li
133 [GO] 2020―May―25 A DNA Aptamer Based Method for Detection of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Zhiqiang Chen, Qihan Wu, Jing Chen, Xiaohua Ni, Jianfeng Dai
134 [GO] 2020―Apr―23 Correction to: Development of a Novel Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Rapid Detection of SARS-CoV-2 Renfei Lu, Xiuming Wu, Zhenzhou Wan, Yingxue Li, Lulu Zuo, Jianru Qin, et al. (+2)
135 [GO] 2020―Apr―20 Clinical Manifestation and Laboratory Characteristics of SARS-CoV-2 Infection in Pregnant Women Chunchen Wu, Wenzhong Yang, Xiaoxue Wu, Tianzhu Zhang, Yaoyao Zhao, Wei Ren, Jianbo Xia
136 [GO] 2020―Apr―15 Computational Identification of Small Interfering RNA Targets in SARS-CoV-2 Wei Chen, Pengmian Feng, Kewei Liu, Meng Wu, Hao Lin
137 [GO] 2020―Apr―01 The Rapid Assessment and Early Warning Models for COVID-19 Zhihua Bai, Yue Gong, Xiaodong Tian, Ying Cao, Wenjun Liu, Jing Li
138 [GO] 2020―Apr―01 Development of a Novel Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Rapid Detection of SARS-CoV-2 Renfei Lu, Xiuming Wu, Zhenzhou Wan, Yingxue Li, Lulu Zuo, Jianru Qin, et al. (+2)
139 [GO] 2020―Mar―31 Inefficiency of Sera from Mice Treated with Pseudotyped SARS-CoV to Neutralize 2019-nCoV Infection Zezhong Liu, Shuai Xia, Xinling Wang, Qiaoshuai Lan, Wei Xu, Qian Wang, et al. (+2)
140 [GO] 2020―Mar―20 A Unique Protease Cleavage Site Predicted in the Spike Protein of the Novel Pneumonia Coronavirus (2019-nCoV) Potentially Related to Viral Transmissibility Qiong Wang, Ye Qiu, Jin-Yan Li, Zhi-Jian Zhou, Ce-Heng Liao, Xing-Yi Ge
141 [GO] 2020―Mar―06 Clinical Features and Treatment of 2019-nCov Pneumonia Patients in Wuhan: Report of A Couple Cases Zhan Zhang, Xiaochen Li, Wei Zhang, Zheng-Li Shi, Zhishui Zheng, Tao Wang
142 [GO] 2020―Mar―03 Understanding SARS-CoV-2-Mediated Inflammatory Responses: From Mechanisms to Potential Therapeutic Tools Yajing Fu, Yuanxiong Cheng, Yuntao Wu
143 [GO] 2020―Feb―14 The First Disease X is Caused by a Highly Transmissible Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Shibo Jiang, Zheng-Li Shi
144 [GO] 2020―Feb―07 Compensation of ACE2 Function for Possible Clinical Management of 2019-nCoV-Induced Acute Lung Injury Yuntao Wu
145 [GO] 2019―Dec―23 Visualizing the Transport of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus in Live Cells by Quantum Dots-Based Single Virus Tracking Zhenpu Liang, Pengjuan Li, Caiping Wang, Deepali Singh, Xiaoxia Zhang
 [1] 

145 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec