col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Springer Science and Business Media LLC: Cell Research
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2022―Jan―21 Reduced interferon antagonism but similar drug sensitivity in Omicron variant compared to Delta variant of SARS-CoV-2 isolates Denisa Bojkova, Marek Widera, Sandra Ciesek, Mark N. Wass, Martin Michaelis, Jindrich Cinatl
2 [GO] 2022―Jan―20 SARS-CoV-2 Omicron variant is highly sensitive to molnupiravir, nirmatrelvir, and the combination Pengfei Li, Yining Wang, Marla Lavrijsen, Mart M. Lamers, Annemarie C. de Vries, Robbert J. Rottier, et al. (+4)
3 [GO] 2022―Jan―12 Loss of Spike N370 glycosylation as an important evolutionary event for the enhanced infectivity of SARS-CoV-2 Shuyuan Zhang, Qingtai Liang, Xinheng He, Chongchong Zhao, Wenlin Ren, Ziqing Yang, et al. (+6)
4 [GO] 2021―Dec―13 Novel SARS-CoV-2 receptors: ASGR1 and KREMEN1 Markus Hoffmann, Stefan Pöhlmann
5 [GO] 2021―Nov―26 Receptome profiling identifies KREMEN1 and ASGR1 as alternative functional receptors of SARS-CoV-2 Yunqing Gu, Jun Cao, Xinyu Zhang, Hai Gao, Yuyan Wang, Jia Wang, et al. (+20)
6 [GO] 2021―Nov―23 Recombinant protein subunit vaccine booster following two-dose inactivated vaccines dramatically enhanced anti-RBD responses and neutralizing titers against SARS-CoV-2 and Variants of Concern Jingwen Ai, Haocheng Zhang, Qiran Zhang, Yi Zhang, Ke Lin, Zhangfan Fu, et al. (+7)
7 [GO] 2021―Nov―04 Comparison of viral RNA-host protein interactomes across pathogenic RNA viruses informs rapid antiviral drug discovery for SARS-CoV-2 Shaojun Zhang, Wenze Huang, Lili Ren, Xiaohui Ju, Mingli Gong, Jian Rao, et al. (+5)
8 [GO] 2021―Oct―26 Mesenchymal stem cell treatment improves outcome of COVID-19 patients via multiple immunomodulatory mechanisms Rongjia Zhu, Tingdong Yan, Yingmei Feng, Yan Liu, Hongcui Cao, Gongxin Peng, et al. (+46)
9 [GO] 2021―Oct―18 SARS-CoV-2 promotes RIPK1 activation to facilitate viral propagation Gang Xu, Ying Li, Shengyuan Zhang, Haoran Peng, Yunyun Wang, Dekang Li, et al. (+15)
10 [GO] 2021―Oct―12 Distinct immune signatures discriminate between asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2pos subjects Shanhe Yu, Caixia Di, Shijun Chen, Mingquan Guo, Jiayang Yan, Zhaoqin Zhu, et al. (+14)
11 [GO] 2021―Sep―29 Author Correction: Mechanical activation of spike fosters SARS-CoV-2 infection Wei Hu, Yong Zhang, Panyu Fei, Tongtong Zhang, Danmei Yao, Yufei Gao, et al. (+15)
12 [GO] 2021―Sep―29 Tracing the origins of SARS-CoV-2: lessons learned from the past Qihui Wang, Hua Chen, Yi Shi, Alice C. Hughes, William J. Liu, Jingkun Jiang, et al. (+3)
13 [GO] 2021―Sep―28 Design and development of an oral remdesivir derivative VV116 against SARS-CoV-2 Yuanchao Xie, Wanchao Yin, Yumin Zhang, Weijuan Shang, Zhen Wang, Xiaodong Luan, et al. (+10)
14 [GO] 2021―Sep―20 Author Correction: Interferon-armed RBD dimer enhances the immunogenicity of RBD for sterilizing immunity against SARS-CoV-2 Shiyu Sun, Yueqi Cai, Tian-Zhang Song, Yang Pu, Lin Cheng, Hairong Xu, et al. (+20)
15 [GO] 2021―Sep―03 Structure-based analyses of neutralization antibodies interacting with naturally occurring SARS-CoV-2 RBD variants Hua Xu, Bo Wang, Tian-Ning Zhao, Zi-Teng Liang, Tian-Bo Peng, Xiao-Hui Song, et al. (+3)
16 [GO] 2021―Sep―01 Timing vaccination against SARS-CoV-2 Coline Barnoud, Chen Wang, Christoph Scheiermann
17 [GO] 2021―Aug―31 Mechanical activation of spike fosters SARS-CoV-2 viral infection Wei Hu, Yong Zhang, Panyu Fei, Tongtong Zhang, Danmei Yao, Yufei Gao, et al. (+15)
18 [GO] 2021―Aug―25 Structures of SARS-CoV-2 B.1.351 neutralizing antibodies provide insights into cocktail design against concerning variants Shuo Du, Pulan Liu, Zhiying Zhang, Tianhe Xiao, Ayijiang Yasimayi, Weijin Huang, et al. (+4)
19 [GO] 2021―Aug―02 Time of day influences immune response to an inactivated vaccine against SARS-CoV-2 Hui Zhang, Yihao Liu, Dayue Liu, Qin Zeng, Liubing Li, Qian Zhou, et al. (+8)
20 [GO] 2021―Aug―02 O-glycosylation pattern of the SARS-CoV-2 spike protein reveals an “O-Follow-N” rule Wenmin Tian, Delin Li, Nan Zhang, Guijie Bai, Kai Yuan, Haixia Xiao, et al. (+4)
21 [GO] 2021―Jul―15 Interferon-armed RBD dimer enhances the immunogenicity of RBD for sterilizing immunity against SARS-CoV-2 Shiyu Sun, Yueqi Cai, Tian-Zhang Song, Yang Pu, Lin Cheng, Hairong Xu, et al. (+20)
22 [GO] 2021―Jun―16 A cohort autopsy study defines COVID-19 systemic pathogenesis Xiao-Hong Yao, Tao Luo, Yu Shi, Zhi-Cheng He, Rui Tang, Pei-Pei Zhang, et al. (+31)
23 [GO] 2021―Jun―10 SARS-CoV-2 envelope protein causes acute respiratory distress syndrome (ARDS)-like pathological damages and constitutes an antiviral target Bingqing Xia, Xurui Shen, Yang He, Xiaoyan Pan, Feng-Liang Liu, Yi Wang, et al. (+28)
24 [GO] 2021―May―21 Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines Yunlong Cao, Ayijiang Yisimayi, Yali Bai, Weijin Huang, Xiaofeng Li, Zhiying Zhang, et al. (+31)
25 [GO] 2021―May―18 SARS-CoV-2 vaccines: anamnestic response in previously infected recipients Jyothi N. Purushotham, Neeltje van Doremalen, Vincent J. Munster
26 [GO] 2021―Apr―27 Publisher Correction: SARS-CoV-2 spike protein interacts with and activates TLR4 Yingchi Zhao, Ming Kuang, Junhong Li, Ling Zhu, Zijing Jia, Xuefei Guo, et al. (+5)
27 [GO] 2021―Apr―23 The basis of a more contagious 501Y.V1 variant of SARS-CoV-2 Haolin Liu, Qianqian Zhang, Pengcheng Wei, Zhongzhou Chen, Katja Aviszus, John Yang, et al. (+9)
28 [GO] 2021―Mar―29 Structure-based development of three- and four-antibody cocktails against SARS-CoV-2 via multiple mechanisms Yao Sun, Lei Wang, Rui Feng, Nan Wang, Yuxi Wang, Dandan Zhu, et al. (+5)
29 [GO] 2021―Mar―23 Double insult: flu bug enhances SARS-CoV-2 infectivity Shan Su, Zezhong Liu, Shibo Jiang
30 [GO] 2021―Mar―19 SARS-CoV-2 spike protein interacts with and activates TLR41 Yingchi Zhao, Ming Kuang, Junhong Li, Ling Zhu, Zijing Jia, Xuefei Guo, et al. (+5)
31 [GO] 2021―Mar―18 Structural basis for the different states of the spike protein of SARS-CoV-2 in complex with ACE2 Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li, Fangfei Ye, Yingying Guo, Lu Xia, et al. (+3)
32 [GO] 2021―Mar―17 Structural basis for bivalent binding and inhibition of SARS-CoV-2 infection by human potent neutralizing antibodies Renhong Yan, Ruoke Wang, Bin Ju, Jinfang Yu, Yuanyuan Zhang, Nan Liu, et al. (+19)
33 [GO] 2021―Feb―20 Coinfection with influenza A virus enhances SARS-CoV-2 infectivity Lei Bai, Yongliang Zhao, Jiazhen Dong, Simeng Liang, Ming Guo, Xinjin Liu, et al. (+22)
34 [GO] 2021―Jan―28 The m6A methylome of SARS-CoV-2 in host cells Jun’e Liu, Yan-Peng Xu, Kai Li, Qing Ye, Hang-Yu Zhou, Hanxiao Sun, et al. (+11)
35 [GO] 2021―Jan―21 Discriminating mild from critical COVID-19 by innate and adaptive immune single-cell profiling of bronchoalveolar lavages Els Wauters, Pierre Van Mol, Abhishek Dinkarnath Garg, Sander Jansen, Yannick Van Herck, Lore Vanderbeke, et al. (+22)
36 [GO] 2021―Jan―20 Dalbavancin: novel candidate for COVID-19 treatment Markus Hoffmann, Yeonhwa Jin, Stefan Pöhlmann
37 [GO] 2021―Jan―08 AXL is a candidate receptor for SARS-CoV-2 that promotes infection of pulmonary and bronchial epithelial cells Shuai Wang, Zongyang Qiu, Yingnan Hou, Xiya Deng, Wei Xu, Tingting Zheng, et al. (+14)
38 [GO] 2020―Dec―01 Structure-based development of human antibody cocktails against SARS-CoV-2 Nan Wang, Yao Sun, Rui Feng, Yuxi Wang, Yan Guo, Li Zhang, et al. (+9)
39 [GO] 2020―Dec―01 Dalbavancin binds ACE2 to block its interaction with SARS-CoV-2 spike protein and is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in animal models Gan Wang, Meng-Li Yang, Zi-Lei Duan, Feng-Liang Liu, Lin Jin, Cheng-Bo Long, et al. (+12)
40 [GO] 2020―Dec―01 SARS-CoV-2-induced lung pathology: AHR as a candidate therapeutic target Federico Giovannoni, Francisco J. Quintana
41 [GO] 2020―Nov―11 Engineered trimeric ACE2 binds viral spike protein and locks it in “Three-up” conformation to potently inhibit SARS-CoV-2 infection Liang Guo, Wenwen Bi, Xinling Wang, Wei Xu, Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, et al. (+9)
42 [GO] 2020―Nov―06 Mucus production stimulated by IFN-AhR signaling triggers hypoxia of COVID-19 Yuying Liu, Jiadi Lv, Jiangning Liu, Man Li, Jing Xie, Qi Lv, et al. (+8)
43 [GO] 2020―Nov―02 The SARS-CoV-2 spike protein: balancing stability and infectivity Imre Berger, Christiane Schaffitzel
44 [GO] 2020―Sep―30 Effective treatment of SARS-CoV-2-infected rhesus macaques by attenuating inflammation Shuaiyao Lu, Jingjing Zhao, Jiebin Dong, Hongqi Liu, Yinhua Zhu, Honggang Li, et al. (+9)
45 [GO] 2020―Sep―10 Liquid-liquid phase separation by SARS-CoV-2 nucleocapsid protein and RNA Hui Chen, Yang Cui, Xuling Han, Wei Hu, Min Sun, Yong Zhang, et al. (+4)
46 [GO] 2020―Aug―25 A mouse model for SARS-CoV-2 infection by exogenous delivery of hACE2 using alphavirus replicon particles Ya-Nan Zhang, Xiao-Dan Li, Zhe-Rui Zhang, Hong-Qing Zhang, Na Li, Jing Liu, et al. (+9)
47 [GO] 2020―Aug―18 25-Hydroxycholesterol is a potent SARS-CoV-2 inhibitor Shulong Zu, Yong-Qiang Deng, Chao Zhou, Jie Li, Lili Li, Qi Chen, et al. (+9)
48 [GO] 2020―Aug―17 A COVID-19 mRNA vaccine encoding SARS-CoV-2 virus-like particles induces a strong antiviral-like immune response in mice Jing Lu, Guoliang Lu, Shudan Tan, Jia Xia, Hualong Xiong, Xiaofei Yu, et al. (+8)
49 [GO] 2020―Aug―05 Dysregulated adaptive immune response contributes to severe COVID-19 Kuai Yu, Jingjing He, Yongjian Wu, Baosong Xie, Xuefei Liu, Bo Wei, et al. (+9)
50 [GO] 2020―Aug―05 A novel receptor-binding domain (RBD)-based mRNA vaccine against SARS-CoV-2 Wanbo Tai, Xiujuan Zhang, Aleksandra Drelich, Juan Shi, Jason C. Hsu, Larry Luchsinger, et al. (+4)
51 [GO] 2020―Aug―04 SARS-CoV-2 infects human neural progenitor cells and brain organoids Bao-Zhong Zhang, Hin Chu, Shuo Han, Huiping Shuai, Jian Deng, Ye-fan Hu, et al. (+9)
52 [GO] 2020―Jul―20 Serosurvey of SARS-CoV-2 among hospital visitors in China Wenhua Liang, Yongping Lin, Jianping Bi, Jianfu Li, Ying Liang, Sook-San Wong, et al. (+9)
53 [GO] 2020―Jul―07 Infection with novel coronavirus (SARS-CoV-2) causes pneumonia in Rhesus macaques Chao Shan, Yan-Feng Yao, Xing-Lou Yang, Yi-Wu Zhou, Ge Gao, Yun Peng, et al. (+20)
54 [GO] 2020―Jul―06 Pulmonary alveolar regeneration in adult COVID-19 patients Jingyu Chen, Huijuan Wu, Yuanyuan Yu, Nan Tang
55 [GO] 2020―Jul―01 Mining of epitopes on spike protein of SARS-CoV-2 from COVID-19 patients Bao-zhong Zhang, Ye-fan Hu, Lin-lei Chen, Thomas Yau, Yi-gang Tong, Jing-chu Hu, et al. (+9)
56 [GO] 2020―Jun―30 Distinct stem/progenitor cells proliferate to regenerate the trachea, intrapulmonary airways and alveoli in COVID-19 patients Yinshan Fang, Helu Liu, Huachao Huang, Haiyan Li, Anjali Saqi, Li Qiang, Jianwen Que
57 [GO] 2020―Jun―15 Boceprevir, GC-376, and calpain inhibitors II, XII inhibit SARS-CoV-2 viral replication by targeting the viral main protease Chunlong Ma, Michael Dominic Sacco, Brett Hurst, Julia Alma Townsend, Yanmei Hu, Tommy Szeto, et al. (+5)
58 [GO] 2020―Apr―29 COVID-19: treating and managing severe cases Jingwen Ai, Yang Li, Xian Zhou, Wenhong Zhang
59 [GO] 2020―Apr―28 COVID-19: towards understanding of pathogenesis Wei Cao, Taisheng Li
60 [GO] 2020―Apr―28 Pathological evidence for residual SARS-CoV-2 in pulmonary tissues of a ready-for-discharge patient Xiao-Hong Yao, Zhi-Cheng He, Ting-Yuan Li, Hua-Rong Zhang, Yan Wang, Huaming Mou, et al. (+6)
61 [GO] 2020―Mar―30 Inhibition of SARS-CoV-2 (previously 2019-nCoV) infection by a highly potent pan-coronavirus fusion inhibitor targeting its spike protein that harbors a high capacity to mediate membrane fusion Shuai Xia, Meiqin Liu, Chao Wang, Wei Xu, Qiaoshuai Lan, Siliang Feng, et al. (+10)
62 [GO] 2020―Feb―18 Virus against virus: a potential treatment for 2019-nCov (SARS-CoV-2) and other RNA viruses Tuan M. Nguyen, Yang Zhang, Pier Paolo Pandolfi
63 [GO] 2020―Feb―04 Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro Manli Wang, Ruiyuan Cao, Leike Zhang, Xinglou Yang, Jia Liu, Mingyue Xu, et al. (+4)


[de][en]

Last change 2022―Jan―26 16:55:12 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec