col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


224 Results       Page 1

 [1] 
Chinese Center for Disease Control and Prevention: China CDC Weekly
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Jun―28 The COVID-19 Vaccines Evaluation Program: Implementation, Management, and Experiences, 2021-2023 Tingting Yan, Hui Zheng, Mingshuang Li, Chao Ma, Xuanyi Wang, Xiaoqi Wang, et al. (+7)
2 [GO] 2024―May―24 Adaptive Fourier Decomposition of the First Three SARS-CoV-2 Infection Waves with Epidemic Intervention - London, UK, 2020-2022 Zige Liu, Guibin Lu, Cheokieng Vong, Zhiqi Zeng, Wei He, Zhijie Lin, et al. (+5)
3 [GO] 2024―May―24 The Impact of Medical Resources and Oral Antiviral Drugs on SARS-CoV-2 Mortality - Hong Kong SAR, China, 2022 Zhiqi Zeng, Jingyi Liang, Zhijie Lin, Wenda Guan, Wei He, Qianying Li, et al. (+8)
4 [GO] 2024―Apr―12 Investigation of Nasal Mucosal IgA Responses in the Population Following COVID-19 Pandemic - China, September 2022-August 2023 Boyang Li, Lei Zhou, Zhilong Chen, Yanhan Wen, Qian Wang, Tao Huang, et al. (+8)
5 [GO] 2024―Apr―12 Predictors of Global Disparities in COVID-19 Vaccination Coverage - 219 Countries and Territories, December 2020-July 2022 Ying Zhang, Shujie Zang, Xu Zhang, Zhiqiang Qu, Xinyu Zhou, Leesa Lin, Zhiyuan Hou
6 [GO] 2024―Apr―12 Early Detection of the Emerging SARS-CoV-2 BA.2.86 Lineage Through Wastewater Surveillance Using a Mediator Probe PCR Assay - Shenzhen City, Guangdong Province, China, 2023 Chen Du, Yuejing Peng, Ziquan Lyu, Zhijiao Yue, Yulin Fu, Xiangjie Yao, et al. (+8)
7 [GO] 2024―Apr―12 A Large-Scale Online Survey on Clinical Severity and Associated Risk Factors for SARS-CoV-2 Omicron Infection- China, April-May 2023 Yanxia Sun, Yuping Duan, Jie Qian, Yimin Qu, Ye Wang, Guohui Fan, et al. (+4)
8 [GO] 2024―Apr―12 Genomic Surveillance for SARS-CoV-2 Variants: Dominance of XBB Replacement - China, January-June 2023 Yenan Feng, Qiudong Su, Lili Li, Xiaozhou He, Peihua Niu, Xiaojuan Guo, et al. (+13)
9 [GO] 2024―Feb―23 A Case of an 86-Year-Old Male Survivor with Human Respiratory Syncytial Virus and SARS-CoV-2 Virus Coinfection Lan Wang, Jinren Pan, Yajie Fu, Haiyan Lou, Yin Chen, Yunmei Yang, Shelan Liu
10 [GO] 2023―Oct―06 The Long-Term Impacts of COVID-19 on Physical and Psychological Health - Beijing Municipality, China, December 2022-April 2023 Tian Tian, Chuan Yang, Xiaoyu Long, Fei Kong, Yu Fu, Fang Liu, et al. (+9)
11 [GO] 2023―Aug―18 Comparative Analysis of Vaccine Inequity and COVID-19 Transmission Amid the Omicron Variant Among Countries - Six Countries, Asia-Pacific Region, 2022 Jingli Yang, Hannah McClymont, David J. Warne, Liping Wang, Wenbiao Hu
12 [GO] 2023―Jul―14 Sustainable Laboratory Capacity Building in Sierra Leone: From Ebola to COVID-19 Lili Wang, Alie Brima Tia, Bing Xu, Xiaopeng Qi, Doris Harding
13 [GO] 2023―Jun―30 Persistent Urinary Tract Infection in Association with Community-Acquired NDM-5 <i>Escherichia coli</i> Clonal Group Following COVID-19 Infection - Beijing Municipality, China, 2023 Jiazhen Guo, Ran Duan, Dan Zhang, Peng Zhang, Shuai Qin, Yajuan Fang, et al. (+6)
14 [GO] 2023―Jun―30 Detecting SARS-CoV-2 BA.2, BA.4, and BA.5 Variants Utilizing a Robust RT-RPA-CRISPR/Cas12a-Based Method - China, 2023 Meihui Luo, Yang Pan, Yaqing He, Ruhan A, Changcheng Wu, Baoying Huang, et al. (+10)
15 [GO] 2023―Jun―30 Medical Consultations Option and Influencing Factors for SARS-CoV-2 Infected Individuals - Beijing Municipality, China, December 2022 Mingyue Li, Jue Liu, Ming Du, Chen Wang, Yafang Huang, Wentao Li, et al. (+6)
16 [GO] 2023―Jun―09 A Comparison of Clinical Characteristics of Infections with SARS-CoV-2 Omicron Subvariants BF.7.14 and BA.5.2.48 - China, October-December 2022 Da Huo, Tong Yu, Ying Shen, Yang Pan, Fu Li, Shujuan Cui, et al. (+7)
17 [GO] 2023―Jun―02 Contamination and Transmission of SARS-CoV-2 Variants in Cold-Chain Food and Food Packaging Gang Li, Yeru Wang, Zhenhua Wang, Yibaina Wang, Yan Qi, Li Bai, et al. (+2)
18 [GO] 2023―May―05 Timing and Magnitude of the Second Wave of the COVID-19 Omicron Variant - 189 Countries and Territories, November 2021 to February 2023 Beidi Niu, Shuyi Ji, Shi Zhao, Hao Lei
19 [GO] 2023―May―05 Collective and Individual Assessment of the Risk of Death from COVID-19 for the Elderly, 2020-2022 Chaobao Zhang, Hongzhi Wang, Zilu Wen, Zhijun Bao, Xiangqi Li
20 [GO] 2023―May―05 The Associated Factors of SARS-CoV-2 Reinfection by Omicron Variant - Guangdong Province, China, December 2022 to January 2023 Chunsheng Cai, Yihong Li, Ting Hu, Rongwei Liang, Kaibin Wang, Congrui Guo, et al. (+3)
21 [GO] 2023―Apr―28 Effectiveness of COVID-19 Vaccination Against SARS-CoV-2 Omicron Variant Infection and Symptoms - China, December 2022-February 2023 Di Fu, Guanhao He, Huanlong Li, Haomin Tan, Xiaohui Ji, Ziqiang Lin, et al. (+5)
22 [GO] 2023―Apr―07 Back to Science in Searching for SARS-CoV-2 Origins William J Liu, Wenwen Lei, Xiaozhou He, Peipei Liu, Qihui Wang, Zhiqiang Wu, et al. (+14)
23 [GO] 2023―Apr―07 Genomic Recombination of SARS-CoV-2 Subvariants BA.5.2.48 and BF.7.14 - China, 2023 Zhongxian Zhang, Han Li, Hongxia Ma, Wenling Wang, Dawei Gao, Fei Ye, et al. (+4)
24 [GO] 2023―Mar―17 Cross-Sectional Online Survey on Depression and Anxiety Among the Population Infected or Non-Infected with COVID-19 - China, December 2022 Tingting Qin, Xingming Li, Mingyu Gu, Yao Wang, Yutong Yang, Xinyuan Bai, Kun Qiao
25 [GO] 2023―Mar―17 Trends of SARS-CoV-2 Infection Among Couriers in Risky Business After the Optimization of Prevention and Control Measures - China, December 2022 to January 2023 Yu Wu, Fan Ding, Jue Liu, Wenzhan Jing, Wenxin Yan, Chenyuan Qin, et al. (+6)
26 [GO] 2023―Mar―17 Trends of SARS-CoV-2 Infection in Rural Area in Sentinel Community-Based Surveillance - China, December 2022 to January 2023 Wenzhan Jing, Fan Ding, Yanping Zhang, Guoqing Shi, Jue Liu, Yu Wu, et al. (+6)
27 [GO] 2023―Mar―10 Confronting COVID-19 and Prioritizing Aging Population Binbin Su, Yannan Luo, Yaohua Tian, Chen Chen, Xiaoying Zheng
28 [GO] 2023―Mar―10 Safety and Effectiveness of SA58 Nasal Spray Against COVID-19 Infection in Medical Personnel: An Open-Label, Blank-Controlled Study - Hohhot City, Inner Mongolia Autonomous Region, China, 2022 Shujie Si, Canrui Jin, Jianping Li, Yunlong Cao, Biao Kan, Feng Xue, et al. (+6)
29 [GO] 2023―Mar―10 Hesitancy to Receive the Booster Doses of COVID-19 Vaccine Among Cancer Patients in China: A Multicenter Cross-Sectional Survey - Four PLADs, China, 2022 Yuxiao Wang, Lei Zhang, Siyu Chen, Xinquan Lan, Moxi Song, Rila Su, et al. (+3)
30 [GO] 2023―Feb―24 Dynamic Changes of ORF1ab and N Gene Ct Values in COVID-19 Omicron Inpatients of Different Age Groups - Beijing Municipality, China, November-December 2022 Qing Zhang, Zhaomin Feng, Yiwei Hao, Lirong Wei, Aibin Wang, Zhixing Han, et al. (+10)
31 [GO] 2023―Feb―17 Epidemic Features of COVID-19 and Potential Impact of Hospital Strain During the Omicron Wave - Australia, 2022 Jingli Yang, Hannah McClymont, Liping Wang, Sotiris Vardoulakis, Wenbiao Hu
32 [GO] 2023―Feb―17 Genomic Surveillance for SARS-CoV-2 - China, September 26, 2022 to January 29, 2023 Shiwen Wang, Peihua Niu, Qiudong Su, Xiaozhou He, Jing Tang, Ji Wang, et al. (+16)
33 [GO] 2023―Feb―17 Trends of SARS-CoV-2 Infection in Sentinel Community-Based Surveillance After the Optimization of Prevention and Control Measures - China, December 2022-January 2023 Jue Liu, Fan Ding, Yu Wu, Wenzhan Jing, Wenxin Yan, Chenyuan Qin, et al. (+5)
34 [GO] 2023―Feb―17 SARS-CoV-2 Surveillance Through China Influenza Surveillance Information System - China, December 1, 2022 to February 12, 2023 Xiaoxu Zeng, Yiran Xie, Xiaokun Yang, Zhibin Peng, Jing Tang, Lei Yang, et al. (+4)
35 [GO] 2023―Feb―10 Attitudes Regarding Influenza Vaccination Among Public Health Workers during COVID-19 Pandemic - China, September 2022 Heya Yi, Yanlin Cao, Jiemi Zhao, Binshan Jiang, Congxuan Bing, Zijian Feng, et al. (+3)
36 [GO] 2023―Feb―10 Immunogenicity and Safety of Homologous Booster Doses of CoronaVac COVID-19 Vaccine in Elderly Individuals Aged 60 Years and Older: A Dosing Interval Study - Yunnan Province, China, 2021-2022 Haitao Yang, Xing Meng, Tingyu Zhuang, Cangning Wang, Zhongliang Yang, Taotao Zhu, et al. (+7)
37 [GO] 2023―Feb―03 A Retrospective Modeling Study of the Targeted Non-Pharmaceutical Interventions During the Xinfadi Outbreak in the Early Stage of the COVID-19 Pandemic - Beijing, China, 2020 Yan Wang, Kaiyuan Sun, Yang Pan, Lan Yi, Da Huo, Yanpeng Wu, et al. (+8)
38 [GO] 2023―Feb―03 Estimating Changes in Contact Patterns in China Over the First Year of the COVID-19 Pandemic: Implications for SARS-CoV-2 Spread - Four Cities, China, 2020 Yuxia Liang, Cheng Peng, Qian You, Maria Litvinova, Marco Ajelli, Juanjuan Zhang, Hongjie Yu
39 [GO] 2023―Feb―03 Modeling the Prediction on the Efficacy of a Homologous Third Dose of CoronaVac Against SARS-CoV-2 Omicron BA.1, BA.2, BA.2.12.1, and BA.4/5 - China, 2020-2021 Xinhua Chen, Xufang Bai, Xinghui Chen, Nan Zheng, Juan Yang, Juanjuan Zhang, Hongjie Yu
40 [GO] 2023―Feb―03 Risk Factors Associated with the Spatiotemporal Spread of the SARS-CoV-2 Omicron BA.2 Variant - Shanghai Municipality, China, 2022 Wen Zheng, Xiaowei Deng, Cheng Peng, Xuemei Yan, Nan Zheng, Zhiyuan Chen, et al. (+4)
41 [GO] 2023―Jan―27 Characterizing Human Collective Behaviors During COVID-19 - Hong Kong SAR, China, 2020 Zhanwei Du, Xiao Zhang, Lin Wang, Sidan Yao, Yuan Bai, Qi Tan, et al. (+9)
42 [GO] 2023―Jan―27 Optimization of Population-Level Testing, Contact Tracing, and Isolation in Emerging COVID-19 Outbreaks: a Mathematical Modeling Study - Tonghua City and Beijing Municipality, China, 2021-2022 Zengmiao Wang, Ruixue Wang, Peiyi Wu, Bingying Li, Yidan Li, Yonghong Liu, et al. (+3)
43 [GO] 2023―Jan―27 High-Resolution Data on Human Behavior for Effective COVID-19 Policy-Making - Wuhan City, Hubei Province, China, January 1-February 29, 2020 Jingyuan Wang, Honghao Shi, Jiahao Ji, Xin Lin, Huaiyu Tian
44 [GO] 2023―Jan―20 Transmission Dynamics and Epidemiological Characteristics of the SARS-CoV-2 Delta Variant ― Hunan Province, China, 2021 Kaiwei Luo, Yanpeng Wu, Yan Wang, Ziyan Liu, Lan Yi, Shanlu Zhao, et al. (+6)
45 [GO] 2023―Jan―07 Uptake of Heterologous or Homologous COVID-19 Booster Dose and Related Adverse Events Among Diabetic Patients: A Multicenter Cross-Sectional Study - China, 2022 Fan Zhang, Yaxin Zhu, Zhong He, Xinquan Lan, Moxin Song, Xi Chen, et al. (+3)
46 [GO] 2023―Jan―07 Neglected Aspects of SARS-CoV-2 Aerosol Transmission in Bathrooms of Multistory and High-Rise Buildings - Beijing Municipality, China, October 2022 Keyang Lyu, Qin Wang, Xia Li, Zhuona Zhang, Xiaoning Zhao, Yunpu Li, et al. (+7)
47 [GO] 2022―Dec―16 Characteristics and Containment of 74 Imported COVID-19 Outbreaks: Experiences, Lessons, and Implications - China, 2020-2021 Fuxiao Li, Chang Wei, Bingli Li, Tengfei Lin, Yiwen Jiang, Di Liu, et al. (+4)
48 [GO] 2022―Dec―16 Surveillance and Analysis of SARS-CoV-2 Variant Importation - China, January-June 2022 Yenan Feng, Xiang Zhao, Zeyuan Yin, Changcheng Wu, Zhixiao Chen, Kai Nie, et al. (+13)
49 [GO] 2022―Dec―09 Mathematical Models Supporting Control of COVID-19 Bin Deng, Yan Niu, Jingwen Xu, Jia Rui, Shengnan Lin, Zeyu Zhao, et al. (+5)
50 [GO] 2022―Dec―09 First Imported Case of SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.4 - Guangdong Province, China, May 4, 2022 Qianfang Guo, Changcheng Wu, Aiping Deng, Jingtao Liang, Xiang Zhao, Ruhan A, et al. (+9)
51 [GO] 2022―Dec―09 Detection of SARS-CoV-2 Antibodies in Oral Fluid Using a Magnetic Particle-Based Chemiluminescence Immunoassay - Beijing Municipality, China, 2021 Naiying Mao, Mei Dong, Zhen Zhu, Qi Huang, Xiali Yu, Hui Xie, et al. (+4)
52 [GO] 2022―Dec―09 Emergence of a SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2.2 with a 454-Nucleotide Genomic Deletion - Sichuan Province, China, May 10, 2022 Yuliang Feng, Xiang Zhao, Tao Luo, Zhixiao Chen, Huiping Yang, Na Chen, et al. (+7)
53 [GO] 2022―Dec―09 Travel-related Importation and Exportation Risks of SARS-CoV-2 Omicron Variant in 367 Prefectures (Cities) - China, 2022 Yuan Bai, Mingda Xu, Caifen Liu, Mingwang Shen, Lin Wang, Linwei Tian, et al. (+7)
54 [GO] 2022―Nov―18 Uncovering the Impact of Control Strategies on the Transmission Pattern of SARS-CoV-2 - Ruili City, Yunnan Province, China, February-March 2022 Jinou Chen, Yubing Qiu, Yuhua Shi, Wei Wu, Erda Zheng, Lin Xu, Manhong Jia
55 [GO] 2022―Nov―18 An Outbreak of SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2.76 in an Outdoor Park - Chongqing Municipality, China, August 2022 Li Qi, Wenge Tang, Ju Wang, Yu Xiong, Yi Yuan, Baisong Li, et al. (+6)
56 [GO] 2022―Nov―11 COVID-19 Stay-At-Home Orders and Older Adults’ Cognitive Health - United States, June 2018-Feburary 2022 Nam Sun Choi, Tianzi Li, Jingxiang Pan, Selena Yue, Jing Li
57 [GO] 2022―Sep―30 Older European Adults and Access to Healthcare During the COVID-19 Pandemic Yushan Yu, Mirko Petrovic, Wei-Hong Zhang
58 [GO] 2022―Sep―16 Recollections of the COVID-19 Epidemiological Intelligence Task Force in China CDC, July 2021 to March 2022 Lei Zhou, Guoqing Shi, Hao Li, Yanping Zhang, Qun Li
59 [GO] 2022―Sep―16 Promote COVID-19 Vaccination for Older Adults in China Shujie Zang, Xu Zhang, Zhiqiang Qu, Xi Chen, Zhiyuan Hou
60 [GO] 2022―Sep―16 COVID-19 Vaccination Rates of People Who Use Drugs - Chengdu City, Sichuan Province, China, November 2021 - February 2022 Erri Du, Pengyu Jiang, Chaowei Zhang, Shan Zhang, Xiangyu Yan, Yongjie Li, Zhongwei Jia
61 [GO] 2022―Sep―16 Origins of HIV, HCoV-HKU1, SFTSV, and MERS-CoV and Beyond Wenli Liu, Peipei Liu, William J Liu, Qihui Wang, Yigang Tong, George F. Gao
62 [GO] 2022―Jul―15 Surveillance and Response to Imported Malaria During the COVID-19 Epidemic - Anhui Province, China, 2019-2021 Tao Zhang, Jingjing Jiang, Xiaofeng Lyu, Xian Xu, Shuqi Wang, Zijian Liu, et al. (+2)
63 [GO] 2022―Jul―01 Independent and Interactive Effects of Environmental Conditions on Aerosolized Surrogate SARS-CoV-2 - Beijing, China, June to September 2020 Yixin Mao, Yueyun Luo, Wenda Zhang, Pei Ding, Xia Li, Fuchang Deng, et al. (+9)
64 [GO] 2022―Apr―22 A Local Cluster of Omicron Variant COVID-19 Likely Caused by Internationally Mailed Document - Beijing Municipality, China, January 2022 Daitao Zhang, Shuangsheng Wu, Zhenyong Ren, Ying Sun, Xiangfeng Dou, Zhaomin Feng, et al. (+16)
65 [GO] 2022―Apr―22 COVID-19 Mortality and Vaccine Coverage - Hong Kong Special Administrative Region, China, January 6, 2022-March 21, 2022 Dallas J. Smith, Avi J. Hakim, Gabriel M. Leung, Wenbo Xu, W. William Schluter, Ryan T. Novak, et al. (+2)
66 [GO] 2022―Apr―22 Association of COVID-19 Vaccination and Clinical Severity of Patients Infected with Delta or Omicron Variants - China, May 21, 2021-February 28, 2022 Mingshuang Li, Qianqian Liu, Dan Wu, Lin Tang, Xiaoqi Wang, Tingting Yan, et al. (+5)
67 [GO] 2022―Apr―22 The “Wolf” Is Indeed Coming: Recombinant “Deltacron” SARS-CoV-2 Detected Liang Wang, George F. Gao
68 [GO] 2022―Apr―22 Aerosol Transmission of SARS-CoV-2 in Two Dormitories - Hubei and Shandong Provinces, China, 2020 Xiaofeng Li, Fan Yang, Ziyi Su, Li Liu, Borong Lin
69 [GO] 2022―Mar―11 Diagnostic Value of Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Platelet-Lymphocyte Ratio in Patients with Severe COVID-19 - 7 PLADs, China, January 21-February 10, 2020 Yan Ma, Dongshan Zhu, Nannan Shi, Lei Zhang, Guangkun Chen, Youwen Ge, et al. (+6)
70 [GO] 2022―Mar―11 When and How to Adjust Non-Pharmacological Interventions Concurrent with Booster Vaccinations Against COVID-19 - Guangdong, China, 2022 Guanhao He, Fangfang Zeng, Jianpeng Xiao, Jianguo Zhao, Tao Liu, Jianxiong Hu, et al. (+16)
71 [GO] 2022―Mar―11 A Limited Spreading Event of COVID-19 Caused by Delta Variant in a Cosmetic Hospital - Yantai City, Shandong Province, China, 2021 Yang Han, Wenkui Sun, Shengyang Zhang, Bin Lin, Jingyu Liu, Runze Lu, et al. (+2)
72 [GO] 2022―Mar―11 Strengthening Community Defenses to Prevent and Control the Spread of COVID-19 in China Xia Li, Zhuona Zhang, Keyang Lyu, Dongqun Xu
73 [GO] 2022―Feb―04 An Imported Case of BA.2 Lineage of Omicron Variant COVID-19 - Guangdong Province, China, December 28, 2021 Qianfang Guo, Ruhan A, Lijun Liang, Xiang Zhao, Aiping Deng, Yao Hu, et al. (+4)
74 [GO] 2022―Feb―04 Impact of Regions with COVID-19 Cases on COVID-Zero Regions by Population Mobility - Worldwide, 2021 Lianhao Wang, Shiyi Wang, Xiangyu Zhang, Zhongwei Jia
75 [GO] 2022―Feb―04 A COVID-19 T-Cell Response Detection Method Based on a Newly Identified Human CD8+ T Cell Epitope from SARS-CoV-2 - Hubei Province, China, 2021 Jie Zhang, Dan Lu, Min Li, Maoshun Liu, Sijia Yao, Jianbo Zhan, et al. (+2)
76 [GO] 2022―Feb―04 An Imported Case and an Infected Close Contact of the Omicron Variant of SARS-CoV-2 - Guangdong Province, China, December 13, 2021 Kuibiao Li, Zhonghua Zheng, Xiang Zhao, Qing Zeng, Tengfei Zhou, Qianfang Guo, et al. (+4)
77 [GO] 2022―Feb―04 Factors Associated with SARS-CoV-2 Repeat Positivity - Beijing, China, June-September 2020 Siqi Li, Xiaoli Wang, Li Li, Yang Pan, Siyuan Yang, Dawei Tan, et al. (+8)
78 [GO] 2022―Jan―28 Willingness of the General Public to Receive A COVID-19 Vaccine Booster - China, April-May 2021 Xiaoxiao Wang, Leyuan Liu, Minyue Pei, Xiaoguang Li, Nan Li
79 [GO] 2022―Jan―28 Effectiveness of Inactivated COVID-19 Vaccines Against Symptomatic, Pneumonia, and Severe Disease Caused by the Delta Variant: Real World Study and Evidence - China, 2021 Dan Wu, Yanyang Zhang, Lin Tang, Fuzhen Wang, Ying Ye, Chao Ma, et al. (+18)
80 [GO] 2022―Jan―28 The First Two Imported Cases of SARS-CoV-2 Omicron Variant - Tianjin Municipality, China, December 13, 2021 Zhaolin Tan, Zhixiao Chen, Aiping Yu, Xiaoyan Li, Yenan Feng, Xiang Zhao, et al. (+2)
81 [GO] 2022―Jan―14 Public Health Control Measures for the Co-circulation of Influenza and SARS-CoV-2 During Influenza Seasons John S Tam, Yuelong Shu
82 [GO] 2021―Dec―10 A Tale of Two Cities: From Influenza HxNy to SARS-CoV-z William J. Liu, Shelan Liu
83 [GO] 2021―Dec―10 GISAID’s Role in Pandemic Response Shruti Khare, Céline Gurry, Lucas Freitas, Mark B Schultz, Gunter Bach, Amadou Diallo, et al. (+6)
84 [GO] 2021―Dec―10 Papua New Guinea Under the COVID-19 Pandemic and Public Health Support from the World Health Organization Wenwen Lei
85 [GO] 2021―Dec―10 On Coexistence with COVID-19: Estimations and Perspectives Yuan Zhang, Chong You, Xin Gai, Xiaohua Zhou
86 [GO] 2021―Dec―10 Feasibility of Booster Vaccination in High-Risk Populations for Controlling Coronavirus Variants - China, 2021 Kangguo Li, Zeyu Zhao, Hongjie Wei, Jia Rui, Jiefeng Huang, Xiaohao Guo, et al. (+21)
87 [GO] 2021―Dec―10 Exploring the Bridge Cases’ Role in the Transmission of the SARS-CoV-2 Delta Variant - Ruili City, Yunnan Province, China, July-September 2021 Xiangyu Yan, Litao Chang, Zekun Wang, Linhui Hao, Zhongwei Jia, Bo Zhang, Tiejun Shui
88 [GO] 2021―Dec―10 Whole-Genome Sequences Analysis Displays Relationship of SARS-CoV-2 Delta Variant Between Four Local Cases and Passengers of a Flight from South Africa - Shenzhen City, Guangdong Province, China, June 2021 Yaqing He, Renli Zhang, Qiuying Lyu, Bo Peng, Shujiang Mei, Ying Sun, et al. (+13)
89 [GO] 2021―Nov―12 Two Cases of COVID-19 with Persistently Positive SARS-CoV-2-Specific IgM During One-Year Follow-Up - Sichuan Province, China, February 2021 Bennan Zhao, Yuezhu Chen, Yong Yue, Dafeng Liu, Guihui Wu, Yi Mao, et al. (+2)
90 [GO] 2021―Nov―12 Field Validation of a Rapid Recombinase Aided Amplification Assay for SARS-CoV-2 RNA at Customs - Zhejiang Province, China, January 2021 Xinxin Shen, Jinrong Wang, Jingyi Li, Anna He, Hong Liu, Xuejun Ma
91 [GO] 2021―Nov―12 Machine Learning Approach Effectively Predicts Binding Between SARS-CoV-2 Spike and ACE2 Across Mammalian Species - Worldwide, 2021 Yue Ma, Yu Hu, Binbin Xia, Pei Du, Lili Wu, Mifang Liang, et al. (+5)
92 [GO] 2021―Nov―12 Epidemiology Features and Effectiveness of Vaccination and Non-Pharmaceutical Interventions of Delta and Lambda SARS-CoV-2 Variants Wenqing Bai, Yue Gu, Haoliang Liu, Lei Zhou
93 [GO] 2021―Oct―29 Leveraging Global Influenza Surveillance and Response System for the COVID-19 Pandemic Response and Beyond Aspen Hammond, Vanessa Cozza, Siddhi Hirve, Marie-Jo Medina, Dmitriy Pereyaslov, Wenqing Zhang
94 [GO] 2021―Oct―29 Let’s Get Vaccinated for Both Flu and COVID-19: On the World Flu Day 2021 George F. Gao, William J. Liu
95 [GO] 2021―Oct―08 Eleven COVID-19 Outbreaks with Local Transmissions Caused by the Imported SARS-CoV-2 Delta VOC - China, July-August, 2021 Lei Zhou, Kai Nie, Hongting Zhao, Xiang Zhao, Bixiong Ye, Ji Wang, et al. (+33)
96 [GO] 2021―Oct―08 COVID-19 Expands Its Territories from Humans to Animals George F. Gao, Liang Wang
97 [GO] 2021―Oct―08 Braking Force Model on Virus Transmission to Evaluate Interventions Including the Administration of COVID-19 Vaccines - Worldwide, 2019-2021 Shengyi Zhong, Zhe Chen, Yun Wang, Pucong Sheng, Shuxin Shi, Yongxi Lyu, et al. (+6)
98 [GO] 2021―Sep―17 Malaria Surveillance of Entry People During the COVID-19 Epidemic - Guangdong Province, China, October 2020-May 2021 De Wu, Zhuohui Deng, Rongxin Lin, Qiang Mao, Wenchen Lu, Caiwen Ruan, et al. (+3)
99 [GO] 2021―Aug―20 The First Case of COVID-19 by an A.27 Lineage Variant Detected in a Returning Employee - Sichuan Province, China, January 7, 2021 Li Liu, Tao Luo, Gaopeng Lei, Yuliang Feng, Xiang Zhao, Huiping Yang, et al. (+3)
100 [GO] 2021―Aug―20 Modelling the Emerging COVID-19 Epidemic and Estimating Intervention Effectiveness - Taiwan, China, 2021 Weikang Liu, Wenjing Ye, Zeyu Zhao, Chan Liu, Bin Deng, Li Luo, et al. (+9)
101 [GO] 2021―Aug―20 Vaccination Vehicles for COVID-19 Immunization - China, 2021 Hong Lei, Lingsheng Cao, Yi Gong, Wenzhou Yu, Lei Cao, Jiakai Ye, et al. (+2)
102 [GO] 2021―Aug―20 Guangdong’s Study of the Effectiveness of China’s Inactivated Vaccines Against the SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant Fuzhen Wang, Zhijie An, Lance Rodewald, Dan Wu, Lin Tang, Hui Zheng, et al. (+3)
103 [GO] 2021―Aug―20 Field Simulation of Aerosol Transmission of SARS-CoV-2 in a Special Building Layout - Guangdong Province, China, 2021 Zhuona Zhang, Xia Li, Qin Wang, Jin Xu, Qinqin Jiang, Sili Jiang, et al. (+6)
104 [GO] 2021―Aug―06 Changes in Public Perception and Behaviors under Compound Heatwave in COVID-19 Epidemic - Beijing, China, 2020 Jie Ban, Yue Sun, Yi Zhang, Mike Z. He, Qinghua Sun, Chen Chen, Tiantian Li
105 [GO] 2021―Jul―23 An Imported Confirmed Case of COVID-19 Vaccinated in Brazil - Shanghai Municipality, China, March 17, 2021 Hongrang Zhou, Xiaoling Wang, Guifu Li, Sen Wang, Xiaoming Wang, Yueqin Wang, et al. (+5)
106 [GO] 2021―Jul―23 An Immunocompetent Patient with High Neutralizing Antibody Titers Who Shed COVID-19 Virus for 169 days - China, 2020 Li Li, Siqi Li, Yang Pan, Ling Qin, Siyuan Yang, Dawei Tan, et al. (+5)
107 [GO] 2021―Jul―23 Belief in Science and Attitudes Toward COVID-19: A Demographic Standardization Approach to China-US Comparison, 2020 Yue Qian, Yongai Jin, Yu Xie
108 [GO] 2021―Jul―23 Long Distance Transmission of SARS-CoV-2 from Contaminated Cold Chain Products to Humans - Qingdao City, Shandong Province, China, September 2020 Huilai Ma, Zhaoguo Wang, Xiang Zhao, Jun Han, Yong Zhang, Hong Wang, et al. (+26)
109 [GO] 2021―Jul―02 Integrated Approaches for COVID-19 Case Finding and Their Impact on Timeliness for Disease Containment - Changning District, Shanghai Municipality, China, January-July, 2020 Xubin Zheng, Jie Wang, Enmao Cai, Yu Jiang, Hong Tang, Biao Xu
110 [GO] 2021―Jul―02 Transmission Dynamics of an Outbreak of the COVID-19 Delta Variant B.1.617.2 - Guangdong Province, China, May-June 2021 Meng Zhang, Jianpeng Xiao, Aiping Deng, Yingtao Zhang, Yali Zhuang, Ting Hu, et al. (+19)
111 [GO] 2021―Jul―02 Genome Characterization of the First Outbreak of COVID-19 Delta Variant B.1.617.2 - Guangzhou City, Guangdong Province, China, May 2021 Zhencui Li, Kai Nie, Kuibiao Li, Yao Hu, Yang Song, Min Kang, et al. (+5)
112 [GO] 2021―Jul―02 Perception of the COVID-19 Epidemic and Acceptance of Vaccination Among Healthcare Workers Prior to Vaccine Licensure - Beijing Municipality, China, May-July 2020 Luodan Suo, Rui Ma, Zhongzhan Wang, Tian Tang, Haihong Wang, Fang Liu, et al. (+5)
113 [GO] 2021―Jun―25 The Impact of COVID-19 on Tuberculosis Patients’ Behavior of Seeking Medical Care - China, 2020 Yinyin Xia, Fei Huang, Hui Chen, Ni Wang, Xin Du, Wei Chen, et al. (+5)
114 [GO] 2021―Jun―25 A Tuberculosis Outbreak During the COVID-19 Pandemic - Hubei Province, China, 2020 Dan Li, Xiaowang Peng, Shuangyi Hou, Tao Li, Xue-jie Yu
115 [GO] 2021―Jun―18 Interpretation of the Protocol for Prevention and Control of COVID-19 in China (Edition 8) Fengfeng Liu, Canjun Zheng, Liping Wang, Mengjie Geng, Hui Chen, Sheng Zhou, et al. (+6)
116 [GO] 2021―Jun―18 Genome Characterization of COVID-19 Lineage B.1.1.7 Detected in the First Six Patients of a Cluster Outbreak - Shenzhen City, Guangdong Province, China, May 2021 Yaqing He, Peihua Niu, Bo Peng, Ying Sun, Ziquan Lyu, Renli Zhang, et al. (+16)
117 [GO] 2021―Jun―18 Willingness of the General Public to Receive the COVID-19 Vaccine During a Second-Level Alert - Beijing Municipality, China, May 2020 Rui Ma, Luodan Suo, Li Lu, Xinghuo Pang
118 [GO] 2021―Jun―18 Three Cases of COVID-19 Variant Delta With and Without Vaccination - Chengdu City, Sichuan Province, April-May, 2021 Heng Chen, Yi Mao, Zhenhua Duan, Liang Wang, Yue Cheng, Yingxue Dai, et al. (+11)
119 [GO] 2021―May―21 The First Reported Case of COVID-19 and Plasmodium ovale Malaria Coinfection - Guangdong Province, China, January 2021 Muxin Chen, Shitong Gao, Lin Ai, Jiaxu Chen, Tiejian Feng, Zhigao Chen, et al. (+10)
120 [GO] 2021―May―21 Two Imported Cases of New Variant COVID-19 First Emerging from Brazil - Guangdong Province, China, April 30, 2021 Yao Hu, Xiang Zhao, Yang Song, Zhencui Li, Min Kang, Xiaoling Deng, Baisheng Li
121 [GO] 2021―May―21 COVID-19 Outbreak Caused by Contaminated Packaging of Imported Cold-Chain Products - Liaoning Province, China, July 2020 Huilai Ma, Jianqun Zhang, Ji Wang, Ying Qin, Cao Chen, Yang Song, et al. (+40)
122 [GO] 2021―May―21 Technical Vaccination Recommendations for COVID-19 Vaccines in China (First Edition)
123 [GO] 2021―May―21 Development of a PDRA Method for Detection of the D614G Mutation in COVID-19 Virus - Worldwide, 2021 Ziwei Chen, Xinxin Shen, Ji Wang, Xiang Zhao, Yuan Gao, Ruiqin Zhang, et al. (+4)
124 [GO] 2021―May―14 Trend Analysis and Intervention Effect Starting Point Detection of COVID-19 Epidemics Using Recalibrated Time Series Models - Worldwide, 2020 Shu Li, Chen Chen, Shuyin Cao, Kejia Hu, Hao Lei, Xiaolin Xu, et al. (+7)
125 [GO] 2021―May―14 A Longitudinal Cohort Study Using a Modified Child-Pugh Score to Escalate Respiratory Support in COVID-19 Patients - Hubei Province, China, 2020 Yibai Xiong, Yan Ma, Yaxin Tian, Chi Zhang, Wei Yang, Bin Liu, et al. (+3)
126 [GO] 2021―May―07 Two Imported Cases of New Variant COVID-19 First Emerging in Nigeria - Guangdong Province, China, March 12, 2021 Yao Hu, Xiang Zhao, Zhencui Li, Min Kang, Xiaoling Deng, Baisheng Li
127 [GO] 2021―May―07 Index and First-Generation Cases in a COVID-19 Outbreak - Jilin Province, China, 2021 Weihua Cheng, Bing Zhao, Enfu Chen, Guoqian Li, Jun Ma, Yanling Cui, et al. (+6)
128 [GO] 2021―May―07 A COVID-19 Outbreak - Nangong City, Hebei Province, China, January 2021 Shiwei Liu, Shuhua Yuan, Yinqi Sun, Baoguo Zhang, Huazhi Wang, Jinxing Lu, et al. (+7)
129 [GO] 2021―May―07 Mild Breakthrough Infection in a Healthcare Professional Working in the Isolation Area of a Hospital Designated for Treating COVID-19 Patients - Shaanxi Province, China, March, 2021 Chaofeng Ma, Songtao Xu, Yecheng Yao, Pengbo Yu, You Xu, Rui Wu, et al. (+2)
130 [GO] 2021―Mar―19 The COVID-19 Pandemic and Elimination of Tuberculosis in China Daniel P. Chin
131 [GO] 2021―Mar―05 A Case of New Variant COVID-19 First Emerging in South Africa Detected in a Security Guard at the Isolation Point - Shenzhen, China, January 23, 2021 Jun Meng, Shujiang Mei, Long Chen, Chunli Wu, Shisong Fang, Bo Peng, et al. (+7)
132 [GO] 2021―Mar―05 An Investigation of a Confirmed Imported Case of COVID-19 Infected Abroad - Qingpu District, Shanghai Municipality, China, November 15, 2020 Hongrang Zhou, Xiaoling Wang, Qiufang Xu, Xiaoming Wang, Yadong Ma, Yiru Shi, et al. (+6)
133 [GO] 2021―Mar―05 Clinical Effects of the COVID-19 Pandemic Among the Uninfected Pregnant Women - 6 PLADs, China, 2019-2020 Bin Wang, Hang An, Huanqing Hu, Wei Zhao, Bahabaike Jiangtulu, Shuo Wang, et al. (+16)
134 [GO] 2021―Mar―05 COVID-19 Super Spreading Event Amongst Elderly Individuals - Jilin Province, China, January 2021 Laishun Yao, Mingyu Luo, Tiewu Jia, Xingang Zhang, Zhulin Hou, Feng Gao, et al. (+10)
135 [GO] 2021―Feb―23 One Year in: Lessons from China’s Fight Against COVID-19 Chen Wang
136 [GO] 2021―Feb―23 Towards Societies Living with COVID-19 Peter Piot, Julia Spencer
137 [GO] 2021―Feb―23 Bats and Coronaviruses in the Context of COVID-19 Linfa Wang, Matae Ahn, Danielle E. Anderson
138 [GO] 2021―Feb―23 COVID-19 - 2021: A New, Less Predictable Phase of the Pandemic Jeremy Farrar
139 [GO] 2021―Feb―23 Bibliometric Analysis on Utilization of New Information Technology in the Prevention and Control of COVID-19 - China, 2020 Dan Li, Songwang Wang, Xuemei Su
140 [GO] 2021―Feb―23 Determining the Covertness of COVID-19 - Wuhan, China, 2020 Chong You, Xin Gai, Yuan Zhang, Xiaohua Zhou
141 [GO] 2021―Feb―23 COVID-19 Case Likely Caused by Contaminated Object During Hotel Disinfection - Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, January 2021 Jiatong Zhuo
142 [GO] 2021―Feb―23 Four COVID-19 Cases of New Variant B.1.351 First Emerging in South Africa in Chinese Passengers on Same Flight - Shenzhen, China, January 2021 Cong Cheng, Lei Wang, Ziquan Lyu, Bo Peng, Yinghui Li, Dongfeng Kong, et al. (+18)
143 [GO] 2021―Feb―23 COVID-19 Cases Spread Through the K350 Train - Jilin and Heilongjiang Provinces, China, January 2021 Lei Zhou, Laishun Yao, Peter Hao, Chao Li, Qinglong Zhao, Huiling Dong, et al. (+5)
144 [GO] 2021―Feb―23 Mobility Trends and Effects on the COVID-19 Epidemic - Hong Kong, China Rongna Zhang, Zuoru Liang, Mingfan Pang, Xinping Yang, Jiewen Wu, Yuansheng Fang, et al. (+2)
145 [GO] 2021―Feb―23 Countering COVID-19 in 2021 and Beyond: More Cooperation is Required Between the Governments of China and the USA Richard Danzig
146 [GO] 2021―Feb―23 COVID-19 in 2021: A Call for Collaboration Duncan Selbie
147 [GO] 2021―Feb―23 COVID-19 in 2021: Sharing Responsibility Through Global Solidarity Chikwe Ihekweazu
148 [GO] 2021―Feb―23 Global Perspectives: The COVID-19 Pandemic in 2020-2021 and Beyond Youngmee Jee
149 [GO] 2021―Feb―23 The COVID-19 Pandemic: Global Asymmetries and Challenges for the Future of Health Nísia Trindade Lima, Carlos Grabois Gadelha
150 [GO] 2021―Feb―23 Vaccination Uncertainties and COVID-19 Prospects in 2021 Peng Wu, Benjamin J. Cowling, Gabriel M. Leung
151 [GO] 2021―Feb―23 Lessons from COVID-19 to Help Prevent Future Pandemics Peter Daszak
152 [GO] 2021―Feb―23 COVID-19: A Year Long and Beyond? George F. Gao
153 [GO] 2021―Feb―23 The Great Coronavirus Pandemic of 2019-2021: the Future and the Requirement for China-America Cooperation Robert C. Gallo
154 [GO] 2021―Jan―08 Two Reemergent Cases of COVID-19 - Hebei Province, China, January 2, 2021 Shunxiang Qi, Xiang Zhao, Peter Hao, Nankun Liu, George F. Gao, Yang Song, et al. (+2)
155 [GO] 2021―Jan―08 A Case of New Variant COVID-19 First Emerging in South Africa Detected in Airplane Pilot - Guangdong Province, China, January 6, 2021 Fengjuan Chen, Bosheng Li, Peter Hao, Yang Song, Wenbo Xu, Nankun Liu, et al. (+2)
156 [GO] 2021―Jan―08 Sino-EU Intergovernmental Collaboration in the Campaign Against the COVID-19 Pandemic on Food via EU-China-Safe Framework Di Wu, Christopher Elliott
157 [GO] 2021―Jan―08 Predicted Impact of the COVID-19 Responses on Deaths of Tuberculosis - China, 2020 Caihong Xu, Tao Li, Dongmei Hu, Hui Zhang, Yanlin Zhao, Jianjun Liu
158 [GO] 2021―Jan―08 Controlling COVID-19 Transmission due to Contaminated Imported Frozen Food and Food Packaging Li Bai, Yeru Wang, Yibaina Wang, Yongning Wu, Ning Li, Zhaoping Liu
159 [GO] 2020―Dec―31 The First Case of New Variant COVID-19 Originating in the United Kingdom Detected in a Returning Student - Shanghai Municipality, China, December 14, 2020 Hongyou Chen, Xiaoyan Huang, Xiang Zhao, Yang Song, Peter Hao, Hui Jiang, et al. (+2)
160 [GO] 2020―Dec―18 The Two Reemergent Confirmed COVID-19 Cases - Manzhouli City, Inner Mongolia Autonomous Region, China, November 20, 2020 Xiaoling Tian, Yang Song, Kai Nie, Guodong Wang, Hongquan Wang, Wenbo Xu, Wenrui Wang
161 [GO] 2020―Dec―18 Highly Effective Stratified Hub-and-Spoke Non-Pharmaceutical Intervention Provides New Insight into the Prevention of COVID-19 Transmission Hao Li, George F. Gao
162 [GO] 2020―Dec―18 Protocol for the Management of Asymptomatic Persons Infected with COVID-19 Virus China CDC Weekly
163 [GO] 2020―Dec―14 Effectiveness of Catch-Up Vaccinations after COVID-19 Containment - China, 2020 Jing Wu, Wenzhou Yu, Lei Cao, Lingsheng Cao, Lance Rodewald, Jiakai Ye, et al. (+16)
164 [GO] 2020―Dec―04 Epidemiological Model Suggests D614G Spike Protein Mutation Accelerates Transmission of COVID-19 - Worldwide, 2020 Liang Wang, Yuhai Bi, George F. Gao
165 [GO] 2020―Nov―20 A Case of COVID-19 Detected in a Cargo Worker at Pudong Airport - Shanghai Municipality, China, November 8, 2020 Fanghao Fang, Yang Song, Lipeng Hao, Kai Nie, Xiaodong Sun
166 [GO] 2020―Nov―20 Interpretation of the Protocol for Prevention and Control of COVID-19 in China (Edition 7) Canjun Zheng, Zhaorui Chang, Fengfeng Liu, Mengjie Geng, Hui Chen, Jingwei Jiang, et al. (+6)
167 [GO] 2020―Nov―20 A Case Study of Applying Metagenomic Sequencing in Precise Epidemiology for the COVID-19 Pandemic - Sichuan Province, China, 2020 Jianan Xu, Ye Wang, You Li, Huiping Yang, Ming Pan, Jian Liu, et al. (+6)
168 [GO] 2020―Nov―13 A Case of COVID-19 - Tianjin Municipality, China, November 7, 2020 Laboratory Testing Group, Yang Song, Xiang Zhao, Xiaoyan Li, Wenbo Xu
169 [GO] 2020―Nov―06 The First Case of Asymptomatic Infection of COVID-19 - Kashgar Prefecture, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China, October, 2020 Ji Wang, Jun Zhao, Xiang Zhao, Zhenguo Gao, Yang Song, Xin Ma, et al. (+5)
170 [GO] 2020―Nov―06 Cooperation Between Japan’s NIID and China CDC in Japan’s COVID-19 Response Takaji Wakita
171 [GO] 2020―Oct―30 A Public Health Perspective on Influenza Status in the Context of COVID-19 Pandemic, 2019-2020 Xiang Huo, Fengcai Zhu
172 [GO] 2020―Oct―30 Battling COVID-19 Using Lessons Learned from 100 Years of Fighting Against Influenza Xiaohui Zou, Bin Cao
173 [GO] 2020―Oct―23 Swedish Response to COVID-19 Johan Carlson, Anders Tegnell
174 [GO] 2020―Oct―23 World Mental Health Day 2020: Promoting Global Mental Health During COVID-19 Michael R. Phillips
175 [GO] 2020―Oct―23 The Effects of Diabetes and Hypertension on the Severity of COVID-19 - Yichang, Hubei Province, 2020 Yuchang Zhou, Jiajuan Yang, Chengzhong Xu, Chi Hu, Fangfang Lu, Fuzhong Xue, Pei Zhang
176 [GO] 2020―Oct―23 A Nosocomial COVID-19 Outbreak Initiated by an Infected Dockworker at Qingdao City Port - Shandong Province, China, October, 2020 Qun Yuan, Zengqiang Kou, Fachun Jiang, Zhongjie Li, Lijie Zhang, Huihui Liu, et al. (+4)
177 [GO] 2020―Oct―23 Experiences and Lessons of Combating COVID-19 that Chinese Experts Shared with the World Tao Liu, Jiufeng Sun, Miaoyun Wen, Youping Zhang, Xiaodan Luo, Xiangxin Liu, et al. (+2)
178 [GO] 2020―Oct―16 The Role of Standards for Communicable Disease Prevention and Control in Protecting People’s Health and Safety During COVID-19 Lan Feng, Jingwei Jiang, Yuan Ma, Jinxing Lu
179 [GO] 2020―Oct―09 Online Survey on Accessing Psychological Knowledge and Interventions During the COVID-19 Pandemic - China, 2020 Qingdong Lu, Lin Liu, Yunhe Wang, Le Shi, Yingying Xu, Zhengan Lu, et al. (+8)
180 [GO] 2020―Sep―25 Reemergent Cases of COVID-19 - Xinjiang Uygur Autonomous Region, China, July 16, 2020 Cao Chen, Hemuti Ma, Zhiyuan Jia, Xiang Zhao, Dayan Wang, Jun Zhao, et al. (+10)
181 [GO] 2020―Sep―07 Harmonizing the COVID-19 Pandemic Response with Economic and Social Recovery Jiao Wang, Xiaoming Shi
182 [GO] 2020―Aug―24 Reemergent Cases of COVID-19 - Dalian City, Liaoning Province, China, July 22, 2020 Xiang Zhao, Lingling Mao, Jianqun Zhang, Yong Zhang, Yang Song, Zhijian Bo, et al. (+9)
183 [GO] 2020―Aug―24 Effectiveness of Interventions to Control Transmission of Reemergent Cases of COVID-19 - Jilin Province, China, 2020 Qinglong Zhao, Meng Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Jianguo Qiao, Zhiyong Cheng, et al. (+6)
184 [GO] 2020―Aug―24 A Hospital Superspreading Event of COVID-19 - Qingdao City, Shandong Province, China, 2020 Hualei Xin, Jiwei Liang, Fachun Jiang
185 [GO] 2020―Aug―24 Vaccination Guidelines During and After the COVID-19 Epidemic in China Wenzhou Yu, Yuanqiu Li, Jing Wu, Fuzhen Wang, Ning Wen, Lance Rodewald, et al. (+15)
186 [GO] 2020―Aug―24 Tuberculosis Infection Control Project Management Experience and Its Application in COVID-19 Response Qingyun Sun, Xiaofeng Yan, Cheng Chen, Xuemei Jiang, Jun Cheng
187 [GO] 2020―Aug―24 Antibody Response to COVID-19 Virus - Heilongjiang Province and Gansu Province, China, 2020 Naiying Mao, Zhen Zhu, Shuangli Zhu, Deshan Yu, Jun Xu, Aili Cui, et al. (+17)
188 [GO] 2020―Jul―03 A Reemergent Case of COVID-19 - Harbin City, Heilongjiang Province, China, April 9, 2020 Jun Xu, Yong Zhang, Xiang Zhao, Dayan Wang, Weiping Dai, Guangyu Jiao, et al. (+10)
189 [GO] 2020―Jul―03 The Initial Case of COVID-19 - Shulan City, Jilin Province, China, May 8, 2020 Cao Chen, Xiang Zhao, Dayan Wang, Juan Li, Ao Wang, Donglin Wu, et al. (+8)
190 [GO] 2020―Jul―03 The Source of Infection of the 137th Confirmed Case of COVID-19 - Tianjin Municipality, China, June 17, 2020 Laboratory Testing Group, Ying Zhang
191 [GO] 2020―Jul―03 Reemergent Cases of COVID-19 - Xinfadi Wholesales Market, Beijing Municipality, China, June 11, 2020 Wenjie Tan, Peihua Niu, Xiang Zhao, Yang Pan, Yong Zhang, Lijuan Chen, et al. (+8)
192 [GO] 2020―Jul―03 Serial Interval and Reproductive Number of COVID-19 Among 116 Infector-infectee Pairs - Jingzhou City, Hubei Province, China, 2020 Tian Liu, Li Qi, Menglei Yao, Keqing Tian, Maowen Lin, Hong Jiang, et al. (+2)
193 [GO] 2020―Jul―03 Fighting Against COVID-19 at the Community Level - Wuhan City, Hubei Province, China, 2020 Canyou Zhang, George F. Gao, Zhifeng Wang, Hao Wu
194 [GO] 2020―Jul―03 Health Status and Food Intake Frequency of Elderly Residents During COVID-19 Community Closure - Jiangxia District, Wuhan City, China, 2020 Pengkun Song, Cheng Li, Ganyu Feng, Jian Zhang, Li Li, Titi Yang, et al. (+8)
195 [GO] 2020―Jul―03 Diet and Nutrition of Healthcare Workers in COVID-19 Epidemic-Hubei, China, 2019 Jian Zhang, Shanrong Lai, Quanjun Lyu, Pianhong Zhang, Dagang Yang, Juan Kong, et al. (+13)
196 [GO] 2020―Jul―03 Professor Jian Lu’s Interdisciplinary Approach to Modeling the COVID-19 Pandemic Peter Hao, Shicheng Yu, Yu Chen, Feng Tan
197 [GO] 2020―Jul―03 Three Novel Real-Time RT-PCR Assays for Detection of COVID-19 Virus Peihua Niu, Roujian Lu, Li Zhao, Huijuan Wang, Baoying Huang, Fei Ye, et al. (+2)
198 [GO] 2020―Jul―03 Sequencing the Complete Genome of COVID-19 Virus from Clinical Samples Using the Sanger Method Roujian Lu, Peihua Niu, Li Zhao, Huijuan Wang, Wenling Wang, Wenjie Tan
199 [GO] 2020―Jun―09 Isolation of 2019-nCoV from a Stool Specimen of a Laboratory-Confirmed Case of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Yong Zhang, Cao Chen, Shuangli Zhu, Chang Shu, Dongyan Wang, Jingdong Song, et al. (+6)
200 [GO] 2020―Jun―09 The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) - China, 2020 China CDC Weekly
201 [GO] 2020―Jun―09 Protocol for Prevention and Control of COVID-19 (Edition 6) China CDC Weekly
202 [GO] 2020―Jun―09 Key Points of the Program for Disinfection Technology in Special Places During the Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Outbreak Jiaqi Wang, Baoying Zhang, Hongyang Duan, Chen Liang, Huihui Sun, Jian Zhang, et al. (+2)
203 [GO] 2020―Jun―09 Investigation of a Cluster of 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) with Possible Transmission During the Incubation Period - Shenyang City, China, 2020 Ping Wang, Zhiyong Lian, Ye Chen, Ying Qi, Huijie Chen, Xiangdong An
204 [GO] 2020―Jun―09 Epidemic Update and Risk Assessment of 2019 Novel Coronavirus - China, January 28, 2020 Wenxiao Tu, Houlin Tang, Fangfang Chen, Yinong Wei, Tingling Xu, Kaiju Liao, et al. (+4)
205 [GO] 2020―Jun―09 A Novel Coronavirus Genome Identified in a Cluster of Pneumonia Cases - Wuhan, China 2019-2020 Wenjie Tan, Xiang Zhao, Xuejun Ma, Wenling Wang, Peihua Niu, Wenbo Xu, et al. (+2)
206 [GO] 2020―Jun―09 An Estimation of the Total Number of Cases of NCIP (2019-nCoV) - Wuhan, Hubei Province, 2019-2020 Chong You, Qiushi Lin, Xiao-hua Zhou
207 [GO] 2020―Jun―09 Description of the First Strain of 2019-nCoV, C-Tan-nCoV Wuhan Strain - National Pathogen Resource Center, China, 2020 Qiang Wei, Yanhai Wang, Juncai Ma, Jun Han, Mengnan Jiang, Li Zhao, et al. (+8)
208 [GO] 2020―Jun―09 An Outbreak of NCIP (2019-nCoV) Infection in China - Wuhan, Hubei Province, 2019-2020 Qun Li
209 [GO] 2020―Jun―05 Wearing Face Masks - the Simple and Effective Way to Block the Infection Source of COVID-19 Tianxing Jiang, Hao Wang, George F. Gao, Xiaoming Jiang
210 [GO] 2020―Jun―05 An Important but Overlooked Measure for Containing the COVID-19 Epidemic: Protecting Patients with Chronic Diseases Jing Wu
211 [GO] 2020―Jun―05 Weekly Assessment of the COVID-19 Pandemic and Risk of Importation - China, April 8, 2020 Zuoru Liang, Mingfan Pang, Xinping Yang, Jie Li, Yufei Wang, Zhongjie Li, et al. (+6)
212 [GO] 2020―Jun―05 Weekly Assessment of the COVID-19 Pandemic and Risk of Importation - China, April 1, 2020 Mingfan Pang, Zuoru Liang, Xinping Yang, Yufei Wang, Zhongjie Li, Yanping Zhang, et al. (+6)
213 [GO] 2020―Jun―05 Weekly Assessment of the COVID-19 Pandemic and Risk of Importation - China, March 25, 2020 Mingfan Pang, Zuoru Liang, Zhida Cheng, Jun Zhang, Nan Huang, Li Guo, et al. (+10)
214 [GO] 2020―Jun―05 A Public Health Perspective on Preventing and Controlling the Spread of Coronavirus Disease 2019 Xifeng Wu, Yuanqing Ye
215 [GO] 2020―Jun―05 One Hundred Years of Influenza Since the 1918 Pandemic - Is China Prepared Today? Ran Zhang, Xiaoping Dong, Dayan Wang, Luzhao Feng, Lei Zhou, Ruiqi Ren, et al. (+5)
216 [GO] 2020―Jun―04 Technical Guidelines for Disinfection of Special Sites for COVID-19 Chinese Center for Disease Control and Prevention
217 [GO] 2020―Jun―04 Guidelines for Personal Protection of Specific Groups from COVID-19 Chinese Center for Disease Control and Prevention
218 [GO] 2020―Jun―04 Recent Trends and Challenges with COVID-19 - Africa, April 4, 2020 Xiaochun Wang, Shuo Chen, Feng Tan, George F. Gao
219 [GO] 2020―Jun―04 Guidelines for Investigation and Management of Close Contacts of COVID-19 Cases Chinese Center for Disease Control and Prevention
220 [GO] 2020―Jun―04 COVID-19 Control in Italy: Personal Experience from March 25-April 8, 2020 Fan Lyu
221 [GO] 2020―Jun―04 Guidelines for COVID-19 Epidemiological Investigations Chinese Center for Disease Control and Prevention
222 [GO] 2020―Jun―04 Technical Guidelines for COVID-19 Laboratory Testing Chinese Center for Disease Control and Prevention
223 [GO] 2020―Jun―04 The Importance of Reducing Smoking in China: To Achieve Healthy China 2030 While Reducing the Severity of the COVID-19 Pandemic Geoffrey T. Fong, Yuan Jiang
224 [GO] 2020―Jun―04 Establishment of the NIAC Technical Working Group on COVID-19 Vaccines China CDC Weekly
 [1] 

224 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.010 sec