col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Science in China Press: Chinese Science Bulletin (Chinese Version)
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Sep―16 Improving the quality of clinical research for the prevention and treatment of COVID-19 with Traditional Chinese Medicine Zhaoxiang Bian
2 [GO] 2021―Aug―09 Real-time monitoring and controlling strategies of indoor environment in the frontline hospitals during COVID-19 pandemic Li Liu, Hao Zhou, Borong Lin, Juan Yu
3 [GO] 2021―Jul―05 Clinical trials for Traditional Chinese Medicine against coronavirus disease 2019 (COVID-19): Interpretation based on bibliometric analysis Yiwen Li, Yue Liu, Cheng Lü, Hongjun Yang, Keji Chen, Luqi Huang
4 [GO] 2021―May―28 Impact on China’s CO<sub>2</sub> emissions from COVID-19 pandemic Zhu Liu, Duo Cui, Zhu Deng, Yilong Wang, Haiwang Zhong, Xu Yue, et al. (+13)
5 [GO] 2021―May―26 Indoor transmission and control method of COVID-19 Hua Qian, Li Liu
6 [GO] 2021―May―12 Progress on the incubation period of COVID-19 Shiyu Wan, Jue Liu, Min Liu
7 [GO] 2021―May―08 Detection of microamounts of novel coronavirus residues in environment by digital PCR Tingting Sun, Yanfang Jiang, Ping Gong, Yuanhua Yu
8 [GO] 2021―Apr―30 Research progress on the role of Traditional Chinese Medicine in inflammatory injury of COVID-19 Yuntong Li, Zhe Wang, Jing Lin, Guilin Zhang, Youhua Xu
9 [GO] 2021―Mar―25 A better understanding on efficacy data of phase III trials for COVID-19 vaccines Pengfei Jin, Li Zhang, Jingxin Li, Fengcai Zhu
10 [GO] 2021―Feb―09 Non-uniform risk assessment methods for personalizedventilation on prevention and control of COVID-19 Yijing Ren, Li Liu, Shijie Cao, Wenbing Liu, Chunwen Xu
11 [GO] 2021―Feb―09 Evaluation of COVID-19 control strategies in differentcountries and periods based on an adaptive PSO-SEIR model Danting Luo, Shunxiang Huang, Cong Liu, Hua Qian
12 [GO] 2021―Feb―09 Environmental monitoring and infection control of fever clinics in general hospitals during COVID-19 pandemic Jinlan Lin, Minggui Lin, Huji Xu, Borong Lin, Yifan Li, Hao Zhou, et al. (+2)
13 [GO] 2021―Feb―09 The challenge and management of nosocomial infection control during the “post-outbreak” period of SARS-CoV-2 Xinghui Liu, Lixiang Wang, Xiaoyan Tang, Hui Zhang
14 [GO] 2021―Jan―11 Molecular basis of pangolin ACE2 engaged by COVID-19 virus Lili Wu, George Fu Gao, Jinghua Yan, Qihui Wang, Sheng Niu, Qian Chen, et al. (+4)
15 [GO] 2020―Dec―10 Analysis of related patents on coronavirus monoclonal antibody therapy Bin Zhang, Xulong Zhang, Wenjing Teng, Kou Cao, Hui Zhong
16 [GO] 2020―Aug―07 Estimating the cure rate and case fatality rate of the ongoing epidemic COVID-19 Xiaoyun Liu, Xuan She, Xiaofei Zeng, Tao Wang, Yuanming Zhang, Zhongli Hu, et al. (+4)
17 [GO] 2020―Aug―07 Coronavirus (COVID-19) combat: The power of chemistry Yongjun Chen, Chunxia Wang, Guangbo Qu
18 [GO] 2020―Aug―07 Recent research for COVID-19 drugs and therapies Ying Xing, Wenbin Liu
19 [GO] 2020―Aug―07 Impact of returning population migration after the Chinese Spring Festival on the COVID-19 epidemic Huihong Cheng, Luyuan Huang, Yaolin Shi, Tianxiang Ren
20 [GO] 2020―Aug―07 A predictive model for COVID-19 spreading Yanqing Hu, Jiachen Sun, Xiaoqiang Sun, Xun Liu, Jiarong Xie, Qun He
21 [GO] 2020―Aug―07 Progress on the basic reproduction number of SARS-CoV-2 Jue Liu, Shiyu Wan, Min Liu
22 [GO] 2020―Aug―07 SARS-CoV-2 RNA reference materials Min Deng, Yan Li, Xiaolei Zuo, Yanli Wen, Chunhai Fan, Jielin Sun, et al. (+12)
23 [GO] 2020―Apr―08 Quantitative evaluation on control measures for an epidemic: A case study of COVID-19 Norden E. Huang, Fangli Qiao, Gang Wang


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.004 sec