col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Elsevier: Acta Pharmaceutica Sinica B
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Jul―02 Recent advances in developing small-molecule inhibitors against SARS-CoV-2 Rong Xiang, Zhengsen Yu, Yang Wang, Lili Wang, Shanshan Huo, Yanbai Li, et al. (+6)
2 [GO] 2021―May―13 SARS-CoV-2 cell entry and targeted antiviral development Zinuo Chen, Ruikun Du, Jazmin M. Galvan Achi, Lijun Rong, Qinghua Cui
3 [GO] 2021―Mar―12 Repurposing CFDA-approved drug carrimycin as an antiviral agent against human coronaviruses, including the currently pandemic SARS-CoV-2 Haiyan Yan, Jing Sun, Kun Wang, Huiqiang Wang, Shuo Wu, Linlin Bao, et al. (+17)
4 [GO] 2021―Feb―16 Corilagin inhibits SARS-CoV-2 replication by targeting viral RNA-dependent RNA polymerase Quanjie Li, Dongrong Yi, Xiaobo Lei, Jianyuan Zhao, Yongxin Zhang, Xiangling Cui, et al. (+11)
5 [GO] 2020―Nov―16 Neutralizing antibodies for the treatment of COVID-19 Zeqi Zhou, Xiangbin Wang, Yankai Fu, Xiqing Zhang, Changxiao Liu
6 [GO] 2020―Oct―13 Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2): SARS-CoV-2 receptor and RAS modulator Jingwei Bian, Zijian Li
7 [GO] 2020―Sep―07 Letter to the Editor: Increased plasma ACE2 concentration does not mean increased risk of SARS-CoV-2 infection and increased fatality rate of COVID-19 Xue-Ting Li, Ying Liu, Juan-Juan Song, Jiu-Chang Zhong
8 [GO] 2020―Sep―02 Crystal structure of SARS-CoV-2 papain-like protease Xiaopan Gao, Bo Qin, Pu Chen, Kaixiang Zhu, Pengjiao Hou, Justyna Aleksandra Wojdyla, et al. (+2)
9 [GO] 2020―Aug―18 Editor Profiles: Guest Editors of Special Column “Research on Emerging COVID-19 (Target, Mechanism, and Therapeutics)”
10 [GO] 2020―Aug―18 Editorial of Special Column “Research on Emerging COVID-19 (Target, Mechanism, and Therapeutics)” Hai-Bin Luo, Shilin Chen, Peiqing Liu
11 [GO] 2020―Jun―27 Combating COVID-19 with integrated traditional Chinese and Western medicine in China Liqiang Ni, Weian Yuan, Lili Chen, Chouping Han, Hong Zhang, Xin Luan, et al. (+3)
12 [GO] 2020―Jun―08 Bioactive natural compounds against human coronaviruses: a review and perspective Yanfang Xian, Juan Zhang, Zhaoxiang Bian, Hua Zhou, Zhenbiao Zhang, Zhixiu Lin, Hongxi Xu
13 [GO] 2020―May―30 Highly pathogenic coronaviruses: thrusting vaccine development in the spotlight Chunting He, Ming Qin, Xun Sun
14 [GO] 2020―May―27 Analysis on herbal medicines utilized for treatment of COVID-19 Lu Luo, Jingwen Jiang, Cheng Wang, Martin Fitzgerald, Weifeng Hu, Yumei Zhou, et al. (+2)
15 [GO] 2020―May―27 Letter to the Editor: Comment on GLP-1-based drugs and COVID-19 treatment Tianru Jin, Mingyao Liu
16 [GO] 2020―Apr―29 Anti-RAS drugs and SARS-CoV-2 infection Jingwei Bian, Rongsheng Zhao, Suodi Zhai, Zijian Li
17 [GO] 2020―Apr―21 Crystal structure of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein RNA binding domain reveals potential unique drug targeting sites Sisi Kang, Mei Yang, Zhongsi Hong, Liping Zhang, Zhaoxia Huang, Xiaoxue Chen, et al. (+8)
18 [GO] 2020―Apr―20 Potential therapeutic effects of dipyridamole in the severely ill patients with COVID-19 Xiaoyan Liu, Zhe Li, Shuai Liu, Jing Sun, Zhanghua Chen, Min Jiang, et al. (+19)
19 [GO] 2020―Apr―20 D3Targets-2019-nCoV: a webserver for predicting drug targets and for multi-target and multi-site based virtual screening against COVID-19 Yulong Shi, Xinben Zhang, Kaijie Mu, Cheng Peng, Zhengdan Zhu, Xiaoyu Wang, et al. (+3)
20 [GO] 2020―Apr―20 Dose selection of chloroquine phosphate for treatment of COVID-19 based on a physiologically based pharmacokinetic model Cheng Cui, Miao Zhang, Xueting Yao, Siqi Tu, Zhe Hou, Valerie Sia Jie En, et al. (+9)
21 [GO] 2020―Feb―27 Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods Canrong Wu, Yang Liu, Yueying Yang, Peng Zhang, Wu Zhong, Yali Wang, et al. (+7)


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec