col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Zhejiang University Press: Journal of Zhejiang University SCIENCE B
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Jul―29 Pharmacokinetic interactions between the potential COVID-19 treatment drugs lopinavir/ritonavir and arbidol in rats Yunzhen Hu, Minjuan Zuo, Xiaojuan Wang, Rongrong Wang, Lu Li, Xiaoyang Lu, Saiping Jiang
2 [GO] 2021―Apr―16 Effects of angiotensin II receptor blocker usage on viral load, antibody dynamics, and transcriptional characteristics among COVID-19 patients with hypertension Baihuan Feng, Dan Zhang, Qi Wang, Fei Yu, Qianda Zou, Guoliang Xie, et al. (+6)
3 [GO] 2021―Apr―16 Development and validation of an individualized nomogram for early prediction of the duration of SARS-CoV-2 shedding in COVID-19 patients with non-severe disease Shijin Yuan, Yong Pan, Yan Xia, Yan Zhang, Jiangnan Chen, Wei Zheng, et al. (+3)
4 [GO] 2021―Apr―16 Structural and physiological changes of the human body upon SARS-CoV-2 infection Zhonglin Wu, Qi Zhang, Guo Ye, Hui Zhang, Boon Chin Heng, Yang Fei, et al. (+2)
5 [GO] 2021―Feb―18 Comparison of COVID-19 and influenza characteristics Yu Bai, Xiaonan Tao
6 [GO] 2021―Jan―22 ADP-ribosylhydrolases: from DNA damage repair to COVID-19 Lily Yu, Xiuhua Liu, Xiaochun Yu
7 [GO] 2020―Dec―22 Clinical characteristics and plasma antibody titer of patients with COVID-19 in Zhejiang, China Wei-ling XIANG
8 [GO] 2020―Dec―22 Weathering the storm: COVID-19 infection in patients with hematological malignancies He HUANG, Arnon NAGLER, Yong-xian HU, Lin-qin WANG, Elaine TAN SU YIN
9 [GO] 2020―Dec―22 Factors associated with a SARS-CoV-2 recurrence after hospital discharge among patients with COVID-19: systematic review and meta-analysis Zhi CHEN
10 [GO] 2020―Dec―22 Safety of protease inhibitors and Arbidol for SARS-CoV-2 pneumonia in Zhejiang Province, China Yong-zheng GUO
11 [GO] 2020―Sep―09 Gastrointestinal involvement of COVID-19 and potential faecal transmission of SARS-CoV-2 Min SONG, Jin-bo LIU
12 [GO] 2020―Aug―13 Interferon-α2b spray inhalation did not shorten virus shedding time of SARS-CoV-2 in hospitalized patients: a preliminary matched case-control study Shao-rui Hao, Ren Yan, Shan-yan Zhang, Jiang-shan Lian, Huan Cai, Xiao-li Zhang, et al. (+11)
13 [GO] 2020―Jun―18 Understanding and reducing the fear of COVID-19 Kwan Hoong Ng, Ray Kemp
14 [GO] 2020―Jun―18 Erratum to: Transmission risk of patients with COVID-19 meeting discharge criteria should be interpreted with caution Jun-wei Su, Wen-rui Wu, Guan-jing Lang, Hong Zhao, Ji-fang Sheng
15 [GO] 2020―May―20 Clinical characteristics of 34 COVID-19 patients admitted to intensive care unit in Hangzhou, China Yi Zheng, Li-jun Sun, Mi Xu, Jian Pan, Yun-tao Zhang, Xue-ling Fang, et al. (+2)
16 [GO] 2020―May―20 Initial chest CT findings in COVID-19: correlation with clinical features Zhu-jing Shen, Nan Lu, Lu-lu Gao, Jian Lv, Hua-fu Luo, Ji-feng Jiang, et al. (+6)
17 [GO] 2020―May―09 Primary percutaneous coronary intervention in a COVID-19 patient with ST-segment elevation myocardial infarction after lung transplantation: a case report Tian-ming Xuan, Xing-xiang Wang, Xiang-yuan Pu, Wei-li Han, Xiao-gang Guo
18 [GO] 2020―May―09 Analysis of an improved workflow of endoscope reprocessing for bedside endoscopic diagnosis and treatment on COVID-19 patients Qing Gu, Hua-fen Wang, Ying Fang, Ye Lu, Zhe Shen, Yan Wang, et al. (+3)
19 [GO] 2020―May―09 Comparison of epidemiological and clinical characteristics of COVID-19 patients with and without Wuhan exposure Jiang-shan Lian, Huan Cai, Shao-rui Hao, Xi Jin, Xiao-li Zhang, Lin Zheng, et al. (+10)
20 [GO] 2020―May―08 An overview of COVID-19 Yu Shi, Gang Wang, Xiao-peng Cai, Jing-wen Deng, Lin Zheng, Hai-hong Zhu, et al. (+3)
21 [GO] 2020―May―08 Transmission risk of patients with COVID-19 meeting discharge criteria should be interpreted with caution Jun-wei Su, Wen-rui Wu, Guan-jing Lang, Hong Zhao, Ji-fang Sheng
22 [GO] 2020―May―08 Can SARS-CoV-2-infected women breastfeed after viral clearance? Guan-jing Lang, Hong Zhao
23 [GO] 2020―May―07 Efficacy of internet-based integrated intervention on depression and anxiety symptoms in patients with COVID-19 Ning Wei, Bo-chao Huang, Shao-jia Lu, Jian-bo Hu, Xiao-yi Zhou, Chan-chan Hu, et al. (+7)
24 [GO] 2020―Apr―01 Dialectical behavior therapy-based psychological intervention for woman in late pregnancy and early postpartum suffering from COVID-19: a case report Jin-wen Huang, Xiao-yi Zhou, Shao-jia Lu, Yi Xu, Jian-bo Hu, Man-li Huang, et al. (+7)
25 [GO] 2020―Mar―16 Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions in dentistry Zi-yu Ge, Lu-ming Yang, Jia-jia Xia, Xiao-hui Fu, Yan-zhen Zhang
26 [GO] 2020―Mar―16 Clinical value of the emergency department in screening and diagnosis of COVID-19 in China Qin Zhang, Jian Pan, Min-xing Zhao, Yuan-qiang Lu


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.007 sec