col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Science in China Press
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Sep―16 Improving the quality of clinical research for the prevention and treatment of COVID-19 with Traditional Chinese Medicine Zhaoxiang Bian
2 [GO] Scientia Sinica Mathematica 2021―Aug―20 Nonlinear regression in COVID-19 forecasting Cui Hengjian, Hu Tao
3 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Aug―09 Real-time monitoring and controlling strategies of indoor environment in the frontline hospitals during COVID-19 pandemic Li Liu, Hao Zhou, Borong Lin, Juan Yu
4 [GO] Scientia Sinica Vitae 2021―Jul―14 Nucleic acid-based vaccines of COVID-19 and their delivery systems HaiYin YANG, MengJie ZHANG, YuHua WENG, Yi CAO, YuanYu HUANG
5 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Jul―05 Clinical trials for Traditional Chinese Medicine against coronavirus disease 2019 (COVID-19): Interpretation based on bibliometric analysis Yiwen Li, Yue Liu, Cheng Lü, Hongjun Yang, Keji Chen, Luqi Huang
6 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―May―28 Impact on China’s CO<sub>2</sub> emissions from COVID-19 pandemic Zhu Liu, Duo Cui, Zhu Deng, Yilong Wang, Haiwang Zhong, Xu Yue, et al. (+13)
7 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―May―26 Indoor transmission and control method of COVID-19 Hua Qian, Li Liu
8 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―May―12 Progress on the incubation period of COVID-19 Shiyu Wan, Jue Liu, Min Liu
9 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―May―08 Detection of microamounts of novel coronavirus residues in environment by digital PCR Tingting Sun, Yanfang Jiang, Ping Gong, Yuanhua Yu
10 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Apr―30 Research progress on the role of Traditional Chinese Medicine in inflammatory injury of COVID-19 Yuntong Li, Zhe Wang, Jing Lin, Guilin Zhang, Youhua Xu
11 [GO] Scientia Sinica Mathematica 2021―Mar―29 The impact of imported cases on the control of COVID-19 in China Jia Jiwei, Liu Siyu, Ding Jian, Liao Guidong, Wei Yuanhong, Zhang Ran
12 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Mar―25 A better understanding on efficacy data of phase III trials for COVID-19 vaccines Pengfei Jin, Li Zhang, Jingxin Li, Fengcai Zhu
13 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Feb―09 Non-uniform risk assessment methods for personalizedventilation on prevention and control of COVID-19 Yijing Ren, Li Liu, Shijie Cao, Wenbing Liu, Chunwen Xu
14 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Feb―09 Evaluation of COVID-19 control strategies in differentcountries and periods based on an adaptive PSO-SEIR model Danting Luo, Shunxiang Huang, Cong Liu, Hua Qian
15 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Feb―09 Environmental monitoring and infection control of fever clinics in general hospitals during COVID-19 pandemic Jinlan Lin, Minggui Lin, Huji Xu, Borong Lin, Yifan Li, Hao Zhou, et al. (+2)
16 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Feb―09 The challenge and management of nosocomial infection control during the “post-outbreak” period of SARS-CoV-2 Xinghui Liu, Lixiang Wang, Xiaoyan Tang, Hui Zhang
17 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2021―Jan―11 Molecular basis of pangolin ACE2 engaged by COVID-19 virus Lili Wu, George Fu Gao, Jinghua Yan, Qihui Wang, Sheng Niu, Qian Chen, et al. (+4)
18 [GO] Scientia Sinica Informationis 2020―Dec―16 Analysis of COVID-19 spread characteristics and infection numbers based on large-scale structured case data Xingwei LIU, Zhenhua HUANG, Xiaohui XIE, Zhenyu WANG, Li JIANG, Chang LEI, Rui ZHANG
19 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Dec―10 Analysis of related patents on coronavirus monoclonal antibody therapy Bin Zhang, Xulong Zhang, Wenjing Teng, Kou Cao, Hui Zhong
20 [GO] Scientia Sinica Chimica 2020―Oct―16 Advances in enzymatic activity regulation mechanism and inhibitor discovery of coronavirus 3C-like protease Yangbin Lu, Ying Liu, Chunmei Li, Qi Sun, Luhua Lai
21 [GO] Scientia Sinica Vitae 2020―Sep―16 Expert suggestions on nutrition therapy for severe COVID-19 patients KangPing ZHANG, Hong XU, XinYing WANG, Min WENG, Tao LI, DongDong HUANG, et al. (+38)
22 [GO] Scientia Sinica Vitae 2020―Sep―16 Scientific basis and feasibility of exploring mesenchymal stem cells for the treatment of Coronavirus disease 2019 Tao CHENG, YingChi ZHANG, Sha HAO, Chang XU, Hui CHENG
23 [GO] Scientia Sinica Mathematica 2020―Aug―14 Analysis of COVID-19 epidemic traced data and stochastic discrete transmission dynamic model Tang Biao, null Changcheng Xiang, null Nicola Luigi Bragazzi, Wu Jianhong, Peng Zhihang, Tang Sanyi, et al. (+6)
24 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Aug―07 Estimating the cure rate and case fatality rate of the ongoing epidemic COVID-19 Xiaoyun Liu, Xuan She, Xiaofei Zeng, Tao Wang, Yuanming Zhang, Zhongli Hu, et al. (+4)
25 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Aug―07 Coronavirus (COVID-19) combat: The power of chemistry Yongjun Chen, Chunxia Wang, Guangbo Qu
26 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Aug―07 Recent research for COVID-19 drugs and therapies Ying Xing, Wenbin Liu
27 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Aug―07 Impact of returning population migration after the Chinese Spring Festival on the COVID-19 epidemic Huihong Cheng, Luyuan Huang, Yaolin Shi, Tianxiang Ren
28 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Aug―07 A predictive model for COVID-19 spreading Yanqing Hu, Jiachen Sun, Xiaoqiang Sun, Xun Liu, Jiarong Xie, Qun He
29 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Aug―07 Progress on the basic reproduction number of SARS-CoV-2 Jue Liu, Shiyu Wan, Min Liu
30 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Aug―07 SARS-CoV-2 RNA reference materials Min Deng, Yan Li, Xiaolei Zuo, Yanli Wen, Chunhai Fan, Jielin Sun, et al. (+12)
31 [GO] Scientia Sinica Informationis 2020―Jul―21 Research on intelligent robot systems for emergency prevention and control of major pandemics Yiming JIANG, Zhiqiang MIAO, Hang ZHONG, Yaonan WANG, Hui ZHANG, Junfei YI, Li LIU
32 [GO] Scientia Sinica Mathematica 2020―Jul―10 When will be the resumption of work in Wuhan and its surrounding areas during COVID-19 epidemic? A data-driven network modeling analysis Xiao Yanni, Feng Xiaomei, Xu Zongben, Wang Xia, Chen Yong, Tang Sanyi
33 [GO] Scientia Sinica Vitae 2020―Jun―17 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)并发细胞因子风暴的临床特征、机制与对策 诗如 袁, 涛 程
34 [GO] Scientia Sinica Mathematica 2020―Jun―05 Studies of the strategies for controlling the COVID-19 epidemic in China: Estimation of control efficacy and suggestions for policy makers Huang Sen-zhong, Jin Zhen, Peng Zhihang
35 [GO] Chinese Science Bulletin (Chinese Version) 2020―Apr―08 Quantitative evaluation on control measures for an epidemic: A case study of COVID-19 Norden E. Huang, Fangli Qiao, Gang Wang
36 [GO] Scientia Sinica Vitae 2020―Mar―18 An interim review of lessons from the Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) outbreak in China QiMing LIANG, LiZhen SUN, LuFa ZHANG, Wei CAI, GuoQiang CHEN, JianQing DING, et al. (+6)
37 [GO] Scientia Sinica Vitae 2020―Mar―18 Clinical and biochemical indexes from 2019-nCoV infected patients linked to viral loads and lung injury YuHao QIN, Jun XU, Zheng ZHANG, LiFei WANG, JinXiu LI, ChengYu JIANG, et al. (+16)


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.011 sec