col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: FSBI Research Institute of Occupational Health RAMS

26 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2024―Jan―09 On assessing the risk of occupational COVID-19 infection of medical workers Irina V. Panova, Svetlana S. Zemlyakova, Yuri Yu. Gorblyansky, Nina V. Shitova, Oksana P. Zakharchenko
2 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2023―Nov―19 Myocarditis as a complication of a new coronavirus infection in medical workers (clinical observations) Leonid A. Strizhakov, Sergey A. Babanov, Sergei V. Gulyaev, Tatyana A. Azovskova, Denis V. Konovalov, Natalia E. Lavrentyeva, Rimma A. Baraeva
3 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2023―May―12 Substantiation of the methodology of physiological assessment of the functional state of medical personnel during COVID-19 pandemic Igor V. Bukhtiyarov, Anna V. Zaitseva, Vasily V. Serikov, Olga I. Yushkova, Angelina V. Kapustina, Anna Yu. Forwerts
4 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2023―May―12 Working conditions of medical workers during the COVID-19 pandemic in 2020-2021 in Novosibirsk Lyubov A. Shpagina, Olga S. Kotova, Kristina V. Likhenko-Logvinenko, Sergey V. Astrakov, Aleksander V. Kalinichenko, Oksana N. Gerasimenko, et al. (+4)
5 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2023―Apr―18 Students and young trade workers neuropsychiatric maladjustment assessment under COVID-19 epidemic restrictions Tatyana P. Yakovleva, Albina V. Gaponenko, Marina V. Soshenko, Mikhail Yu. Rubtsov
6 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2023―Feb―02 Mortality of Russian Railways employees from cardio-vascular diseases during the COVID-19 pandemic Elena A. Zhidkova, Nataliya L. Kostenko, Artem A. Goryaev, Ivan V. Shangin, Inga A. Popova, Vera B. Pankova, et al. (+2)
7 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2022―Nov―29 Safety and comfort of wearing face masks during the COVID-19 pandemic among employees of transport companies Ekaterina A. Shashina, Tatiana M. Smirnova, Elena V. Belova, Valentina V. Makarova, Tatiana S. Isyutina-Fedotkova, Nadezhda N. Zabroda, et al. (+3)
8 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2022―Nov―29 Reinfection of COVID-19 with multisystem manifestations in a medical worker: clinical observation Leonid A. Strizhakov, Sergey A. Babanov, Sergei V. Gulyaev, Tatyana A. Azovskova, Natalia E. Lavrentieva, Rimma A. Baraeva
9 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2022―May―27 Experience in the examination of the connection of deaths from a new coronavirus infection with the profession of medical workers Svetlana V. Raikova, Nadezhda V. Skvortsova, Nataliia E. Komleva, Gulmarzhan K. Zhanalieva, Sergey S. Raikin
10 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Dec―08 New coronavirus infection as an occupational disease: complex expert cases Railya V. Garipova, Leonid A. Strizhakov, Yuri Yu. Gorblyansky, Sergey A. Babanov
11 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Oct―21 The COVID-19 Pandemic and the Mental Health of Health Care Workers (Literature Review) Natalia A. Ostryakova, Sergey A. Babanov, Denis V. Vinnikov, Olga V. Sazonova, Mikhail Y. Gavryushin, Natalia Y. Kuvshinova
12 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Sep―30 Incidence of COVID-19 in outpatient healthcare workers Sergey A. Suslin, Maiia L. Sirotko, Marina N. Bochkareva, Sergey A. Babanov
13 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Sep―30 Features of the incidence and course of COVID-19 among medical workers of private healthcare organizations of JSC "Russian Railways" Elena A. Zhidkova, Natalia A. Kostenko, Artem A. Goryaev, Konstantin G. Gurevich
14 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Jul―14 Comparative analysis of anxiety and depression indicators in inpatient patients of the occupational diseases clinic in the treatment of patients with COVID-19 Evgeny V. Zhovnerchuk, Vitaly A. Musailov, Dmitry E. Khatin, Olga I. Rumyantceva, Vasiliy V. Serikov, Alexey N. Moskovenko
15 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Jul―14 Immune response to SARS-CoV-2 and the risk of COVID-19 among different groups of healthcare workers Liliya M. Fatkhutdinova, Gulnara G. Badamshina, Elena P. Sizova, Marina A. Patyashina, Lidiya V. Stavropolskaya, Gulnaz F. Gabidinova, Ramil R. Zalyalov
16 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Mar―15 Professional aspects of the new coronavirus infection (COVID-19) Yuri Y. Gorblyansky, Elena P. Kontorovich, Oksana P. Ponamareva, Evgenia I. Volynskaya
17 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Mar―15 Experience of medical support for railway transport workers in the context of a new coronavirus infection Ekaterina M. Gutor, Yuliya A. Tkachenko, Elena A. Zhidkova, Konstantin G. Gurevich
18 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Feb―09 Issues of occupational health of healthcare workers and pandemic COVID-19 Eduard I. Denisov, Lyudmila V. Prokopenko, Victor F. Pfaf
19 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Feb―09 COVID-19 in health care workers. A new problem in occupational medicine Oleg Yu. Atkov, Svetlana G. Gorokhova, Viktor F. Pfaf
20 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Feb―09 COVID-19 in healthcare workers (literature review and own data) Lyubov A. Shpagina, Lyudmila P. Kuzmina, Olga S. Kotova, Ilya S. Shpagin, Natalya V. Kamneva, Galina V. Kuznetsova, Kristina V. Likhenko-Logvinenko
21 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Feb―09 Experience in fighting with COVID-19 in Management Company "Metalloinvest" Andrey A. Salnikov
22 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Feb―09 Epidemiological, clinical, and expert problems of occupational infectious diseases of workers during medical care in the COVID-19 pandemic I. V. Bukhtiyarov
23 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Feb―09 Treating patients with a new coronavirus infection in the clinic of Izmerov Research Institute of Occupational Health Igor V. Bukhtiyarov, Lyudmila P. Kuzmina, Viktor F. Pfaf, Elvira S. Tsidilkovskaya
24 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2021―Feb―09 Risk factors for SARS-CoV-2 infection in health care workers and prevention measures Nadezhda I. Shulakova, Aleksey V. Tutelyan, Olga A. Kvasova, Vasiliy G. Akimkin, Alexander V. Konyukhov
25 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2020―Dec―09 Evaluation of the effectiveness of rehabilitation measures in patients after transferred a new coronavirus infection (SARS-CoV-2 (COVID-19)) Anna D. Mikhailova, Irina V. Vlasova, Armen S. Simonyan
26 [GO] Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology 2020―Dec―09 The impact of the COVID-19 pandemic on the labor activity of passenger car employees, considering psychophysiological indicators Anna M. Koroleva, Oksana S. Sachkova
 [1] 

26 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.004 sec