col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Journal of Business Research - Turk

28 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Jun―30 Covid-19 Salgının Turist Rehberi Adaylarının Kariyer Planlarına Etkisi (The Impact of Covid-19 Pandemic on Career Plans of Prospective Tour Guide) Duygu Yetgin Akgün, Arzu Toker, Uğur Yesirlili
2 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Jun―30 The Role of Digital Innovation in Collaboration Business Systems in the COVID-19 Pandemic Process: A Case Study Hasan Tutar, Selçuk Nam
3 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 The Effect of Transformational Leadership on Organizational Learning and Innovation During Covid-19 Mehmet Kızıloğlu
4 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Covid-19 un Finansal Sıkıntı Üzerine Etkisi: Bist Turizm Endeksi Uygulaması(The Effect of Covid-19 On Financial Distress: Evidence from Bist Tourism Index) Aslı Gezen, Sedef Özcan
5 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Covid-19 Salgını Sürecinde İş Yükü Fazlalığı Algısı ve Tükenmişlik İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü(The Mediating Role of Work-Family Conflict in the Relationship Between Work Overload and Burnout During Covid-19 Pandemic) Rukiye Can Yalçın
6 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Covid-19 Pandemisi ve Çalışmaya Etkisi: Dönüşümlü (Uzaktan - Evden) Çalışmayı Sevdik Mi The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Work: Do We Like to Work Rotationial (Remote - From Home) Arzu Özkanan
7 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Sağlık Çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalığının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Bilgi Güvenliği Stresinin Aracı Rolü: Covid 19 Pandemi Döneminde Bir Araştırma (Mediator Role of Information Security Stress in the Effect of Information Security Awareness of Health Personnel on Job Performance: A Research in Covid-19 Pandemic Period) İsmail Gün, Mazlum Çelik
8 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti ve Performans İlişkisi: Covid-19 Tükenmişliğinin Düzenleyici Rolü (The Relationship Between Nurse s Turnover Intention and Job Performance: Moderating Role of Covıd-19 Burnout) Eylem Bayrakçı
9 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Dec―30 Covid-19 Pandemi Sürecinde Genişletilmiş Benlik Teorisi Perspektifinden Bireylerin Sahiplik Kayıpları (Loss of Ownership of Individuals from the Perspective of Extended Self Theory in the Process of Covid-19 Pandemic) Sezer Korkmaz, Gamze Arıkan, Ece Doğuç
10 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Dec―30 Covid-19 Pandemisinin BIST Sektör Endeksleri İle İlişkisi: Bayer - Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi (The Relationship of the Covid-19 Pandemic with BIST Sector Indices: Bayer - Hanck (2013) Cointegration Analysis) Ayşegül Ertuğrul Ayrancı, Gizem Arı
11 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 COVID-19 (Koronavirüs) Salgını Sürecinde Mobil Ödeme Sistemlerinin Algılanan Risk, Algılanan Güven ve Kullanma Niyeti Üzerine Bir Araştırma(A Research on the Risk, Trust and Intention to Use of Mobile Payment Systems During the COVID-19 (Coronavirus) Pandemic) Talha Bayır
12 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi(Evaluation of the Financial Performance of Airlines Before and During the Covid-19 Process with TOPSIS Method) Demet Dağlı
13 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 Borsa İstanbul 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetlerinin Kümelenmesi: COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Dönemi İncelemesi (Clustering of Stocks Included in Borsa Istanbul 30 Index: A Pre-COVID-19 and COVID-19 Period Analysis) Turan Kocabıyık, Meltem Karaatlı, Kemal Berkay Aktaş
14 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 COVID-19 Pandemi Döneminde İş Stresinin İşte Kalma Niyetine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Etkisi(The Effect of Work Stress With Medıatıon Effect of Job Satisfaction on Intention to Stay at Work in the COVID-19 Pandemic Period) Mehmet Akif Çini, Meral Erdirençelebi, Ebru Ertürk
15 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 COVID-19 Salgını Döneminde Havacılık Sektöründe Kriz Yönetimi: Türk Havayolları (THY) Özelinde Bir Durum ÇalışmasıCrisis Management in the Aviation Sector During the COVID-19 Pandemic: A Case Study for Turkish Airlines (THY) Murat Sucu
16 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Jun―30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nın Covid-19 Salgınında Sergilediği Dijital Liderliğin Analitik Hiyerarşi Süreciyle İncelenmesi (Twitter Vaka Çalışması) (Examination of the Digital Leadership Exhibited by the Minister of Health Fahrettin Koca in the Covid-19 Outbreak with the Analytical Hierarchy Process (Twitter Case Study) Sefer Aydoğan, Fatma Kutlu Gündoğdu
17 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Jun―30 The Effect of Financial Stress and Affective Job Insecurity on Hotel Employees Life Satisfaction: A Research Conducted During the Covid-19 Pandemic Handan Özçelik Bozkurt, Olca Sezen Doğancılı
18 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Jun―30 Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi (Demographic Variables and Careerism Relationship in the Shadow of Covid 19 Pandemic) Burcu Üzüm, Leyla Şenol
19 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 COVID-19 Küresel Salgın Sürecinin İşletmelerin Teknik Yenilik Faaliyetlerine Yansımaları: Patent Başvuruları Üzerine Bir Araştırma (Reflections of the COVID-19 Pandemic on Technical Innovation Activities of Businesses: A Research on Patent Applications) Ali Rıza Köker, Hale Alan
20 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 Koronavirüs (COVID-19) Salgın Sürecinde Evden Çalışma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşamı Kalitesinin Aracı Rolü (The Mediating Role of Quality of Work Life in the Relationship between Working from Home during the Coronavirus (COVID-19) Outbreak Process and Intention to Leave) Ferhat Ayyıldız, Duygu İrem Çam, Yasemin Kuş
21 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 Financial Policies of European Union Countries Regarding the Tourism Industry in COVID-19 Process Ümit Şengel, Mustafa Kenan Erkan
22 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 Covid-19 Sürecinde Havacılık Sektöründe Tüketici Davranışları (Consumer Behavior in Aviation Sector in Covid-19 Process) Tülay Özkan
23 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Dec―29 Antalya da Yer Alan Konaklama Tesisleri Yöneticilerinin COVID-19 Kapsamında Alınabilecek Tedbirler Üzerine Görüşleri (The Views of The Managers of The Accommodation Facilities in Antalya on The COVID19 Scope) Yusuf Dündar, Cemal Ersin Silik, Burcu Ilgaz
24 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 Analysis of the Impact of Covid-19 on Different Sectors in Turkey During Early Periods of the Pandemic Zeynep Hafsa Orhan, Nurullah Tırman
25 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler (Remote Working Practices and the Factors Affecting Work Motivation During The Covid19 Pandemic Period) Ayşen Akbaş Tuna, Zafer Türkmendağ
26 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 The Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Contagion among Turkey, US, and China Stock Markets Ecenur Uğurlu Yıldırım
27 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 Markalarda Koronavirüs Etkisi: Sosyal Mesafe Logoları (Coronavirus Effect on Brands: Social Distance Logos) Merve Gençyürek Erdoğan, Volkan Yavuz
28 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Jun―24 Bağımsız Denetim Sürecinin Covid-19 Salgınının Etkileri Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Independent Audit Process in terms of Effects of Covid-19 Pandemic) Burak Ali Adana, Mehmet Özbirecikli
 [1] 

28 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec