col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Journal of Business Research - Turk

49 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Journal of Business Research - Turk 2024―Mar―29 Evaluation of the Effects of the Covid-19 Outbreak on Private Sports Businesses in Batman Province: A Case Study Abdullah Yüksel, Mustafa Enes Işıkgöz
2 [GO] Journal of Business Research - Turk 2024―Mar―29 The Role of Relationship Marketing Activities Carried out by Cargo Companies During The Covid-19 Pandemic on the Service Quality Perception of Corporate Customers Mükremin Yiğit, Murat Çakırkaya
3 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Dec―31 Krizi Fırsata Çevirmek: COVID-19 a İnovasyonla Tepki Veren KOBİ lere Dair Bir İnceleme (Turning Crisis into Advantage: An Inquiry for SMEs Responding to COVID-19 with Innovation) Gizem Busem Sayıl, Elmas Yaldız Hanedar
4 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Oct―04 Covid-19 and Revisit Intention: Evaluation of Destination Social Responsibility, Visitor Satisfaction, Perceived Value, and Fear Arousal Mehmet Özcanlı, Pelin Bayram
5 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Oct―04 Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışmanın İş-Aile Yaşam Dengesine Etkisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifinden İncelenmesi (An Investigation of the Effect of Remote Working on Work-Family Life Balance in the Covid-19 Pandemic Period from the Perspective of Human Resources Management) Nuray Korukçu, Ahmet Yıldırım
6 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Jul―06 COVID-19 Pandemisinin Tıbbi Ürün Ticaretine ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi (Impact of The COVID-19 Pandemic on Trade in Medical Products and Economic Development) Rabiya Altunay, Savaş Gayaker, Sezer Korkmaz
7 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Jul―03 Havalimanlarının Covid-19 Emniyet Performanslarının Entropy Tabanlı WASPAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Evaluation of the Covid-19 Safety Performances of Airports with Entropy-Based WASPAS Method) Zafer Duran, Armağan Macit
8 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Jul―03 Borsa İstanbul Otomotiv Endeksindeki Şirketlerin COVID-19 Dönemindeki Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemine Göre Değerlendirilmesi (Evaluation of the Financial Performances of the Companies in Borsa Istanbul Automotive Index in the COVID-19 Period According to the TOPSIS Method) Nilgün Kayalı, Mert Soysal, İsmail Aktaş
9 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Jul―03 Sürdürülebilirlik Performansı Kovid-19 Salgını Sırasında Havayolu Şirketlerinin Finansal Performansını Nasıl Etkilemiştir (How Does Sustainability Performance Affect The Financial Performance of Airline Companies During The Covid-19 Pandemic ) Zafer Ay, Zekeriya Oğuz Seçme, Nuraydın Topcu
10 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―29 Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul da Covid-19 Salgını Öncesindeve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz (The Impact of Share Repurchase Announcements on Share Returns: AComparative Analysis Before and during Covid-19 Pandemic in Borsa Istanbul) Bekir Kaya, Emine Öner Kaya
11 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―29 Covid-19 Risk Algısı ve İş Stresi Arasındaki İlişkide İş Güvencesizliği ve İş-Yaşam Kalitesinin Seri Çoklu Aracılık Etkisi (The Relationship Between Covid-19 Risk Perception and Job Stress: Serial Multi-Mediation Effect of Job Insecurity and Quality of Work Life) Ayşe Aslan
12 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―29 Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Performans Değerleme Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Opinions of Health Care Professionals on the Performance Evaluation System during the Covid-19 Pandemic Process) Altuğ Çağatay
13 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―29 Challenges Faced by Working Women in The Pandemic Period and Their Emotional Experiences to Work Öznur Gülen Ertosun
14 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―29 Covid 19 Pandemisi Sürecinde İşletmelerin Sürdürülebilirlik Performansı: Bist Sürdürülebilirlik Endeksindeki Çimento Üretim İşletmelerinin Sürdürülebilir Katma Değer Analizi (Sustainability Performance of Businesses in the Covid 19 Pandemic Process: A Sustainable Added Value Analysis of Cement Manufacturing Businesses in Bist Sustainability Index) Murat Türk
15 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―14 Covid-19 Pandemi Sürecinin Otel İşletmelerine Etkisi: Şanlıurfa Örneği(The Effect of the Covid-19 Pandemic Process on Hotel Enterprises: The Case of Şanlıurfa) Mehmet Murat Gutnu, Gülseren Özaltaş Serçek
16 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―14 Work Experiences of Family Physicians During the COVID-19 Pandemic Ömür Kılınçarslan, İbrahim Efe Efeoğlu
17 [GO] Journal of Business Research - Turk 2023―Mar―14 Electronic Word-of-Mouth, Affective Commitment, and Consumer Buying Behavior in Healthcare Services during the COVID-19 Pandemic Iman Aghaei, Sina Poorkhaje Namaghi
18 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Sep―30 Time Varying Spillovers of COVID-19 on the Financial Markets Erdinç Akyıldırım
19 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Sep―30 Covid-19 Pandemisinin, Yaşam Kalitesine, İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Etkileri: İstanbul ikitelli Organize Sanayi Örneği(The Effects of the Covid-19 Pandemic on the Quality of Life and the Occupational Health and Safety Practices of Businesses: The Case of Istanbul İkitelli Organized Industry) Funda Doğan, Süleyman Şimşek
20 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Sep―30 Covid-19 Salgınına Bağlı Değişen Tüketici Satın Alma Davranışı: Panik Satın Alma (Changing Consumer Buying Behavior Due to the Covıd-19 Epidemic: Panic Buying Behavior) Ateş Bayazıt, Neslihan Saygılı Akkaya
21 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Sep―30 Covid 19 Pandemisi Sürecinde Lojistik ve İlgili Bazı Sektörlerdeİşe Alım Kriterlerinin Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Determining The Recruitment Criteria of the Logistics Sector and Some Related Sectors During The Covid 19 Pandemic: A Comparative Study) Zümral Gültekin, Tansu Özbaysal
22 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Jun―30 Covid-19 Salgının Turist Rehberi Adaylarının Kariyer Planlarına Etkisi (The Impact of Covid-19 Pandemic on Career Plans of Prospective Tour Guide) Duygu Yetgin Akgün, Arzu Toker, Uğur Yesirlili
23 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Jun―30 The Role of Digital Innovation in Collaboration Business Systems in the COVID-19 Pandemic Process: A Case Study Hasan Tutar, Selçuk Nam
24 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 The Effect of Transformational Leadership on Organizational Learning and Innovation During Covid-19 Mehmet Kızıloğlu
25 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Covid-19 un Finansal Sıkıntı Üzerine Etkisi: Bist Turizm Endeksi Uygulaması(The Effect of Covid-19 On Financial Distress: Evidence from Bist Tourism Index) Aslı Gezen, Sedef Özcan
26 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Covid-19 Salgını Sürecinde İş Yükü Fazlalığı Algısı ve Tükenmişlik İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü(The Mediating Role of Work-Family Conflict in the Relationship Between Work Overload and Burnout During Covid-19 Pandemic) Rukiye Can Yalçın
27 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Covid-19 Pandemisi ve Çalışmaya Etkisi: Dönüşümlü (Uzaktan - Evden) Çalışmayı Sevdik Mi The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Work: Do We Like to Work Rotationial (Remote - From Home) Arzu Özkanan
28 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Sağlık Çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalığının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Bilgi Güvenliği Stresinin Aracı Rolü: Covid 19 Pandemi Döneminde Bir Araştırma (Mediator Role of Information Security Stress in the Effect of Information Security Awareness of Health Personnel on Job Performance: A Research in Covid-19 Pandemic Period) İsmail Gün, Mazlum Çelik
29 [GO] Journal of Business Research - Turk 2022―Mar―28 Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti ve Performans İlişkisi: Covid-19 Tükenmişliğinin Düzenleyici Rolü (The Relationship Between Nurse s Turnover Intention and Job Performance: Moderating Role of Covıd-19 Burnout) Eylem Bayrakçı
30 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Dec―30 Covid-19 Pandemi Sürecinde Genişletilmiş Benlik Teorisi Perspektifinden Bireylerin Sahiplik Kayıpları (Loss of Ownership of Individuals from the Perspective of Extended Self Theory in the Process of Covid-19 Pandemic) Sezer Korkmaz, Gamze Arıkan, Ece Doğuç
31 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Dec―30 Covid-19 Pandemisinin BIST Sektör Endeksleri İle İlişkisi: Bayer - Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi (The Relationship of the Covid-19 Pandemic with BIST Sector Indices: Bayer - Hanck (2013) Cointegration Analysis) Ayşegül Ertuğrul Ayrancı, Gizem Arı
32 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 COVID-19 (Koronavirüs) Salgını Sürecinde Mobil Ödeme Sistemlerinin Algılanan Risk, Algılanan Güven ve Kullanma Niyeti Üzerine Bir Araştırma(A Research on the Risk, Trust and Intention to Use of Mobile Payment Systems During the COVID-19 (Coronavirus) Pandemic) Talha Bayır
33 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi(Evaluation of the Financial Performance of Airlines Before and During the Covid-19 Process with TOPSIS Method) Demet Dağlı
34 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 Borsa İstanbul 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetlerinin Kümelenmesi: COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Dönemi İncelemesi (Clustering of Stocks Included in Borsa Istanbul 30 Index: A Pre-COVID-19 and COVID-19 Period Analysis) Turan Kocabıyık, Meltem Karaatlı, Kemal Berkay Aktaş
35 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 COVID-19 Pandemi Döneminde İş Stresinin İşte Kalma Niyetine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Etkisi(The Effect of Work Stress With Medıatıon Effect of Job Satisfaction on Intention to Stay at Work in the COVID-19 Pandemic Period) Mehmet Akif Çini, Meral Erdirençelebi, Ebru Ertürk
36 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Sep―28 COVID-19 Salgını Döneminde Havacılık Sektöründe Kriz Yönetimi: Türk Havayolları (THY) Özelinde Bir Durum ÇalışmasıCrisis Management in the Aviation Sector During the COVID-19 Pandemic: A Case Study for Turkish Airlines (THY) Murat Sucu
37 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Jun―30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nın Covid-19 Salgınında Sergilediği Dijital Liderliğin Analitik Hiyerarşi Süreciyle İncelenmesi (Twitter Vaka Çalışması) (Examination of the Digital Leadership Exhibited by the Minister of Health Fahrettin Koca in the Covid-19 Outbreak with the Analytical Hierarchy Process (Twitter Case Study) Sefer Aydoğan, Fatma Kutlu Gündoğdu
38 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Jun―30 The Effect of Financial Stress and Affective Job Insecurity on Hotel Employees Life Satisfaction: A Research Conducted During the Covid-19 Pandemic Handan Özçelik Bozkurt, Olca Sezen Doğancılı
39 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Jun―30 Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi (Demographic Variables and Careerism Relationship in the Shadow of Covid 19 Pandemic) Burcu Üzüm, Leyla Şenol
40 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 COVID-19 Küresel Salgın Sürecinin İşletmelerin Teknik Yenilik Faaliyetlerine Yansımaları: Patent Başvuruları Üzerine Bir Araştırma (Reflections of the COVID-19 Pandemic on Technical Innovation Activities of Businesses: A Research on Patent Applications) Ali Rıza Köker, Hale Alan
41 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 Koronavirüs (COVID-19) Salgın Sürecinde Evden Çalışma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşamı Kalitesinin Aracı Rolü (The Mediating Role of Quality of Work Life in the Relationship between Working from Home during the Coronavirus (COVID-19) Outbreak Process and Intention to Leave) Ferhat Ayyıldız, Duygu İrem Çam, Yasemin Kuş
42 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 Financial Policies of European Union Countries Regarding the Tourism Industry in COVID-19 Process Ümit Şengel, Mustafa Kenan Erkan
43 [GO] Journal of Business Research - Turk 2021―Mar―29 Covid-19 Sürecinde Havacılık Sektöründe Tüketici Davranışları (Consumer Behavior in Aviation Sector in Covid-19 Process) Tülay Özkan
44 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Dec―29 Antalya da Yer Alan Konaklama Tesisleri Yöneticilerinin COVID-19 Kapsamında Alınabilecek Tedbirler Üzerine Görüşleri (The Views of The Managers of The Accommodation Facilities in Antalya on The COVID19 Scope) Yusuf Dündar, Cemal Ersin Silik, Burcu Ilgaz
45 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 Analysis of the Impact of Covid-19 on Different Sectors in Turkey During Early Periods of the Pandemic Zeynep Hafsa Orhan, Nurullah Tırman
46 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler (Remote Working Practices and the Factors Affecting Work Motivation During The Covid19 Pandemic Period) Ayşen Akbaş Tuna, Zafer Türkmendağ
47 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 The Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Contagion among Turkey, US, and China Stock Markets Ecenur Uğurlu Yıldırım
48 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Sep―29 Markalarda Koronavirüs Etkisi: Sosyal Mesafe Logoları (Coronavirus Effect on Brands: Social Distance Logos) Merve Gençyürek Erdoğan, Volkan Yavuz
49 [GO] Journal of Business Research - Turk 2020―Jun―24 Bağımsız Denetim Sürecinin Covid-19 Salgınının Etkileri Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Independent Audit Process in terms of Effects of Covid-19 Pandemic) Burak Ali Adana, Mehmet Özbirecikli
 [1] 

49 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.007 sec