col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Tobacco Regulatory Science Group
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―16 Analysis of the Impact of COVID-19 on the Current Farmer’s Market Business Model and Research on its Transformation in Smoke-Free Environment Zhang Jia, Xu Hui, Zeng Zhi, Yu Jingjing
2 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―16 The Effectiveness of Distance Learning (BlackBoard) in Pursuing the Educational Process at Taif University during the COVID-19 Pandemic from the Viewpoints of Teachers and Students Mohammad Khair M. Al-Salamat, Hamad H. Alsowat, Rashid M. Al-roqil
3 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―14 Investigation and Analysis of the Psychological Status of Medical Staff during the COVID-19 Song Jian, Meng Ya, Feng Zehui, Zhang Qian, Ronnell D. Dela Rosa, Meng Yongxian
4 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―14 The Impact of Positive Psychological Ability on College Students' Mental Health Level after COVID-19 Outbreak Li Qiang, Guo Fengzhen, Li Ruoting, Liu Ruiling, Li Xia, Liu Tingting, Chang Wenlung
5 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―14 The Influence of Residents' Emotion Regulation on Mental Health during the Epidemic of COVID-19: Family Functioning as a Mediator Chen Qingbin, Wu Suhong
6 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―11 Learning Online Sustainable Education Projects and Students Behavioral Intentions during Covid-19 Zhao Jing, Song Lu, Jamshid Ali Turi, Andalib Tarnima Warda
7 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―11 Ivermectin Derivatives: A Pivotal Anti COVID-19 Drug Molecules Blocking the Manifestation of Coronavirus Shiya Wang, Cao Zou, Xiofeng Liu, Yonjin Yan, Shunzhong Gu, Xun Li
8 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―11 Responding Strategies for The Covid-19 In Digestive system Diseases Center in Wuhan and Haikou City Lidan Bian, Hua Li, Xuanxuan Wang, Jiao Chen, Hongping Cheng, Xiaowei Wu, Xun Gong
9 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―11 Early Hospitalization Improves the Covid-19 Patients’ Prognosis Shuo Wang, Yishan Xie, Yingchun Chun, Yaogui Wu, Jingcheng Liu, Zihui Xu, et al. (+4)
10 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―11 Clinical Characteristics and Risk Factors of Poor Prognosis in 83 Cases of Coronavirus Disease 2019 Jun Shao, Jing Yuan, Ping Fu, Rui-qiang Zheng, Qi-hong Chen
11 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―11 Research on the Status of Online Teaching of Ideological and Political Courses in Colleges and Universities under the Background of “Tobacco Control and Novel Coronavirus Epidemic”-Take a Flight Technology Major from a Civil Aviation University as an Example Cheng Xiangyu, Qin Yi
12 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Dec―11 The power of Social Media in a Pandemic: The Case of Smoke-Free Beijing’s Catering Industry Xiaoran Tian, Diederich Bakker
13 [GO] Tobacco Regulatory Science 2021―Oct―13 Construction of Essential Care Service Package for People Living with Dementia in Smoke-free Environment under Disease Pandemic in China Tongda Sun, Hongdao Meng, Mingze Zhu, Xiaoxin Dong, Naidan Tu, Ning Sun, Rangcheng Jia


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.012 sec