col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Elsevier: Science Bulletin
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Jun―12 Fingerprint of COVID-19 in arctic sea ice changes Zhuoqi Chen, Shaoyin Wang, Yufang Ye, Jiping Liu, Georg Heygster, Mohammed Shokr, et al. (+2)
2 [GO] 2021―Mar―27 Predicting local COVID-19 outbreaks and infectious disease epidemics based on landscape network entropy Rui Liu, Jiayuan Zhong, Renhao Hong, Ely Chen, Kazuyuki Aihara, Pei Chen, Luonan Chen
3 [GO] 2021―Feb―07 Evolutionary analysis and lineage designation of SARS-CoV-2 genomes Xiaolu Tang, Ruochen Ying, Xinmin Yao, Guanghao Li, Changcheng Wu, Yiyuli Tang, et al. (+17)
4 [GO] 2021―Jan―19 The Rhinolophus affinis bat ACE2 and multiple animal orthologs are functional receptors for bat coronavirus RaTG13 and SARS-CoV-2 Pei Li, Ruixuan Guo, Yan Liu, Yintgtao Zhang, Jiaxin Hu, Xiuyuan Ou, et al. (+12)
5 [GO] 2021―Jan―19 SARS-CoV-2 nucleocapsid protein phase separates with G3BPs to disassemble stress granules and facilitate viral production Lingling Luo, Zhean Li, Tiejun Zhao, Xiaohui Ju, Peixiang Ma, Boxing Jin, et al. (+14)
6 [GO] 2021―Jan―19 Binding of the SARS-CoV-2 Spike Protein to Glycans Wei Hao, Bo Ma, Ziheng Li, Xiaoyu Wang, Xiaopan Gao, Yaohao Li, et al. (+4)
7 [GO] 2021―Jan―14 A large-scale transcriptional study reveals inhibition of COVID-19 related cytokine storm by traditional chinese medicines Yifei Dai, Weijie Qiang, Yu Gui, Xue Tan, Tianli Pei, Kequan Lin, et al. (+10)
8 [GO] 2020―Dec―30 Inactivating SARS-CoV-2 by electrochemical oxidation Yunchuan Tu, Wei Tang, Liang Yu, Zheyi Liu, Yanting Liu, Huicong Xia, et al. (+8)
9 [GO] 2020―Dec―17 A theoretical exploration of the origin and early evolution of a pandemic Yongsen Ruan, Haijun Wen, Xionglei He, Chung-I Wu
10 [GO] 2020―Dec―09 Protoporphyrin IX and verteporfin potently inhibit SARS-CoV-2 infection in vitro and in a mouse model expressing human ACE2 Chenjian Gu, Yang Wu, Huimin Guo, Yuanfei Zhu, Wei Xu, Yuyan Wang, et al. (+11)
11 [GO] 2020―Dec―01 SARS-CoV-2 induced intestinal responses with a biomimetic human gut-on-chip Yaqiong Guo, Ronghua Luo, Yaqing Wang, Pengwei Deng, Tianzhang Song, Min Zhang, et al. (+8)
12 [GO] 2020―Oct―29 Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease in complex with the natural product inhibitor shikonin illuminates a unique binding mode Jian Li, Xuelan Zhou, Yan Zhang, Fanglin Zhong, Cheng Lin, Peter J. McCormick, et al. (+7)
13 [GO] 2020―Oct―15 Dynamics of the COVID-19 basic reproduction numbers in different countries TianXiang Yue, Bin Fan, YaPeng Zhao, John Wilson, ZhengPing Du, Qing Wang, et al. (+6)
14 [GO] 2020―Aug―02 Global prediction system for COVID-19 pandemic Jianping Huang, Li Zhang, Xiaoyue Liu, Yun Wei, Chuwei Liu, Xinbo Lian, et al. (+10)
15 [GO] 2020―May―05 Using the contact network model and Metropolis-Hastings sampling to reconstruct the COVID-19 spread on the “Diamond Princess” Feng Liu, Xin Li, Gaofeng Zhu
16 [GO] 2020―May―05 Rapid and Sensitive Detection of COVID-19 Using CRISPR/Cas12a-based Detection with Naked Eye Readout, CRISPR/Cas12a-NER Xinjie Wang, Mingtian Zhong, Yong Liu, Peixiang Ma, Lu Dang, Qingzhou Meng, et al. (+7)
17 [GO] 2020―Apr―28 Clinical presentations and outcomes of SARS-CoV-2 infected pneumonia in pregnant women and health status of their neonates Luming Xu, Qianqian Yang, Haojun Shi, Shijun Lei, Xiaoli Liu, Yin Zhu, et al. (+14)
18 [GO] 2020―Apr―14 A new approach to modeling the fade-out threshold of Coronavirus disease TianXiang Yue, ZeMeng Fan, Bin Fan, ZhengPing Du, John P. Wilson, XiaoZhe Yin, et al. (+3)
19 [GO] 2020―Mar―19 A systematic approach is needed to contain COVID-19 globally Wenwu Zhao, Junze Zhang, Michael E Meadows, Yanxu Liu, Ting Hua, Bojie Fu
20 [GO] 2020―Mar―03 The inflection point about COVID-19 may have passed Chaolin Gu, Jie Zhu, Yifei Sun, Kai Zhou, Jiang Gu
21 [GO] 2020―Feb―07 A data driven time-dependent transmission rate for tracking an epidemic: a case study of 2019-nCoV Norden E. Huang, Fangli Qiao


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.005 sec