col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turk Turizm Arastirmalari Dergisi

34 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2022―May―05 Futbol Hakemlerinin Covid-19 Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi (Examination of the Covid-19 Fear Levels of Football Referees) Mehmet Yıldırım, Tolga Hanayoğlu, Mehmet Güçlü
2 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2022―Mar―25 Covid-19 un, BIST Ulaştırma Endeksinde Faaliyet Gösteren Havayolu İşletmelerinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi Ganite Kurt, Ali Kablan
3 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2022―Mar―05 Covid-19 Döneminde Doğum Yapan Kadınlarda Maternal Bağlanma, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Perinatal Anksiyete İlişkisi (The Relationship Between Maternal Attachment, Obsessive Compulsive Disorder and Perinatal Anxiety in Women Who Give Birth During the Covid-19 Period) Aslıhan Kurt, Hande Çelikay Söyler
4 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2022―Mar―05 Covid-19 Sürecinde Seyahat Bloggerlarının Alternatif Turizm Değerlendirmesindeki Rolü: İstanbul İli Örneği ( The Role of Travel Bloggers in The Evaluation of Alternative Tourism in The Covid-19 Process: Sample of Province of İstanbul ) Volkan Altıntaş, Merve Aksoy, Cemre Tokatlı
5 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2022―Feb―03 Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Rekreasyona Aktif Katılımın Yalnızlık Algısına Etkisi (The Effect of Active Participation in Recreation on Perception of Loneliness During the Covid-19 Global Epidemic) Hasan Suat Aksu, S. Gül Güneş, Alper Kaya
6 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Dec―31 COVID-19 Pandemi Sürecinde Turizm İşletmelerinde Atık Yönetimi: Bir Çözüm Önerisi Olarak Döngüsel Ekonomi (Waste Management in Tourism Businesses During the COVID-19 Pandemic Process: Circular Economy as a Solution Proposal) Pınar Akdemir
7 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Dec―31 Covid-19 Sürecinin Bireylerin Yaşamı Üzerindeki Mali Yansımaları (Financial Reflections of the Covid-19 Process on Individuals Life) İlknur Arslan Çilhoroz, Pınar Uçakkuş, Gülizar Gülcan Şeremet, Yasin Çilhoroz
8 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Dec―06 Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması (Reflection of Consumer Experience in Hospitality Businesses on Online Comments: COVID-19 Pandemic Process and Negative Result of Experience) Eda Avcı, Övünç Bardakoğlu
9 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Oct―04 Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme ( Tourism in the Covid- 19 Process: A Conceptual Evaluation of Hypochondric Tourist Behaviors ) Ceren Avcı
10 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Oct―04 Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği ( Marketing Practices in Hotel Businesses during the Pandemic Period: The Case of Konya ) Kevser Çınar, Saadet Zafer Kavacık
11 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Sep―07 Temas Hipotezi Bağlamında Covid-19 Pandemisi Sonrası Çinli Turistlere Yönelik Çalışan Tutumlarının İncelenmesi Sedef Ece Batıbeki, Gencay Saatcı
12 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Sep―07 Covid-19 SalgınınınTurist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği Çiğdem Özkan, Barış Yeşildağ
13 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Sep―07 Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi Gamze Özel, Aydın İnak, Cansu Özel
14 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Sep―04 Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar Yasemin Tekin
15 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Aug―02 Coğrafya Öğretmenlerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Örneği Ziya İnce, Vedat Şahin, Mücahit Yentür
16 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Jun―10 Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi Serap Özdemir Güzel
17 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Jun―04 Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Serkan Gün, Alper Tutcu
18 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Apr―01 Covid-19 Salgınında Kriz Yönetiminin Önemi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikası Örneği Binali Kılıç
19 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Mar―12 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi Songül Özer, Çinuçen Okat
20 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Mar―12 Çeşme de Bulunan Küçük Ölçekli Konaklama Tesisleri; Covid-19 Süreci ve EŞikayetlerin İncelenmesi Mahmut Efendi
21 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Mar―12 Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İç Turizmin Talepleri ve Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin İç Turizme Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi Buket Buluk Eşitti
22 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Feb―03 Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi Çerçevesinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Instagram Örneği Seval Ürkmez, Ahmet Eskicumalı
23 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2021―Jan―03 Covid-19 Dönemi Öncesi ve Sonrası Turizm Destinasyonlarına Yönelik Beklentilerin İncelenmesi - Analysis of Expectations for Tourism Destinations Before and After Covid-19 Period Gamze Eryılmaz, Meltem Kaya
24 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Nov―28 Emerging Stock Markets Reaction to COVID-19: Can Cryptocurrencies be a Safe Haven Ahmed JERIBI, Dhouha CHAMSA, Yasmine SNENE MANZLI
25 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Nov―03 Covid-19 Salgınının Yat Turizm İşletmecileri Tarafından Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği İsmail Bilgiçli, Recep Yıldırgan
26 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Oct―10 Turizmin COVID-19 Direnci: Bakanlık Perspektifinden Turizmde Normalleşme Faaliyetleri - I. Çeyrek Çağrı Erdoğan, Zeynep Yamaç Erdoğan
27 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Oct―10 COVID-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği Emin Arslan, Hakan Kendir
28 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Oct―10 Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve Uygulanan Stratejilerin Değerlendirilmesi: Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma Erdinç Karadeniz, Fatma Senem Beyaz, Sema Nur Ünlübulduk, Eda Kayhan
29 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Oct―04 Değişen Dünya, Teknolojik Dönüşüm, Küreselleşme ve COVID-19: Turizmin Distopyası mı Caner Çalışkan
30 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Sep―30 Covid-19 Pandemisi Döneminde Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Alınan Önlemler Hale Nur Güler
31 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Sep―30 COVID-19 Sağlık Krizinde Raylı Toplu TaşımadakiMaliyet Sorununa Bölgesel Tarife Önerisi: Eskişehir Uygulaması Vedat Ekergil, Erkan Kodalak
32 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Sep―30 Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgın Döneminin Kar Payı Dağıtımı Üzerine Etkileri Efe Dündar, Tuğba Uçma Uysal
33 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Jul―08 Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Destekleri Olca Sezen Doğancılı
34 [GO] Turk Turizm Arastirmalari Dergisi 2020―Jul―08 COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi Beste Demir, Serkan Türkmen
 [1] 

34 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec